Telefonrådgivning:010-175 50 56 Mail:radgivning@demensforbundet.se

Demensfonden

Demensfonden är Demensförbundets insamlingsstiftelse för forskning och utveckling. Demensfonden bildades 1994 och har under årens lopp delat ut medel till forskning inom demensområdet.

Forskare

Varför behövs det mer pengar till forskning om omvårdnad och demenssjukdomar?

Demenssjukdomarna ökar mer än någon annan sjukdom i världen och när våra barn blir gamla kommer minst en halv miljon människor i Sverige att vara drabbade.

Demenssjukdomarna kostar samhället lika mycket som cancer, hjärt- och kärlsjukdomar tillsammans, men demensforskningen får bara en bråkdel av forskningspengarna.

I tidigare studier som fokuserat på personer i tidiga skeden av demenssjukdom har betydelsen av att bli bemött som den man är, och inte som en sjukdom, framkommit. Fortsatta studier med den inriktningen kan förbättra kunskapen i civilsamhället, och bli en byggsten i vägen mot det demensvänliga samhället.

För personer som lever med en demenssjukdom är forskningen viktig för att förbättra vård och omsorg inom både akutsjukvård och särskilt boende. Rehabiliterande insatser, undernäring och läkemedelsbiverkningar är områden där forskning kan bidra till ökad livskvalitet.

Vi saknar ännu forskning kring hur Covid påverkat människor med demenssjukdomar, både vad gäller den sociala isolering det innebar och om Covidinfektioner ökar risken för demenssjukdom.

Anhörigas utsatthet och hur man kan stärka den anhöriges situation är ytterligare ett område som behöver lyftas.

Demensfonden som bildats av Demensförbundet är en av de viktigaste forskningsfonderna för forskning om omvårdnad och demenssjukdomar i Sverige. Eftersom Demensförbundet är fristående, från bland annat läkemedelsindustrin, styrs anslagen enbart av forskningens kvalitet och nya innovativa forskningsprojekt kan få bidrag. Detta leder till nya kunskaper som förbättrar livet för personer med demenssjukdom och deras anhöriga.

Demensfonden har till uppgift att samla in och fördela pengar till:

  • Omvårdnadsforskning
  • Medicinsk forskning
  • Kunskapsspridning och påverkansarbete
  • Rådgivning till personer som lever med demenssjukdom

Demensfonden förvaltas av Demensförbundet. Demensfonden är en egen juridisk enhet med organisationsnummer 802403-4442. Fonden kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll.

Logga Insamlingskontroll

Anslagen till stipendiater och verksamheter utses i samråd med Demensfondens vetenskapliga råd:

Elisabeth Londos, Professor vid klinisk minnesforskning, Lunds universitet
Anna-Karin Edberg Professor i omvårdnad vid högskolan i Kristianstad
Yngve Gustafson Professor i geriatrik, Umeå universitetssjukhus

Ge en gåva till Demensfonden

Läs om hur du kan stödja Demensfonden med en gåva

Bli medlem Ge en gåva Upp
Telefonrådgivning: 010-175 50 56
Mail: radgivning@demensforbundet.se