Telefonrådgivning:
010-175 50 56

Beviljade projekt 2016

År 2016 har 2,5 miljoner kronor fördelats på 59 projekt. Totalt inkom 102 ansökningar.

Stipendiater diplom

Förteckning över 2016 års stipendiater

Lotta Agholme
Projekt: Utveckling av en metod för detektion av oligomera former av proteinet AB
Institution: Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Klinisk kemi

Ulf Andreasson
Projekt: Biomarkörer för Alzheimers sjukdom med fokus på extracellulära proteiner
Institution: Sahlgrenska Akademin, Inst of Neuroscience and Physiology, Psychiatry and Neurochemistry

Erika Bereczki
Projekt: Whole proteome comparison of dementias. The questfor the Holy Grail of synaptic dysfunction
Institution: Karolinska Institutet, Dept of Neurobiology, Care Science and Society, Center of Alzheimer Research

Jon Brännström
Projekt: Leder behandling med psykofarmaka till ökad mortalitet, hos gamla människor med demenssjukdom
Institution: Umeå Universitet, Enheten för geriatrik

Mia Conradsson
Projekt: Kan ett personcentrerat multidimensionellt interdisciplinärt rehabiliteringsprogram för personer med demenssjukdom, inkluderat utbildning, stöd och rådgivning till närstående, minska belastningen och öka livskvalitén hos närstående till personer med demens?
Institution: Umeå Universitet, Inst. för samhällsmedicin och rehabilitering, Enheten för geriatrik

Taher Darreh-Shori
Projekt: Astrglia funktion vid Alzheimers sjukdom: Betydelsen av extrasynpatisk kolinerg signalering
Institution: Karolinska Institutet, NVS, Centrum för Alzheimerforskning, sekt för translationell Alzheimer neurobiologi

Fredrik Elgh
Projekt: Samband mellan herpesvirus-DNA i hjärnvävnaden och tidiga Alzheimertypiska förändringar
Institution: Umeå Universitet, Inst. för klinisk mikrobiologi, Laboratoriemedicin

Anna Erlandsson
Projekt: Astrocyters roll vid Parkinsons sjukdom och Levy body demens
Institution: Uppsala Universitet, Inst. för folkhälso- och vårdvetenskap, Rudbeckslaboratoriet

Daniel Ferreira
Projekt: Subjective cognitive impairment: Charactarization of multidimensional disease markers and development of a diagnostic index
Institution: Karolinska Institutet, Dep.t of Neurobiology, Care Science and Society, Center of Alzheimer Research

Ingrid Fioretos
Projekt: Demenssjukvården påverkar framförallt personer med utländsk bakgrund negativt
Institution: Skånes Universitetssjukhus, Migrationsskolan, Kunskapscenter för demenssjukdomar, VE Minnessjukdomar

Susanne Frykman
Projekt: Synaptotoxiska mekanismer i Alzheimers sjukdom
Institution: Karolinska Institutet, Dept. of Neurobiology, Care Science and Society, Center of Alzheimer Research

Gorka Gereñu
Projekt: Resolution of inflammation in Alzheimer disease: Role of TREM family proteins
Institution: Karolinska Institutet, Dept. of Neurobiology, care sciences and society, Center of Alzheimer Research

Johan Gobom
Projekt: Förbättrad diagnostik av Alzheimers sjukdom – etablering av en klinisk masspektrometrisk metod för mätning av endogena Tau-peptider i cerebrospinalvätska
Institution: Göteborgs Universitet, Neurovetenskap och fysiologi, Sekt för psykiatri och neurokemi

Carolina Graff
Projekt: Hel-genom sekvensering för att identifiera nya sjukdomsorsakande mutationer vid ärftlig demenssjukdom
Institution: Karolinska Institutet, Dept. of Neurobiology, Care Sciences and Society, Center of Alzheimer Research

Ingela Grönbäck Lindén
Projekt: Utveckling av ett instrument för att bedöma förmåga att sköta munhygien – Oral Hygiene Ability Index (OHAI)
Institution: Folktandvården, Stenungssund

Yngve Gustafson
Projekt: Socioekonomiska och cardiovaskulära riskfaktorer och förändringar i riskfaktorer från medelåldern och utvecklingen av depression och demenssjukdomar i hög ålder (SILVER-MONICA-projektet
Institution: Umeå Universitet, Enheten för geriatrik

Martin Hallbeck
Projekt: Att förhindra fortskridandet av Alzheimer och andra demenssjukdomar
Institution: Universitetssjukhuset i Linköping, Klinisk Patologi

Jörg Hanrieder
Projekt: Hyperspectral molecular imaging for probing amyloid aggregation dynamics in Alzheimer´s disease
Institution: Göteborgs Universitet, Neurovetenskap och fysiologi, Sekt för psykiatri och neurokemi

Andreas Heuer
Projekt: A study that aims to investigate the overexpression of alpha-synuclein for a rodent model of dementia and the effect thereof on a series of complex behavioural tests.
Institution: Lunds Universitet, BMC A11

Simon Holmgren
Projekt: Hur ingriper kostens omega-3-fettsyror (w3FA) i processer för Alzheimers sjukdom så att minnessvikten bromsas upp?
Institution: Karolinska Institutet, NVS

Petter Järemo
Projekt: Nya biomarkörer för att bestämma om en person har Alzheimers sjukdom.
Institution: Karolinska Institutet, Alzheimer´s Disease Reasearch Center, Vrinnevisjukhuset, Norrköping

Åsa Karlsson
Projekt: Ortopedgeriatrisk hemrehabilitering för patienter med höftfraktur vid Norrlands universitetssjukhus – en randomiserad kontrollerad studie.
Institution: Umeå Universitet, Inst. för samhällsmedicin och rehabilitering, Enheten för geriatrik

Petronella Kettunen
Projekt: Identifiering av nya diagnostiska kandidatgener för Alzheimers sjukdom kopplade till inflammation, fortsättningsanslag
Institution: Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Klinisk kemi

Niklas Klasson
Projekt: Estimering av intrakraniell volym: optimering med hjälp av lärande system.
Institution: Göteborgs Universitet, Inst. för neurovetenskap och fysiologi, sekt för psykiatri och neurokemi

Hlin Kvartsberg
Projekt: GAP43 som ny biomarkör för synapspatologi vid AD
Institution: Göteborgs Universitet, Sahlgrenska Akademin, Inst. för Neurovetenskap och fysiologi

Laetitia Lemoine
Projekt: Visualization of regional tau deposits using 3H – THK 5117 in brain tissue from Alzheimer´s patients and comparisons with other taupathies as well as familial form of AD
Institution: Karolinska Institutet, Dept. of neurobiology, care science and society, Div. of translational Alzheimer neurobiology

Antoine Leuzy
Projekt: Early phase 18F-fluemetamol as a marker of synaptic dysfunction in Alzheimer´s disease
Institution: Karolinska Institutet, Dept. of neurobiology, care science and society, Div. of translational Alzheimer neurobiology

Nina Lindelöf
Projekt: Intervjuer med personer med demenssjukdom och deras närstående om upplevelser av att delta i personcentrerad multidimensionell interdisciplinär rehabilitering
Institution: Umeå Universitet, Inst. för samhällsmedicin och rehabilitering, Fysioterapi

Håkan Littbrand
Projekt: A person-centred multidimensional interdisciplinary rehabilitation program for community dwelling older people with dementia and their informal primary caregivers: a randomised controlled trial
Institution: Umeå Universitet, Enheten för geriatrik

Raúl Loera-Valencia
Projekt: eder behandling med psykofarmaka till ökad mortalitet, hos gamla människor med demenssjukdom
Institution: Karolinska Institutet, NVS Dept, Center of Alzheimer Research, Div of Neurogeriatrics

Tim Lyckenvik
Projekt: Synapsförstörande faktorer i cerebrospinalvätska vid neurodegenerativa sjukdomar
Institution: Göteborgs Universitet, Sahlgrenska Akademin, Inst. för neurovetenskap och fysiologi, sekt för fysiologi

Hugo Lövheim och Fredrik Elgh
Projekt: Betydelsen av herpesinfektion för utvecklandet av Alzheimers sjukdom – fortsatta epidemiologiska studier
Institution: Umeå Universitet, enheten för geriatrik

Henrietta Nielsen
Projekt: Molecular dissection of the interaction between a-synuclein and apolipoprotein E
Institution: Stockholms Universitet, Inst. för neurokemi

Ingeborg Nilsson
Projekt: Kan ett personcentrerat multidimensionellt interdisciplinärt rehabiliteringsprogram för hemmaboende med demenssjukdom öka graden av aktivitet och delaktighet i jämförelse med en kontrollgrupp?
Institution: Umeå Universitet, Inst. för samhällsmedicin och rehabilitering, Enheten för arbetsterapi

Lena Nordgren
Projekt: Hudassisterad intervention och livskvalitet vid demenssjukdom: en journalstudie
Institution: Landstinget Sörmland, FoU-centrum och Centrum för klinisk forskning

Anna Nordström
Projekt: Gait abnormalities as early signs of MCI
Institution: Umeå Universitet, Dept. of public health and clinical medicine

Peter Nordström
Projekt: Traumatic head injuries and the risk of dementia – a 40-year retrospective nationwide study
Institution: Umeå Universitet, Dept. of Community medicine and rehabilitation, Geriatrics

Paul O´Challagan
Projekt: Deconstructing the molecular machinery of microglial-mediated neuroinflammation in Alzheimer’s disease
Institution: Uppsala Universitet, Dept. Medical Cell Biology

Anders Olofsson
Projekt: Identification of novel therapeutic targets for Alzheimer´s disease
Institution: Umeå Universitet, Inst. för medicinsk kemi och biofysik

Erik Portelius
Projekt: Karaktärisering av ApoE – koppling till Alzheimers sjukdom
Institution: SU/Mölndal, V-huset, Inst. för neurovetenskap och fysiologi, sekt för psykiatri och neurokemi

Malgorzata Rozga
Projekt: Utvärdera peptiden humanin, som syntetiseras i mitokondrien, som en potentiell diagnostik och prognostisk biomarkör för Alzheimers sjukdom
Institution: Göteborgs Universitet, Sahlgrenska Akademin, Inst. för Neurovetenskap och fysiologi, psykiatri och neurokemi

Åsa Sandelius
Projekt: Activation of GAP-43 as a marker for early synaptic failure in Alzheimers disease
Institution: Göteborgs Universitet, Sahlgrenska Akademin, Inst. för Neurovetenskap och fysiologi

Sophia Schedin Weiss
Projekt: Nya glykanbiomarkörer för Alzheimers sjukdom
Institution: Karolinska Institutet, Centrum för Alzheimerforskning, Inst. för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle

Helena Selander
Projekt: Utvärdering av körbeteende vid praktiska körbedömningar för demens-/kognitiv sviktpatienter
Institution: Mobilitetscenter, Västra Frölunda

Sara Shams
Projekt: Småkärlssjuka inom demenssjukdom – Vad är följderna? En fortsättningsstudie
Institution: Karolinska Institutet, Dept. of clinical science, intervention and technology, Dept. of radiology

Simon Sjödin
Projekt: Riktad proteomik för att identifiera endo-lysosomal proteiner som nya kandidatbiomarkörer i ryggvätska vid Alzheimers sjukdom och neurodegenerativa sjukdomar
Institution: Göteborgs Universitet, Inst. för neurovetenskap och fysiologi, sekt för psykiatri och neurokemi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Mölndal

Anna Sondell
Projekt: Motivation till intensiv funktionell träning bland äldre personer med demenssjukdom boende på särskilt boende
Institution: Umeå Universitet, Inst. för samhällsmedicin och rehabilitering, fysioterapi

Michael Stenvall
Projekt: Ortopedgeriatrisk hemrehabilitering för patienter med höftfraktur vid Norrlands universitetssjukhus – en randomiserad kontrollerad studie.
Institution: Umeå Universitet, Inst. för samhällsmedicin och rehabilitering, enheten för geriatrik

Annika Toots
Projekt: Effekter av fysisk träning på kognitiv funktion bland personer med demenssjukdomar
Institution: Umeå Universitet, Enheten för geriatrik

Anna Unneby, Olle Svensson, Birgitta Olofsson och Ulrika Bergström
Projekt: Kan femoralisblockad minska incidensen av delirium hos patienter som drabbats av höftfraktur och speciellt de med demenssjukdom
Institution: Umeå Universitet, Inst. för omvårdnad

Danielle van Westen
Projekt: Småkärlssjukdomar och dess effekt på hjärnan i relation till kognition
Institution: Skåne Universitet, Sekt för neuroradiologi

Bodil Weidung
Projekt: Kartläggning av blodtrycksförändring i relation till demens och andra bidragande faktorer hos mycket gamla människor
Institution: Umeå Universitet, Inst. för samhällsmedicin och rehabilitering, enheten för geriatrik

Mia Wennerberg
Projekt: Unravelling the mystery of caregiverhood; how informal caregivers perceive their situation when salutogenically approached
Institution: Göteborgs Universitet, Inst. för vårdvetenskap och hälsa, Sahlgrenska Akademin

Malin Wennström
Projekt: Spelar amylin in vid den ökande risken för demens hos Typ 2 diabetespatienter?
Institution: Lunds Universitet, Inst. för kliniska vetenskaper, Wallenbergs lab

Weili Xu
Projekt: How can elderly people remain free from dementia?
Institution: Karolinska Institutet, Aging research center

Sven Ove Ögren
Projekt: Serotonin receptor subtyper och demenssjukdomar. Fokus på kognition och depression
Institution: Karolinska Institutet, Dept. of Neuroscience, Div of Behavioural Neuroscience

Annika Öhrfeldt
Projekt: Immunobaserade metoder för tt mäta presynaptiska biomarkörer i likvor (ryggvätska)
Institution: Göteborgs Universitet, Inst. för neurovetenskap och fysiologi, Sekt för psykiatri och neurokemi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Mölndal

Linn Öijerstedt
Projekt: Kliniska och experimentella studier vid ärftlig frontotemporallobsdemens (FTD)
Institution: Karolinska Institutet, Minnesmottagningen

Bli medlem Ge en gåva Upp
Telefonrådgivning: 010-175 50 56
E-post: radgivning@demensforbundet.se