Telefonrådgivning:
010-175 50 56

Demensutredning

När någon har tydliga minnesproblem är det viktigt att ta reda på orsaken. Om du misstänker att du eller någon närstående visar tecken på en demenssjukdom kan du kontakta en läkare och göra en demensutredning, eller minnesutredning som det också kallas. En diagnos ger rätt till stöd och möjlighet att sätta in en behandling som kan motverka förloppet eller ge andra positiva effekter.

Demensutredning

En demensutredning kan göras av din vanliga läkare på vårdcentralen. Vid en demensutredning undersöks du på olika sätt för att ta reda på om du har en demenssjukdom, eller om dina besvär beror på något annat. Det sker genom undersökning av hjärnans och kroppens funktioner med samtal, testning och provtagningar, bland annat med datortomograf av hjärnan samt undersökning av hur man fungerar i vardagen, så kallad funktionsbedömning. Man samtalar också med anhöriga. Om man inte får klarhet i vilken sorts demenssjukdom man har eller om det finns komplicerande andra faktorer kan man remitteras till en specialistmottagning för en utvidgad utredning.

På en specialistavdelning görs en mer noggrann undersökning, och den drabbade undersöks förutom av läkare också av en psykolog. Magnetresonansundersökning ingår och ofta ingår även andra provtagningar och undersökningar till exempel undersökning av ryggvätskan (lumbalpunktion).

Basal utredning

I de flesta fall räcker en basal utredning för att tillräckligt noggrant fastställa om det finns en demenssjukdom och vilken sjukdom det rör sig om. I utredningen ingår:

 • Strukturerad sjukhistoria
 • Intervju med anhöriga
 • Fysiskt och psykiskt tillstånd
 • Kognitiva test (Mini mental test tillsammans med klocktest)
 • Strukturerad bedömning av funktions- och aktivitetsförmåga
 • Blodprovstagning
 • Datortomografi
 • Utvidgad utredning

Utvidgad demensutredning

I de fall en basal utredning inte gett tillfredsställande svar behöver en utvidgad demensutredning göras. I denna utredning ingår (förutom de som finns i den basala utredningen):

 • Neuropsykologiska test som täcker flera kognitiva områden
 • Strukturell avbildning av hjärnan med magnetkamera
 • Funktionell avbildning av hjärnan med SPECT (blodflödesmätning)
 • Prov på ryggmärgsvätska (lumbalpunktion) för analys av infektionsparametrar samt biomarkörer
 • Diagnos

En viktig del av utredningen är den kunskap och erfarenhet som den utredande läkare har. Andra tillstånd kan ge liknande symptom: utmattningssyndrom, depression, läkemedel infektioner med mera. Vid utredningen vägs alla uppgifter samman och ger den slutliga diagnosen.

Digital utredning hemifrån (information från 1177.se)

Minnesmottagningen.se är en digital minnesmottagning dit du kan vända dig för att få en initial utredning av minne och andra kognitiva funktioner.

Under ett första videomöte med sjuksköterska få du en introduktion till hur utredningen går till. Du blir också guidad i hur du kommer igång med att använda appen. Här kan du på ett enkelt sätt, i lugn och ro, gå igenom de moment som ligger till grund för en läkarbedömning.

Du börjar med att svara på ett antal frågor om din situation och hälsa, för att sedan göra det kognitiva test som används för att undersöka olika kognitiva funktioner i hjärnan som minne, språk och uppmärksamhet. Det är också möjligt att involvera närstående för att bidra med insikter till utredningen, det görs genom ett digitalt frågeformulär.

Resultaten granskas och analyseras av din läkare. Det följs av ett möte med läkare via videosamtal där dina resultat diskuteras. Du får vägledning och stöd i fall det finns behov av eventuella ytterligare utredningsinsatser, så som röntgen och blodprov. Dessa hanteras i så fall via din vårdcentral.

Du startar din utredning genom att besöka minnesmottagningen.se

Inloggning sker med Bank-ID. Frikort gäller.

Bli medlem Ge en gåva Upp
Telefonrådgivning: 010-175 50 56
E-post: radgivning@demensforbundet.se