Telefonrådgivning:
010-175 50 56

Lewykroppsdemens

(Lewy body demens)

Det har varit känt i många år, att hos patienter med Parkinsons sjukdom bryts nervceller ner i hjärnstammen. En läkare vid namn Lewy beskrev utifrån sina fynd vid mikroskopiska undersökningar, att åtskilliga nervceller var fyllda med en enfärgad substans.

Dessa fynd gjorde att man introducerade begreppet Lewy-kroppar. Under senare tid har forskningen visat att närvaro av Lewy bodies i nervcellerna är gemensamt med demens.

Lewy bodies är små sfäriska strukturer som innehåller protein som kan bidra till celldöd. Man har noterat (efter obduktion) att uppemot en fjärdedel av dem som har diagnostiserats med demens av Alzheimertyp också har Lewy bodies i sina nervceller. Forskare har angivit att cirka 15 procent av de patienter som har Parkinsons sjukdom även utvecklar demens av Lewybodytyp.

Personer diagonstiserade med demens av Alzheimertyp har som också visat på förekomst av Lewy bodies har symptom som liknar både Alzheimers sjukdom och Parkinsons sjukdom.

Numera är Lewykroppsdemens en diagnos. Man räknar med att den står för 2–20 procent av samtliga demensfall. Den är sannolikt gravt underdiagnosticerad, det vill säga många har sjukdomen utan ha fått diagnosen.

Symptom

Personer med Lewykroppsdemens har ofta svårigheter med den rumsliga uppfattningen och tankeförmågan. Sjukdomen börjar ofta med störd drömsömn – personen ropar och fäktas när han drömmer – flera år före andra symtom visar sig.

Typiska drag vid Lewykroppsdemens är synhallucinationer och nedsatt uppmärksamhetsgrad med påtaglig trötthet. Symtomen kan variera från milda till starka under samma dag. Minnesstörningar förekommer, framför allt senare i sjukdomsförloppet, men är inte lika framträdande som vid Alzheimers sjukdom. Patienterna är ofta väl orienterade men har svårt att bedöma avstånd och uppfatta saker tredimensionellt.

Andra ganska vanligt förekommande symtom kan vara inbillning, vanföreställningar, depression, syn- och hörselhallucinationer. Dessa symtom medför i sig ångest och oro.

Personer med Lewykroppsdemens har även symtom som vid Parkinsons sjukdom som förlångsamning, muskelstelhet, framåtlutad gång med små steg, stel mimik.

Lewykroppsdemens leder till en gradvis försämring av motorik och kognitiva förmågor. Det finns för närvarande ingen bot eller speciell behandling mot Lewy body demens. Demenssymtomen kan lindras i början av förloppet då många med Lewykroppsdemens svarar bra på behandling med s k kolinesterashämmare (alzheimerläkemedel). Låga doser av L-dopa – läkemedel vid Parkinsons sjukdom – kan användas om de motoriska symtomen blir alltför besvärande. Neuroleptika bör undvikas eftersom Lewykroppsdemens leder till en markant ökad känslighet mot just sådana läkemedel (som används vid behandling av bl a hallucinationer).

Filmer

I filmerna nedan berättar professor och överläkare Elisabet Londos om Lewykroppsdemens. Den sista är en animerad film som beskriver sjukdomen på ett enkelt sätt. Titta och dela gärna.

Bli medlem Ge en gåva Upp
Telefonrådgivning: 010-175 50 56
E-post: radgivning@demensforbundet.se