Telefonrådgivning:010-175 50 56 Mail:radgivning@demensforbundet.se

Forskningsstipendier

Stipendieansökningar

Under 2023 kommer Demensfondens medel att prioriteras till omvårdnadsforskning, preventiv forskning och rehabilitering. Annan lovande medicinsk forskning kring demenssjukdomar kommer som tidigare att beviljas medel. Sista ansökningsdag för stipendieansökan är den 15 april. Läs mer om ansökningsprocessen längre ner på sidan.

Demensfonden

Stiftelsen Demensfonden har ett 90-konto och står under tillsyn av Svensk Insamlingskontroll och Demensförbundets revisorer.

–  Demenssjukdomarna ökar mer än någon annan sjukdom i världen och när våra barn blir gamla kommer minst en halv miljon människor i Sverige vara drabbade. Trots det satsas det orimligt lite på forskning kring demenssjukdomar. Demensfonden som bildats av Demensförbundet är en av de viktigaste forskningsfonderna för forskning om demenssjukdomar i Sverige. Eftersom Demensförbundet är fristående, från bland annat läkemedelsindustrin, styrs anslagen enbart av forskningens kvalitet och nya innovativa forskningsprojekt kan få bidrag. Större anslag till etablerade forskare har också skapat förutsättningar för nya lyckosamma projekt som troligen varit omöjliga med anslag från de reguljära forskningsfonderna. Detta leder till nya kunskaper som förbättrar livet för demenssjuka människor och deras närstående.

Demensfondens styrelse

Stipendier

Fonden delar ut stipendier en gång om året för medicinsk forskning, omvårdnadsforskning, utveckling av stöd till demenssjuka och deras anhöriga samt informations- och kunskapsspridning om demenssjukdomar och anhörigas situation. Fonden förvaltas av Demensförbundet.

Forskningsbidrag söks av den person som är ansvarig för ansökan/forskningsprojektet. Utbetalning av bidrag görs till den berörda institutionen/högskolan och kan inte göras till ett privat personkonto.

Här kan du läsa vilka villkor som gäller för forskningsbidrag från Demensfonden.

Ansökan 2023

Använd nedanstående försättsblad i ansökan.

  • Ansökan ska innehålla den sökandes CV med personuppgifter, befattning och uppgift om institution/verksamhet med adress, samt e-post till den sökande.
  • Projektbeskrivningen ska innefatta bakgrund, syfte, metod, betydelse och eventuellt hittills erhållna resultat samt kostnadskalkyl för projektet som även redovisar övrig finansiering för projektet. Observera att anslag ej beviljas för mässor, konferenser eller datorutrustning.
  • Ansökan ska hållas kortfattad och omfatta högst 3 A4 sidor på svenska (publikationslista och referenser ej medräknat).
  • Ansökan ska även innehålla de sista fem årens publikationslista.
  • För ej etablerade forskare bör handledare eller annan referens anges.
  • Om stipendium beviljats tidigare, bifogas en redovisning.
  • Varje sökande som beviljas stipendium ombedjes att skriva en kort populärvetenskaplig text om sitt projekt, som Demensförbundet/Demensfonden kommer att publicera på sin hemsida.
  • Att ansöka om Demensfondens stipendium innebär således att den sökande som beviljas stipendium, ger sin tillåtelse till publicering av namn och projekttitel på Demensförbundets/Demensfondens hemsida.
  • Skicka ansökan med vanlig post, ej rekommenderat. OBS! Poststämpel med datum 15/4 gäller som inlämningsdatum.

Ansökan ska skickas i fem exemplar på hålat papper, med en häftklammer per uppsättning och vara oss tillhanda senast den 15 april 2023, adresserat till Demensförbundet, Lundagatan 42 A, 5 tr. 117 27 Stockholm. OBS! Poststämpel med datum 15/4 gäller som inlämningsdatum.

Stipendiaterna utses i samråd med Demensfondens vetenskapliga råd som består av:

Anna-Karin Edberg
Professor i omvårdnad vid högskolan i Kristianstad

Yngve Gustafson
Professor i geriatrik, Umeå universitetssjukhus

Elisabet Londos
Professor vid klinisk minnesforskning, Lunds universitet

Beviljade projekt

Beviljade projekt 2022
Beviljade projekt 2021
Beviljade projekt 2020
Beviljade projekt 2019
Beviljade projekt 2018
Beviljade projekt 2017
Beviljade projekt 2016
Beviljade projekt 2015
Beviljade projekt 2014
Beviljade projekt 2013
Beviljade projekt 2012

Bli medlem Ge en gåva Upp
Telefonrådgivning: 010-175 50 56
Mail: radgivning@demensforbundet.se