Telefonrådgivning:
010-175 50 56

Beviljade projekt 2014

År 2014 har 2,5 miljoner kronor fördelats på 60 projekt. Totalt inkom 116 ansökningar.

Stipendiater diplom

Förteckning över 2014 års stipendiater

Håkan Littbrand
Projekt: Ett multidimensionellt interdisciplinärt rehabiliteringsprogram för äldre hemmaboende personer med demenssjukdom och deras närstående; en randomiserad kontrollerad studie
Institution: Umeå universitet, enheten för geriatrik

Yngve Gustafson
Projekt: Riskfaktorer för att utveckla depression och demenssjukdomar i hög ålder: Silver- MONICA-projektet
Institution: Umeå universitet, enheten för geriatrik

Helena Karlström
Projekt
: Y-Secretase modulator`and Familial Alzheimer disease mutations`impact on y-secretase substrates
Institution: KI-ADRC

Malin Wennström
Projekt: Pericytes in mechanisms linking type 2 diabetes to increased risk of dementia
Institution: Lunds universitet, inst. kliniska vetenskaper Malmö

Joel Jakobsson
Projekt: Betydelsen av neurodegenerativa processer vid biopolär sjukdom
Institution: Göteborgs universitet, sekt psykiatri och neurokemi, affektiva sjukdomar

Anna Swall
Projekt: Vård av äldre med Alzheimers sjukdom- att använda vårdhund
Institution: Sophiahemmet Högskola och KI, NVS

Maria Gustafsson
Projekt: Farmaceutisk randomiserad interventionsstudie för att minska läkemedelsrelaterade problem och återläggning på sjukhus bland äldre patienter med demenssjukdom
Institution: Umeå universitet, klinisk farmakologi

Karin Wallin
Projekt: Inflammation och associerade riskfaktorer för utveckling av kognitiv svikt, demens och Alzheimers sjukdom
Institution: Äldrecentrum, NVS

Sara Shams
Projekt: Cerebrala Mikroblödningar och Demens – en Magnetkamerabaserad Studie inom The Karolinska Imaging Dementia Study
Institution: KI CLINTEC

Mia Wennerberg
Projekt: Forskningstid för att disputera
Institution: Göteborgs universitet, Vårdvetenskap & hälsa

Annika Toots
Projekt: Fysisk träning för att förbättra balans och gångfunktion bland äldre personer med demenssjukdom
Institution: Umeå universitet, inst. Samhällsmedicin & rehabilitering

Homira Behbahani
Projekt: Omi/HtrA2 serine protease in CSF, Implication for a new biomarker profile in Alzheimer´s disease
Institution: KI NVS

Birgitta Olofsson, Anna Unneby, Olle Svensson
Projekt: Kan femoralisblockad minska incidensen av delirium hos patienter som drabbas av höftfraktur och speciellt de med demenssjukdom
Institution: Umeå universitet, inst. Kirurgi & perioperativ vetenskap, inst. omvårdnad, inst. Samhällsmedicin & rehabilitering, geriatrik

Torbjörn Persson
Projekt: Preklinisk studie av ApoE och Thioredoxin i Alzheimers sjukdom
Institution: KI- Alzheimerscentrum

Erik Westman
Projekt: Defining Subtypes of Alzheimer´s Disease based on Biomarker patterns
Institution: KI Geriatrik NVS

Gustaf Boström
Projekt: Ett högintensivt träningsprogram för att förbättra depressioner hos äldre människor med demenssjukdom
Institution: Umeå universitet, inst. Samhällsmedicin &rehabilitering, geriatrik

Maria Lodeiro Pose
Projekt: Characterization of Alzheimer´s disease subtypes to improve diagnosis and treatment efficiency
Institution: KI-ADRC

Zhi Tang
Projekt: Roles of Mtor in tau aggregation and clearance in SHSY5Ycells
Institution: KI-ADRC

Karl Hansson
Projekt: Explorative clinical proteomics in neurodegeneative disorders
Institution: Göteborgs universitet, inst. Neurovetenskap &fysiologi

Daniel Ferreira
Projekt: Comparing eight international cohorts of healthy controls: baseline characteristics and association with biomarkers of Alzheimer´s disease and rates of cognitive decline
Institution: KI-NVS

Huei-Hsin Chiang
Projekt: Genetisk screening av sjukdomsframkallande förändringar i arvsmassan vid frontotemporallobsdemens
Institution: KI- Alzheimerscentrum

Caroline Graff
Projekt: Kliniska och experimentella studier vid ärftlig frontotemporallobs demens (FTD)
Institution: KI-NVS

Mia Conradsson
Projekt: Depression hos personer med hög ålder och demenssjukdom – associerade faktorer och mätmetoder
Institution: Umeå universitet inst. Samhällsmedicin & rehabilitering, geriatrik

Mette Bergman
Projekt: Att leva med Alzheimers sjukdom som risk och verklighet
Institution: KI-ADRC

Susanna Vestberg
Projekt: Strukturerad fysisk aktivitet/träning för personer med kognitiv svikt – en metod att förebygga eller fördröja debuten av demens?
Institution: Lunds universitet, inst. psykologi

Robert Wiklund
Projekt: Leder högintensiv funktionell träning till färre fallolyckor bland äldre personer med demenssjukdom?
Institution: Umeå universitet, inst. Samhällsmedicin & rehabilitering, sjukgymnastik

Erik Portelius
Projekt: Neurogranin – en ny markör för att monitorera synapspatologi vid Alzheimers sjukdom
Institution: SU Mölndal, inst. neurovetenskap & fysiologi

Hlin Johansson Schmidt
Projekt: ApoE-en ny biomarkör för Alzheimers sjukdom
Institution: Göteborgs universitet inst. Neurovetenskap & fysiologi

Josef Pannee
Projekt: Etablering av masspektrometrisk referensmetod för absolut kvantifiering av biomarkör för Alzheimers sjukdom i cerebrospinalvätska
Institution: Göteborgs universitet, inst. Neurovetenskap & fysiologi

Anna Sandebring
Projekt: En studie av nervcellernas proteom i Alzheimers sjukdom
Institution: KI-ADRC

Erik Hjort
Projekt: Hjärnans egna läkande i Alzheimers sjukdom: produktion och signalering av neurotrofa tillväxtfaktorer i samband med resolution av inflammation
Institution: KI-NVS

Xiuzhe Wang
Projekt: Molecular pathways to resolution of chronic inflammation in Alzheimer´s Disease
Institution: KI-NVS

Mingqin Zhu
Projekt: Resolution of inflammation in Alzheimer´s disease-Role of glia cell
Institution: KI-NVS

Elena Rodriguez-Vietez
Projekt: PET imaging of neuroinflammation towards the early diagnosis of Alzheimer´s disease
Institution: KI-NVS

Ruiging Ni
Projekt: Amyloid tracers binding to different forms of amyloid-beta plaques in Alzheimer´s disease brain
Institution: KI- NVS

Jeanette Eckerblad
Projekt: Äldremottagning för multisjuka äldre – är det bättre och billigare än vanlig vård?
Institution: Linköpings universitet, inst. samhälls-och välfärdsstudier

Mattias Göthlin
Projekt: Effekter av fysisk aktivitet på kognition hos patienter med MCI- en randomiserad, kontrollerad studie
Institution: Göteborgs universitet, ins.t neurovetenskap & fysiologi

Veronica Lindström
Projekt: Cellular processing of a-synuclein in primary neurons and glia
Institution: Uppsala universitet, inst. Folkhälso-och vårdvetenskap

Nina Lindelöf
Projekt: Upplevelser av fysisk träning bland äldre personer med demenssjukdom
Institution: Umeå universitet, inst. samhällsmedicin och rehabilitering, fysioterapi

Ann-Helen Patomella, Margareta Lilja, Lars Jacobsson, Ann Häggström
Projekt: Testrutiner för bedömning av körförmåga hos personer med demenssjukdom
Institution: Luleå tekniska universitetet, inst. hälsovetenskap, hälsa och rehabilitering

Steinunn Thordardottir
Projekt: Upplevelser av fysisk träning bland äldre personer med demenssjukdom
Institution: KI- Alzheimerscentrum

Hui-Xin Wang
Projekt: Sleep disturbances and risk of dementia: the role of apolipoprotein epsilon 4 allele and psysical exercise
Institution: KI Äldrecentrum, NVS

Petronella Kettunen
Projekt: Identifiering av nya diagnostiska kandidatgener för Alzheimers sjukdom kopplade till inflammation
Institution: Sahlgrenska universitetssjukhuset, klinisk kemi

Stig Karlsson
Projekt: Äldre i Västerbotten vårdade i särskilda boenden
Institution: Umeå universitet, inst. omvårdnad

Hugo Lövheim
Projekt: Betydelsen av Herpersinfektion för utvecklandet av Alzheimers sjukdom
Institution: Umeå universitet, enheten geriatrik

Lars-Olof Wahlund
Projekt: Betydelsen av mikroblödningar (MB) vid Alzheimers sjukdom
Institution: KI-NVS klinisk geriatrik

Stefan Gaunitz
Projekt: A glycomics study of regional differences in Alzheimer disease brain
Institution: KI-NVS, KI ADRC

Azadeh Karami
Projekt: Kolinerga biomarkörer i likvor och plasma i AD patienter som har behandlats med NGF implantat
Institution: KI-NVS, Alzheimer Neurobiologi Center

Erik Olsson
Projekt: White matter lesion progression in Gothenburg MCI study
Institution: Sahlgrenska universitetssjukhuset, minnesmottagningen

Erika Bereczki
Projekt: The role of synaptic proteins in dementias. Can they predict cognitive impairment?
Institution: KI- Alzheimerscentrum

Martin Hallbeck
Projekt: Stoppa spridningen av Alzheimers sjukdom
Institution: Universitetssjukhuset i Linköping, klinisk patologi

Sophia Schedin Weiss
Projekt: Nya glykanbiomarkörer
Institution: KI-NVS, ADRC

Ulf Isaksson
Projekt: Everyday activities among old people with dementia
Institution: Umeå universitet, inst. omvårdnad

Katarina Kågedal
Projekt: Biomarkers in Alzheimer disease
Institution: Linköpings universitet, Hälsouniversitetet, experimentell patologi*

Ghazaleh Samoudi
Projekt: Effekter av brusig vestibulär stimulering på de kognitiva symptomen i parkinsons sjukdom – en klinisk studie.
Institution: Göteborgs universitet, Sahlgrenska akademin, inst. neurovetenskap och fysiologi

Annika Öhrfelt
Projekt: Synapsproteiner i likvor. Framtida diagnostiska och progressmarkörer för neurodegenerativa sjukdomar?
Institution: SU/Mölndal, inst. neurovetenskap och fysiologi

Laetitia Lemoine
Projekt: Characterization of the binding of the tau PET ligand THK5117 in Alzheimer autopsy brain
Institution: KI-NVS

Erica Lana
Projekt: Epigenetic and transcriptional changes related to beta-amyloid exposure in Alzheimer´s disease
Institution: KI-NVS

Linn Malmsten
Projekt: a 7 nAChR-uttryckande astrocyters betydelse för inflammation och regeneration i Alzheimers sjukdom
Institution: KI-NVS

Christina Unger Lither
Projekt: Tidiga mekanismer vid Alzheimers sjukdom- nya måltavlor för behandling
Institution: KI-NVS

Bli medlem Ge en gåva Upp
Telefonrådgivning: 010-175 50 56
E-post: radgivning@demensforbundet.se