Telefonrådgivning:
010-175 50 56

Demensfonden

Demensfonden bildades 1994 av Demensförbundet och är en insamlingsstiftelse för forskning och utveckling.

Demensfonden har till ändamål att stödja vetenskaplig forskning rörande demenssjukdomarna, att stödja omvårdnadsforskning inom demensområdet, att främja nya undersöknings- och behandlingsmetoder, samt verka för utbildning och upplysning om demens.

Demensfonden är en av de viktigaste forskningsfonderna för forskning på demenssjukdomar i Sverige.

Forskningsbild

Forskning gör skillnad!

Demenssjukdomarna ökar mer än någon annan sjukdom i världen och när våra barn blir gamla kommer minst en halv miljon människor i Sverige att vara drabbade.

Demenssjukdomarna kostar samhället lika mycket som cancer, hjärt- och kärlsjukdomar tillsammans, men demensforskningen får bara en bråkdel av forskningspengarna.

I tidigare studier som fokuserat på personer i tidiga skeden av demenssjukdom har betydelsen av att bli bemött som den man är, och inte som en sjukdom, framkommit. Fortsatta studier med den inriktningen kan förbättra kunskapen i samhället, och bli en byggsten i vägen mot det demensvänliga samhället.

För personer som lever med en demenssjukdom är forskningen livsviktig för att utveckla läkemedel och behandlingsmetoder. Det finns också stora behov av att förbättra och utveckla vård och omsorg för personer med demenssjukdom, så som akutsjukvård, tillgänglig primärvård, samt omsorgen på särskilda boenden. Rehabiliterande insatser, undernäring och läkemedelsbiverkningar är också områden där forskning kan bidra till ökad livskvalitet.

Anhörigas utsatthet och hur man kan stärka den anhöriges situation är ytterligare ett område som behöver lyftas.

Eftersom Demensförbundet är fristående, från bland annat läkemedelsindustrin, styrs anslagen enbart av forskningens kvalitet och nya innovativa forskningsprojekt kan få bidrag. Detta leder till nya kunskaper som förbättrar livet för personer med demenssjukdom och deras anhöriga.

Demensfonden har till uppgift att samla in och fördela pengar till:

  • Medicinsk forskning
  • Omvårdnads forskning
  • Kunskapsspridning
  • Rådgivning till personer som lever med demenssjukdom och deras anhöriga

Sedan 2012 har Demensfonden delat ut 58 miljoner kronor i forskningsanslag till de projekt som har högst vetenskaplig kvalitet. Det är tack vare gåvor och testamenten som vi kan stödja och främja svensk demensforskning.

Styrelsen

Demensförbundets styrelse är förvaltare för Demensfonden. Styrelsens uppgift är att fastställa verksamhetsplan och budget för Demensfonden, att ombesörja att Demensfondens kapital förvaltas på bästa sätt, samt att bevilja forskningsanslag till demensforskning och stödja omvårdnadsforskning inom demensområdet i Sverige. Demensförbundets styrelse

Demensfondens Vetenskapliga råd

Demensfondens vetenskapliga råd är ett rådgivande organ till styrelsen som består av några utav Sveriges ledande demensspecialister. Det vetenskapliga rådets ledamöter har egen forskningserfarenhet. Rådet är tvärdisciplinärt sammansatt och deras uppgift är att bedöma och prioritera de forskningsansökningar som inkommer till Demensfonden avseende vetenskaplig kvalitet. Det vetenskapliga rådet lämnar därefter en rekommendation till styrelsen om vilka projekt som har högst vetenskaplig kvalitet.

Vetenskapliga rådets ledamöter

Elisabeth Londos, Överläkare och Professor vid minneskliniken i Malmö, Enheten för klinisk minnesforskning, Inst. för kliniska vetenskaper Malmö, Lunds universitet.
Anna-Karin Edberg, Professor i omvårdnad, Fakulteten för hälsovetenskap, Högskolan i Kristianstad
Yngve Gustafson, Professor i geriatrik och invärtesmedicin, Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering, Umeå Universitet.

Tillsyn

Demensfonden förvaltas av Demensförbundet. Demensfonden rapporterar årligen till Svensk insamlingskontroll som i givarens intresse granskar att insamlade medel används till rätt ändamål. Svensk insamlingskontroll beviljar 90-konto, som är en kvalitetsstämpel för insamlingsorganisationer.  

Demensfonden organisationsnummer 802403-4442. Demensfondens tillsynsmyndighet är Länsstyrelsen i Stockholms län. Auktoriserad revisor Allians Revision & Redovisning AB.

Läs om hur du kan stödja Demensfonden med en gåva

Logga Insamlingskontroll

Bli medlem Ge en gåva Upp
Telefonrådgivning: 010-175 50 56
E-post: radgivning@demensforbundet.se