Telefonrådgivning:
010-175 50 56

Så påverkar vi

Demensförbundet och lokalföreningarna i landet:

 • Stödjer personer med demenssjukdom och deras anhöriga. 
 • Verkar för att sprida kunskap i samhället om vad det innebär att leva med demenssjukdom.
 • Bevakar demenssjukas och anhörigas rättigheter.
 • Informerar och påverkar politiker och tjänstemän.
 • Stödjer forskning och utveckling inom demensområdet.
 • Samverkar med kommuner, regioner, andra myndigheter och organisationer.
 • Har nätverk för unga anhöriga.
 • Har samtalsgrupper för personer som nyligen fått sin demensdiagnos och är i ett tidigt skede.
 • Tar fram informations- och kunskapsmaterial.

Hög trovärdighet

Demensförbundet har hög trovärdighet bland politiker och myndigheter. Vi skriver remissvar och bjuds in till paneldebatter och olika diskussions- och frågestunder där politiker och myndigheter också är representerade. Vi deltar i ett flertal utredningar och kartläggningar.

Demensförbundet har lyckats att både stoppa och skjuta upp beslut som vi tycker är helt fel och skulle på ett negativt sätt påverka demenssjuka och deras anhöriga, som är våra uppdragsgivare.

Föreningsverksamheten

En av våra största och viktigaste uppgifter är att stödja demenssjuka och deras anhöriga. Demensförbundets lokalföreningar bjuder in till olika aktiviteter som t.ex. anhöriggrupper, informerar och föreläser om demens, är med på utställningar, mässor och sprider kunskap om vad det innebär att leva med demenssjukdom. Våra lokala föreningar arbetar ideellt. Du kan stödja en lokalförening genom att ge ett bidrag till deras stödverksamhet. Bank- eller plusgiro till den förening du vill stödja hittar du under lokala demensföreningar.

Viktiga frågor som Demensförbundet driver:

Minimibemanning

Demensförbundet arbetar för att det ska lagstadgas om minimibemanning på demensboenden. På ett boende med 8 demenssjuka ska det finnas 3 vårdpersonal från morgon till kväll och 1 nattpersonal. Personalen ska vara utbildad i demenssjukdomar.

Socialstyrelsen vill inte precisera antal personal, istället vill man ha ”tillräcklig” bemanning. Men vad är tillräcklig bemanning och vem bestämmer det?

 • Vårdpersonalen ska ledas av en chef med kompetens inom demensområdet och finnas på boendet varje dag.
 • Boendet måste vara anpassat för den demenssjuka.
 • Personalen måste utökas vid behov.

Geriatrik

Demensförbundet arbetar för att det ska finnas geriatriska kliniker och geriatriska vårdplatser i varje sjukvårdsdistrikt. Vi vill också göra geriatrik obligatoriskt och utöka den i grundutbildningen för läkare.

Aktivering

Demensförbundet arbetar för att demenssjuka ska ha en bra tillvaro. Promenader, högläsning, gemensam matlagning m.m. Allt beroende på vad man klarar av och orkar med, inte beroende av vilken budget boendet har.

Närvarande chefer

I Finland har 35% av personalen inom äldreomsorgen möte med sin närmaste chef varje dag. I Sverige är den 12%.
(Källa: Professor Marta Szebehely)

Fler boenden för personer med demenssjukdom och äldre

Mellan 2001 och 2015 minskade antalet platser på äldreboenden och korttidsboenden med 28 000, det vill säga 28%.
(Källa: Professor Marta Szebehely)

Fler geriatriker och fler geriatriska platser inom regionerna

De senaste 25 åren har antalet vårdplatser inom geriatriken minskat med 95%.
(Källa: Professor Yngve Gustafson)

Bättre tillsyn av demensvården

År 2015 var 97% av samtliga inspektioner som genomfördes av IVO relaterade till barn och familj. Endast 3% gällde äldre och personer med funktionsnedsättning.
(Källa: IVO)

Demensförbundet anser att det behövs:

 • Mera kunskap om demens inom sjukvården och socialtjänsten.
 • Mer information till allmänheten.
 • Mer utredningsresurser så att alla med misstänkt demens får en riktig diagnos och behandling. 
 • Mer forskning om demens och mer medicinsk, psykologisk och social kunskap. 
 • Mer kompetent och utbildad personal i demensvården.
 • En minimibemanning på 8 demenssjuka ska det vara 3 personal dag och kväll, 1 natt, och om så behövs fler.
 • Demenssköterska/demensansvarig i varje kommun.
 • Uppsökande verksamhet.
 • Utveckling och ökning av hemstöd.
 • Dagverksamhet/er i varje kommun.
 • Ökning och utveckling av gruppboende och liknande små enheter för demenssjuka som inte kan bo kvar hemma.
 • Stöd och avlösning för anhöriga.
Bli medlem Ge en gåva Upp
Telefonrådgivning: 010-175 50 56
E-post: radgivning@demensforbundet.se