Telefonrådgivning:
010-175 50 56

Beviljade projekt 2023

År 2023 har 8 miljoner kronor fördelats på 50 projekt. Totalt inkom 110 ansökningar.

Stipendiater diplom

Förteckning över 2023 års stipendiater

Olsson, Jan. Projekt: Funktionella studier av antikroppar mot HSV1 hos patienter med Alzheimers sjukdom, mild kognitiv störning och friska kontroller. Institution: Umeå universitet.

Chiotis, Konstantinos, Projekt: Reaktiva astrocyter avbildade med 11C-deprenyl PET vid demenssjukdomar. Institution: Karolinska Institutet.

Plavén Sigray, Pontus. Projekt: Rapamycinbehandling vid Alzheimers sjukdom utvärderat med hjälp av positronemissionsstomografi. Institution: Karolinska Institutet.

Öijerstedt, Linn. Projekt: Kognitiv nedsättning och beteendeförändringar vid ALS. Institution: Karolinska Institutet.

Laukka Erika J. Projekt: Hjärnkorrelat för minnesfunktioner, kognitivt åldrande och demens. Institution: Karolinska Institutet.

Ioannou Konstantinos. Projekt: Prognostisk noggrannhet av tau-PET-avbildning för att förutsäga kognitiv nedgång orsakad av Alzheimers sjukdom. Institution: Karolinska Institutet.

Sakakibara, Sakura. Projekt: Långsiktiga banor och sekulära trender inom komplex vårdanvändning bland äldre vuxna med kognitiva störningar: En befolkningsbaserad longitudinell studie. Institution: Karolinska Institutet.

Dove, Abigail. Projekt: Undersökning av förhållandet mellan kardiometabola sjukdomar, hjärnans struktur och kognitiv hälsa. Institution: Karolinska Institutet.

Avelar Pereria, Barbara. Projekt: Flerskiktad kognition som en tidig markör för Alzheimers sjukdom (multidomän kognition). Institution: Karolinska Institutet.

Lopatiko Lindman, Karin. Projekt: Pathway-specifika polygeniska riskscore vid Alzheimers sjukdom och interaktionen med HSV-1. Institution: Umeå universitet.

Backman, Annika. Projekt: Utveckling av metodik för utvärdering av personcentrerat ledarskap. Institution: Umeå universitet.

Najar, Jenna. Projekt: Psykiatri i demens och demens i psykiatri – är genetik nyckeln? Institution: Göteborgs universitet.

Wennerström, Malin. Projekt: Kopplingen mellan näthinnan och hjärnan ur ett Alzheimers perspektiv. Institution: Lunds universitet.

Nilsson, Peter. Projekt: Proteinprofiler i likvor speglar genetisk och sporadisk FTD. Institution: KTH.

Bergström, Sofia. Projekt: Proteinprofiler för kognitiv svikt hos ALS patienter. Institution: KTH.

Ingre, Caroline. Projekt: Tidiga prognostiska biomarkörer i ALS/FTD: En longitudinell bild- och biomarkörstudie. Institution: Karolinska Institutet.

Ekman, Urban. Projekt: Utvärdering av en nyutvecklad psykologisk behandling för personer med kognitiv svikt i tidiga skeden. Institution: Karolinska Institutet.

Hemmingsson, Eva-Stina. Projekt: Incidensen av Alzheimers sjukdom från 1990-2015, för personer med och utan herpes simplex virus. Institution: Umeå universitet.

Kokkinakis, Dimitrios. Projekt: Manuell granskning och resultaträttning av de digitala neuropsykologiska testerna i H70-1944-studien: att manuellt rätta de numera, kompletta, digitala inspelningarna för ordflödestester i H70-1944 kohorten. Institution: Göteborgsuniversitet.

Gustafsson, Maria. Projekt: AC2023-Äldre vårdade på vård- och omsorgsboende i Västerbottens län år 2023. Institution: Umeå universitet.

Olofsson, Birgitta. Projekt: Incidens och dödlighet av höftfraktur i ett representativt urval av mycket gamla människor i norra Sverige, inklusive de med demens och depression. Institution: Umeå universitet.

Dallora Moraes, Ana Luiza. Projekt: Tidig diagnostik av Alzheimers sjukdom med icke-invasiva metoder: Undersökning av det gemensamma diagnostiska värdet av retinal avbildning, blodbiomarkörer och datoriserad kognitiv testning. Institution: Blekinge Tekniska Högskola.

Zettergren, Anna. Projekt: Genetiska riskprofiler för Alzheimers sjukdom i relation till demensrisk och tidiga demensbiomarkörer i normalbefolkningen. Institution: Göteborgs universitet.

Modig, Sara. Projekt: Att förebygga läkemedelsrelaterade problem. Ökad läkemedelssäkerhet för individer med kognitiv svikt genom optimerat arbetssätt mellan legitimerad respektive icke-legitimerad omvårdnadspersonal och patientansvarig läkare. Institution: Lunds universitet.

Simonsson, Emma. Projekt: Högintensiv intervallträning för äldre – en HIT? Institution: Umeå universitet.

Svensson, Martina. Projekt: Fysisk aktivitet för att förebygga demens: subtyper och samsjukligheter. Institution: Lunds universitet.

Bergdahl, Ingvar. Projekt: Ökar allmänbefolkningens kadmium och bly risken för demens? Institution: Umeå universitet.

Bäckman, Håkan. Projekt: Äldre personers hälsa och livskvalitet inom särskilt boende. Institution: Umeå universitet.

Wahlund, Lars-Olof. Projekt: Alkoholens roll vid kognitiv svikt och demenssjukdom – risk eller skyddsfaktor? Institution: Karolinska Institutet.

Svensson, Johan. Projekt: Central reglering av könshormoner och Alzheimers sjukdom. Institution: Göteborgs universitet.

Wattmo, Carina. Projekt: Könsskillnader i förloppet och prognosen av Alzheimers sjukdom – en långtidsstudie. Institution: Lunds universitet.

Olofsson, Erika. Projekt: Short- and long term effect of internal fixation versur hip replacement on physical function, pain and depressive symptoms among old people, including patients with dementia, with undisplaced or minimally displaced femoral-neck fracture – a randomized controlled trial. Institution: Umeå universitet.

Rostami, Jonar. Projekt: Astrocyter – ett möjligt behandlingsmål för att stoppa Parkinsons sjukdom och Lewy body demens. Institution: Uppsala universitet.

Lampinen, Josefine. Projekt: Effekter av ett personcentrerat multidimensionellt interdisciplinärt rehabiliteringsprogram – med fokus på delaktighet i samhället, ensamhet, depression och psykiskt välbefinnande hos hemmaboende äldre personer med demens – En randomiserad kontrollerad pilotstudie. Institution: Umeå universitet.

Karlsson, Staffan. Projekt: Digitalt stöd i vardagen för personer med demens tidig debut och deras maka/make. Institution: Högskolan i Halmstad.

Söderberg, Stefan. Projekt: Predicierar glukostolerans/Insulinresistens och alkoholkonsumtion i medelåldern demensutveckling? Silver MONICA studien. Institution: Umeå universitet.

Grande, Giulia. Projekt: Långvarig exponering för luftföroreningar och demens: utforskande av den biologiska grunden. Institution: Karolinska Institutet.

Triolo, Federico. Projekt: Personlighetsdrag och risk för att utveckla demens: Betydelsen av kognitiv reserv och hälsostatus. Institution: Karolinska Institutet.

Graff, Caroline. Projekt: Genetic Frontotemporal Dementia (GENFI): en internationell longitudinell klinisk studie på FTD. Institution: Karolinska Institutet.

Schultzberg, Marianne. Projekt: Molecular detail of resolution in inflammation in Alzheimer´s disease to develop novel treatment. Institution: Karolinska Institutet.

Johansson, Charlotte. Projekt: Kliniska och experimentella studier av ärftlig Alzheimers sjukdom – en modell för att identifiera tidiga diagnostiska markörer vid demenssjukdom. Institution: Karolinska Institutet.

Ullgren, Abbe. Projekt: Protein and MRI profiling in genetic frontotemporal dementia. Institution: Karolinska Institutet.

Huber, Hanna. Projekt: Food intake is influencing the concentration of AD-related plasma biomarkers. Institution: Göteborgs universitet.

Montoliu-Gaya, Laia. Projekt: Blod-tau vid Alzheimers sjukdom: Vad mer behöver vi veta för implementering i kliniken? Institution: Göteborgs universitet.

Eckerblad, Jeanette. Projekt: Äldre personers kognitiva återhämtning efter kirurgi?
Institution: Karolinska Institutet.

Rodriguez-Vieitez, Elena. Projekt: Prognostiskt värde av hjärnmikrostruktur i relation till flytande biomarkörer vid frontallobsdemens. Institution: Karolinska Institutet.

Toots, Annika. Projekt: Motorkognitiv träning i fallförebyggande syfte – en samskapande studie. Institution: Umeåuniversitet.

Wijk, Helle. Projekt: Promenader vid vård och omsorgsboenden för personer med beteendemässiga och psykiska symtom vid demenssjukdom (BPSD), En hälsofrämjande resurs för boende och personal? Institution: Göteborgs universitet.

Kumar, Rakesh. Projekt: Diagnos av Lewy body demens med hjälp av ultrakänslig Real Time quaking induced conversion. Institution: Karolinska Institutet.

Ehn, Emma. Projekt: Ett komplext kromosomalnt rearrangemang på kromosom 21 orsakar APP-triplikation och autosomalt dominant tidigt debuterande Alzheimers sjukdom. Institution: Karolinska Institutet.


 

Bli medlem Ge en gåva Upp
Telefonrådgivning: 010-175 50 56
E-post: radgivning@demensforbundet.se