Telefonrådgivning:
010-175 50 56

Beviljade projekt 2013

År 2013 har 2,6 miljoner kronor fördelats på 64 projekt. Totalt inkom 110 ansökningar.

Stipendiater diplom

Förteckning över 2013 års stipendiater

Patrizia Vannini
Projekt: Studie av prekliniska förändringar av hjärnfunktion vid demens med PET och MRT
Institution: Karolinska institutet, inst. NVS, sekt. Klinisk geriatrik, Karolinska universitetssjukhuset Huddinge

Lars-Olof Wahlund
Projekt: Biologiska markörer vid Alzheimers sjukdom, användning av modern magnetisk resonans teknik. Fortsatta studier.
Institution: KI, NVS Stockholm

Azadeh Karami
Projekt: Kolinerga markörer i likvor och plasma i AD patienter och kontroller
Institution: KI -NVS, Alzheimer neurobiologi center

Carina Wattmo
Projekt: Ensamboende i Alzheimers sjukdom – en djupanalys av kognitiv och funktionell förmåga samt faktorer som styr behovet av hemtjänst
Institution: Lunds universitet, enh. Klinisk minnesforskning, inst. Kliniska vetenskaper

Steinunn Thordardottir
Projekt: Biomarkörer i preklinisk familjär Alzheimer sjukdom
Institution: KI -NVS, Alzheimer disease research center

Marie Eckerström
Projekt: Självupplevda minnesbesvär hos äldre- samband med framtida demenssjukdom eller ett friskt åldrande?
Institution: Minnesmottagningen, Mölndal

Michael Stenvall
Projekt: Ortopedgeriatrisk hemrehabilitering för patienter med höftfrakturer vid Norrlands universitetssjukhus – en randomiserad kontrollerad studie
Institution: Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering, enheten för geriatrik, Umeå universitet

Nina Lindelöf
Projekt: Upplevelser av fysisk träning bland äldre personer med demenssjukdom
Institution: Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering, enheten för geriatrik, Umeå universitet

Erik Rosendahl
Projekt: Fysisk träning för att minska hjälpberoende i aktiviteter i det dagliga livet (ADL) för äldre personer med demenssjukdom
Institution: Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering, enheten för sjukgymnastik, Umeå universitet

Annica Rönnbäck
Projekt: Investigating the role of AB oligomers on autophagy in a transgenic mouse model of Alzheimer disease
Institution: KI – NVS, enhet ADRC

Olga Voevodskaya
Projekt: Investigating metabolic dysfunction in dementia using magnetic resonance spectroscopy
Institution: KI – NVS, klinisk geriatric

Huei-Hsin Chang
Projekt: Kan mutationer i C9orf72 genen hos svenska FTD patienter härledas från en gemensam ursprungsmutation?
Institution: KI -NVS, Alzheimer disease research center

Johan Gobom
Projekt: Identifiering av nya biomarkörer för Alzheimers sjukdom genom klinisk CSF-peptidomik
Institution: Inst. Neurovetenskap och fysiologi, Sahlgrenska Akademin, Göteborgs universitet

Malin Wennström
Projekt: Matrix metalloproteases (MMP) – potential actors underlying NG2 shedding in Alzheimers`s disease?
Institution: Lunds universitet, Molecular Memory Research, Wallenberg lab., Malmö

Martin Hallbeck
Projekt: Stoppa spridningen av Alzheimers sjukdom
Institution: Universitetssjukhuset i Lindköping, klinisk patologi

Maria Landqvist Waldö
Projekt:
Undersökning av ärftlighet och miljöfaktorer vid frontaltemporal demenssjukdom
Institution: Skånes universitetssjukhus, Minnesmottagningen, avd. geriatrisk psykiatri

Annika Öhrfelt
Projekt: Synapsproteiner i likvor. Framtida diagnostiska och progressmarkörer för neurodegenerativa sjukdomar?
Institution: Göteborgs universitet, Sahlgrenska universitetssjukhuset, inst neurovetenskap och fysiologi, sekt. psykiatri, neurokemi

Håkan Littbrand
Projekt: Har fysisk träning en positiv effekt på kognitiv funktion hos äldre personer med demenssjukdom som bor på särskilt boende
Institution: Umeå universitet, inst. samhällmedicin

Robert Wiklund
Projekt: Leder högintensiv funktionell träning till färre fallolyckor bland äldre personer med demenssjukdom?
Institution: Umeå universitet, inst. Samhällsmedicin och rehabilitering, sjukgymnastik

Gustaf Boström
Projekt: Ett högintensivt fysiskt träningsprogram för att förbättra depressioner hos äldre människor med demenssjukdom
Institution: Umeå universitet, inst. Samhällsmedicin och rehabilitering, enheten för geriatrik
Sammanfattning

Peter Nordström
Projekt:
The use of cholinesterase inhibitors and the risk of myocardial infarction and death
Institution: Umeå universitet, inst. Samhällsmedicin och rehabilitering, enheten för geriatrik

Peter Nordström
Projekt:
Traumatic brain injuries and dementia early in life
Institution: Umeå universitet, inst. Samhällsmedicin och rehabilitering, enheten för geriatrik

Annika Toots
Projekt: Fysisk träning för att förbättra balans och gångfunktion bland äldre personer med demenssjukdom
Institution: Umeå universitet, inst. Samhällsmedicin och rehabilitering, enh. sjukgymnastik och geriatrik

Karin Sjögren
Projekt: Enkätutveckling, personcentrerad vård ur närståendes perspektiv
Institution: Umeå universitet, inst. Omvårdnad

Mia Conradsson
Projekt: Depression hos personer med hög ålder och med demenssjukdom – associerade faktorer och mätmetoder
Institution: Umeå universitet, inst. Samhällsmedicin och rehabilitering, enheten för geriatrik

Birgitta Olofsson, Anna Unneby, Olle Svensson
Projekt: Kan femoralisblockad minska incidensen av delirium hos patienter som drabbas av höftfraktur och speciellt de med demenssjukdom?
Institution: Umeå universitet, inst. Omvårdnad

Anna-Karin Edberg
Projekt: Personalens upplevelse tillfredställelse inom vården av personer med demens
Institution: Högskolan Kristianstad och Vårdalinstitutet, Lunds universitet

Joel Jakobsson
Projekt: Betydelsen av neurodegenerativa processer vid bipolär sjukdom
Institution: Göteborgs universitet, Sahlgrenska akademin, inst. Neurovetenskap och fysiologi, sekt. Psykiatri och neurokemi, affektiva sjukdomar.

Karin Wallin
Projekt: Inflammation och associerade riskfaktorer för utveckling av kognitiv svikt, demens och Alzheimers sjukdom
Institution: NVS, Aging Research Center, Stockholm

Josef Pannee
Projekt: Absolut kvantifiering av biomarkörer i cerebrospinalvätska för läkemedelsutvärdering och diagnosticering av Alzheimers sjukdom med masspektrometri
Institution: Göteborgs universitet, Sahlgrenska akademin, inst. Neurovetenskap och fysiologi, sekt. Psykiatri och neurokemi

Helena Claesson Lingehall, Nina Smulter
Projekt: Depression i samband med hjärtkirurgi; hjärtoperationens påverkan på depression och demensutvecklingen 1 år och 3 år efter operation
Institution: Thoraxkliniken, Hjärtcentrum, Norrlands universitetssjukhus

Anna Swall
Projekt: Hur betydelsen av vårdhund i demensvården upplevs av de äldre med Alzheimers sjukdom
Institution: Sophiahemmet högskola/Ersta Sköndal högskola, Stockholm

Christoffer Rosén
Projekt: Karakterisering av Alzheimer-relaterade biomarkörer i cerebrospinalvätska från patienter med extrem hypoxi på grund av hjärtstopp
Institution: Laboratoriet för klinisk neurokemi, inst. neurovetenskap och fysiolog, sekt. Psykiatri och neurokem, Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet

Maria Lodeiro Pose
Projekt: Characterization of Alzheimer´s disease to improve diagnosis and tretment efficiency
Institution: KI -NVS, Alzheimer disease research center

Henrik Zetterberg
Projekt: Uppföljning av patienter med Alzheimer-biomarkörprofil i likvor
Institution: Neurokemiska laboratoriet, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Mölndal

Silke Kern
Projekt: Kan Acetylsalicylsyra (ASA, magnecyl, Trombyl) bromsa åldrandet av hjärnan och demens hos kvinnor och män?
Institution: Inst. Neurovetenskap och fysiologi, Sahlgrenska Akademin, Göteborgs universitet, Mölndal

Magdalena Nutu
Projekt: Proteasprodukter som biomarkörer för diagnostik av Alzheimers sjukdom i tidigt skede
Institution: Göteborgs universitet, Sahlgrenska akademin, inst. Neurovetenskap och fysiologi, avd. psykiatri och neurokemi

Olof Lindberg
Projekt: The neuroanatomical correlates of empathy and social cognition in neurodegenerative diseases
Institution: KI, NVS, Klinisk geriatric

Camilla Nilsberth
Projekt: Hur påverkar inflammatoriska mediatorer progressen vid Alzheimers sjukdom?
Institution: Linköpings universitet; IKE, cellbiologi

Helena Karlström
Projekt: Y-Secretase modulators` and FAD mutations`impact on y-secretase substrates
Institution: KI-ADRC; inst. NVS

Mårten Carlsson
Projekt: Volymbestämning av amygdala vid demenssjukdom samt lindring och subjektiv kognitiv störning
Institution: Göteborgs universitet, Sahlgrenska Akademin, sekt. psykiatri och neurokemi

Elena Rodriguez-Vieitez
Projekt: PET imaging of neuroinflammation towards the early diagnosis of Alzheimer´s disease
Institution: KI, Alzheimer Research Center, NVS

Amelia Marutle
Projekt: Stimulering av gliacellers-medierade neuroprotektiva mekanismer vid Alzheimers sjukdom
Institution: KI, NVS, Alzheimer neurobiologi center

Susanne Frykman
Projekt: Synaptisk APP-processning som måltavla för nya läkemedel mot Alzheimers sjukdom
Institution: KI, NVS, Alzheimer´s disease research Center

Jonas Nilsson
Projekt: Altered glycosylation of APP as diagnostic tests for Alzheimer´s disease
Institution: Göteborgs universitet, sekt. klinisk kemi

Erica Lana
Projekt: Epigenetic changes related to beta-amyloid exposure in Alzheime`s disease
Institution: KI, NVS, Alzheimer neurobiologi center

Arto Nordlund
Projekt: Långtidsuppföljning av lindrig kognitiv störning
Institution: Göteborgs universitet, Sahlgrenska Akademin, inst. neurovetenskap och fysiologi, Mölndal

Maria Gustafson
Projekt: Farmaceutisk randomiserad interventionsstudie för att minska läkemedelsrelaterade problem och återinläggning på sjukhus bland äldre patienter med demenssjukdom
Institution: Umeå universitet, klinisk farmakologi

Christer Nilsson
Projekt: Diagnostik och sjukdomsförlopp vid frontotemporala demenssjukdomar
Institution: Skånes universitetssjukhus, Minneskliniken

Lena Johansson
Projekt: Är stress en riskfaktor för demens?
Institution: Göteborgs universitet, inst. Neurovetenskap och fysiologi, sekt. psykiatri

Mingqin Zhu
Projekt: Resolution i Alzheimer´s disease – role of glial cells
Institution: KI, NVS, sekt. Neurodegeneration

Xiuzhe Wang
Projekt: Molecular pathways to resolution of chronic inflammation in Alzheimer`s disease
Institution: KI, NVS, sekt. Neurodegeneration

Erik Hjorth
Projekt: A cell-based assay for the diagnosis and study of Alzheimer´s disease
Institution: KI, NVS, sekt. Neurodegeneration

Christina Unger Lither
Projekt: Hur påverkar former av B-amyloid minne och inlärning
Institution: KI, NVS, Alzheimer neurobiologi center

Li Xiaozen
Projekt: Investigate relationship of CSF biomarkers, brain structure change and abnormal functional connectivity in Alzheimer disease
Institution: KI, NVS, sekt. Klinisk geriatric

Malin Björnsdotter (Åberg)
Projekt: Methods for multimodal longitudinal diagnostic and predictive  modeling of dementia
Institution: Göteborgs universitet, Neurovetenskap, fysiologi, neurovetenskap och rehab

Maria Bjerke
Projekt: Koagulationsrelaterade och vävnadsmodulerande proteaser vid vaskulär demens och Alzheimers sjukdom
Institution: Göteborgs universitet, Sahlgrenska Akademin, sekt. psykiatri och neurokemi

Veronica Lindström
Projekt: Cell-to-cell transfer of alpha-synuclein oligomers in a novel in vitro cell model
Institution: Rudbeckslaboratoriet, folkhälso-och vårdvetenskap, molekylär geriatrik, Uppsala

Katarina Kågedal
Projekt: New treatment strategy for Alzheimer disease
Institution: Linköpings universitet, Hälsouniversitetet, experimentell patologi

Yvonne Johansson
Projekt: Patienter med kognitiv dysfunktion på sjukhus – om och hur det påverkar vården och vårdandet
Institution: Skaraborgs sjukhus/Hälsa och välfärd Hälsoskolan Jönköping, omvårdnad

Yngve Gustafson
Projekt:
Hjärtkärlsjukdom, blodtryck, livsstil, nutritionsstatus, depression och infektioner som riskfaktorer för demensutveckling hos mycket gamla människor
Institution: Umeå universitet, geriatrik

Lillemor Lundin-Olsson
Projekt: Sjukgymnast från novis till expert: fysisk träning för personer med demens
Institution: Umeå universitet, inst. samhällsmedicin och rehabilitering, enh. sjukgymnastik

Arto Nordlund
Projekt: Utveckling av ett elektroniskt testbatteri, eKSB – för säkrare screening av kognitiv sjukdom
Institution: Göteborgs universitet, Sahlgrenska Akademin, inst. neurovetenskap och fysiologi, Mölndal

Daniela Enache
Projekt: Markers of neurodegeneration in geriatric depression
Institution: KI, NVS, Alzheimer´s disease research Center

Bli medlem Ge en gåva Upp
Telefonrådgivning: 010-175 50 56
E-post: radgivning@demensforbundet.se