Telefonrådgivning0485 - 375 75

Forskningsstipendier

Stipendiater för 2020 utsedda

I år har vi särskilt fokus på Frontallobsdemens och Lewykroppsdemens, men även annan lovande forskning kring andra demenssjukdomar och omvårdnadsforskning har beviljats medel. Totalt inkom 112 ansökningar och av dessa har 72 beviljats anslag.

Demensfonden

Stiftelsen Demensfonden har ett 90-konto och står under tillsyn av Svensk Insamlingskontroll och Demensförbundets revisorer.

–  Demenssjukdomarna ökar mer än någon annan sjukdom i världen och när våra barn blir gamla kommer minst en halv miljon människor i Sverige vara drabbade. Trots det satsas det orimligt lite på forskning kring demenssjukdomar. Demensfonden som bildats av Demensförbundet är en av de viktigaste forskningsfonderna för forskning om demenssjukdomar i Sverige. Eftersom Demensförbundet är fristående, från bland annat läkemedelsindustrin, styrs anslagen enbart av forskningens kvalitet och nya innovativa forskningsprojekt kan få bidrag. Större anslag till etablerade forskare har också skapat förutsättningar för nya lyckosamma projekt som troligen varit omöjliga med anslag från de reguljära forskningsfonderna. Detta leder till nya kunskaper som förbättrar livet för demenssjuka människor och deras närstående.

Demensfondens styrelse

Stipendier

Fonden delar ut stipendier en gång om året för medicinsk forskning, omvårdnadsforskning, utveckling av stöd till demenssjuka och deras anhöriga samt informations- och kunskapsspridning om demenssjukdomar och anhörigas situation. Fonden förvaltas av Demensförbundet.

Forskningsbidrag söks av den person som är ansvarig för ansökan/forskningsprojektet. Utbetalning av bidrag görs till den berörda institutionen/högskolan och kan inte göras till ett privat personkonto.

Här kan du läsa vilka villkor som gäller för forskningsbidrag från Demensfonden. Villkoren är uppdaterade inför 2020 års stipendieutdelning.

Ansökan 2021

Det finns inte något särskilt ansökningsformulär.

  • Ansökan ska innehålla den sökandes CV med personuppgifter, befattning och uppgift om institution/verksamhet med adress, samt e-post till den sökande.
  • Projektbeskrivningen ska innefatta bakgrund, syfte, metod, betydelse och ev. hittills erhållna resultat samt kostnadskalkyl för projektet som även redovisar övrig finansiering för projektet.
  • Ansökan ska hållas kortfattad och omfatta högst 3 A4 sidor. (Publikationslista och referenser ej medräknat)
  • Ansökan ska även innehålla de sista fem årens publikationslista.
  • För ej etablerade forskare bör handledare eller annan referens anges.
  • Om stipendium beviljats tidigare, bifogas en redovisning.
  • Varje sökande som beviljas stipendium ombedjes att skriva en kort populärvetenskaplig text om sitt projekt, som Demensförbundet/Demensfonden kommer att publicera på sin hemsida.
  • Att ansöka om Demensfondens stipendium innebär således att den sökande som beviljas stipendium, ger sin tillåtelse till publicering av namn och projekttitel på Demensförbundets/Demensfondens hemsida.

Ansökan ska skickas i fyra exemplar och vara oss tillhanda senast den 12 februari 2021, adresserat till Demensförbundet, Lundagatan 42 A, 5 tr. 117 27 Stockholm.

Stipendiaterna utses i samråd med Demensfondens medicinska råd som består av:

Ingvar Karlsson
Docent, överläkare vid Neuropsykiatri Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Mölndal 

Anna-Karin Edberg Professor i omvårdnad vid högskolan i Kristianstad

Yngve Gustafson
Professor i geriatrik, Umeå universitetssjukhus

Beviljade projekt

Beviljade projekt 2020
Beviljade projekt 2019
Beviljade projekt 2018
Beviljade projekt 2017
Beviljade projekt 2016
Beviljade projekt 2015
Beviljade projekt 2014
Beviljade projekt 2013
Beviljade projekt 2012

Bli medlem Ge en gåva Upp
Telefonrådgivning 0485 - 375 75