Telefonrådgivning:010-175 50 56 Mail:radgivning@demensforbundet.se

Beviljade projekt 2012

År 2012 har 2,6 miljoner kronor fördelats på 59 projekt. Totalt inkom 111 ansökningar.

Stipendiater diplom

Förteckning över 2012 års stipendiater

Erika Olsson
Projekt: Kostmönster och risk förutveckling av demenssjukdom – en 15 års uppföljning
Institution: Folkhälso-ochVårdvetenskap/klinisk nutrition och metabolism, Uppsala Science Park

Erik Westman
Projekt: Towards Automated MRIAnalysis as a Diagnostic Aid for Prodromal Alzheimer Disease
Institution: KI Klinisk Geriatrik,NVS, Novum plan 5, 141 86 Stockholm

Cecilia Boreström
Projekt: Patientspecifika stamceller som ett modellsystem för Alzheimers sjukdom
Institution: Avd. klinisk kemi och transfusionsmedicin, bruna stråket 16, 413 45 Göteborg

Johanna Wanngren
Projekt: Utveckling av ny screeningsmetod för läkemedel mot Alzheimers sjukdom
Institution: KI- Alzheimers Disease research Center, NVS, Novum plan 5, 141 86 Stockholm

Martin Hallbeck
Projekt: Hur sprider sig Alzheimers sjukdom i hjärnan
Institution: Klinisk patologi, Universitetssjukhuset i Linköping, 581 85 Linköping

Huei-Hsin Chiang
Projekt: Mutation frekvens i C9orf72 genen hos patienter med frontotemporal demens i Sverige
Institution: KI inst. NVS, KIAlzheimer disease research center, Novum plan 5, 141 86 Stockholm

Annika Öhrfelt
Projekt: Identifiering av koncentrationsbestämning av synapsproteiner i likvor (ryggvätska). Framtida diagnostiska och progressmarkörer för neurodegenerativa sjukdomar
Institution: Neurovetenskap och fysiologi, sekt. Psykiatri och neurokemi, SU/Mölndal; V-huset, 431 80 Mölndal

Anna Brorsson
Projekt: Äldre personer med demens som fotgängare i vanliga trafiksituationer
Institution: NVS, sekt.Arbetsterapi, Fack 23200, 141 83 Huddinge

Annika Rönnbäck
Projekt: Autophagy in Alzheimer disease – mechanistic studies in atransgenic model
Institution: KI Alzheimer Disease Research Center, Novum plan 5, 141 86 Stockholm

Lars-Olof Wahlund
Projekt: Biologiska markörer vid Alzheimers sjukdom, användning av modern magnetisk Resonans teknik
Institution: Neurovetenskap och fysiologi, sekt. Psykiatri och neurokemi, SU/Mölndal

Gustaf Boström
Projekt: Ett högintensivt fysisktträningsprogram för att förbättra depressioner hos äldre människor meddemenssjukdom
Institution: Samhällsmedicinoch rehabilitering, enheten för Geriatrik, Umeå universitet, 901 87 Umeå

Lillemor Lundin Olsson
Projekt: Fysisk träning för personer med demens – från expert till novis
Institution: Samhällsmedicin och rehabilitering, enheten försjukgymnastik, Umeå universitet

Erik Rosendahl
Projekt: Leder fysisk träning till minskat hjälpberoende i aktiviteter idet dagliga livet (ADL) för äldre personer med demenssjukdom?
Institution: Samhällsmedicin och rehabilitering, sjukgymnastik, Umeå universitet

Weili Xu
Projekt: Hur påverkar kroppsfett hjärnan?
Institution: Aging Research Center, NVS, Karolinska Institutet, Gävlegatan 16, 113 30 Stockholm

Nina Lindelöf
Projekt: Upplevelser av fysisk träning bland äldre personer med demenssjukdom
Institution: Samhällsmedicin och rehabilitering, geriatrik, Umeå universitet

Annika Toots
Projekt: Fysisk träning för att förbättra balans och gångfunktion bland äldre personer med demenssjukdom
Institution: Samhällsmedicin och rehabilitering, enheten för geriatrik,  Umeå universitet, 90187 Umeå

Anna-Greta Mamhidir
Projekt: Systematisk bedömning av smärta bland äldre i särskilt boende en interventionsstudie medfokus på den äldre, samt vårdarens och närståendes perspektiv
Institution: Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa arbetsliv,avd. hälso-och vårdvetenskap, 801 76 Gävle

Astrid Norberg
Projekt: Uttryck för identitet hos personer med demenssjukdom samt deras partners uttryck för sin uppfattning om dessa personer
Institution: Ersta Sköndals högskola, BOX 111 89, 100 61 Stockholm

Ylva Cedervall
Projekt: Fysisk aktivitet vid Alzheimers sjukdom – kapacitet, aktivitesgrad och subjektiva aspekter
Institution: Uppsala universitet, Institutionen för folkhälso-och vårdvetenskap geriatrik

Peter Nordström
Projekt A: Påverkar vitamin D-nivåer effekten av fysisk träning hos äldre personer med demenssjukdom?
Institution: Umeå universitet, samhällsmedicin och rehabilitering, geriatrik, 901 87 Umeå

Peter Nordström
Projekt A: Riskfaktorer för tidig demens hos män
Institution: Umeå universitet, samhällsmedicin och rehabilitering, geriatrik, 901 87 Umeå

Victor Bloniecki
Projekt: Agitation – relation till klinik och demensbiomarkörer icerebrospinalvätskan
Institution: KI, inst. NVS, sekt. Klinisk geriatrik, Novumplan 5, 141 86 Stockholm

Mattias Göthlin
Projekt: Effekter av fysisk aktivitet på kognition hos patienter med lindrig kognitiv störning
Institution: Inst. Neurovetenskap och fysiologi, sekt psykiatri och neurokemi, Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet

Susanne Frykman
Projekt: Synaptisk AB-produktion som måltavla för nya läkemedel mot Alzheimerssjukdom
Institution: KI, inst NVS, KI Alzheimer´s disease ResearchCenter, Novum plan 5, 141 86 Stockholm

Christina Unger Lither
Projekt: Epigenetiska förändringar i hjärnan vid Alzheimers sjukdom
Institution: KI, NVS, S. Alzheimer Neurobiologi Center, Novum  plan 4, 141 86 Stockholm

Nina Smulter, Helena Claesson, Birgitta Olofsson, Karl Gunnar Engström
Projekt: Depression i samband med hjärtkirurgi: hjärtoperationens påverkan på depression och demensutvecklingen 1 år och 3 år efter operation.
Institution: Thoraxkliniken, hjärtcentrum, 901 85 Norrlands universitetssjukhus

Sofia Söllvander
Projekt: AB-oligomerersom diagnostiska markörer i Alzheimers diagnostik
Institution: Rudbeckslaboratoriet, Uppsala Universitet, Dag Hammarskjöldsväg 20, 751 85 Uppsala

Ulf Isaksson
Projekt: Effekter av en strukturerad vårdmodell med fokus på aggressivt beteende hos personer med demenssjukdom
Institution: Omvårdnad, Vårdvetarhuset, 901 87 Umeå

Maria Bjerke
Projekt: Koagulationsrelaterade och vävnadsmodulerade proteaser vid vaskulär demens och Alzheimers sjukdom
Institution: Inst. Neurovetenskap och fysiologi, sekt. Psykiatri och neurokemi, Sahlgrenska Akademin, Göteborgs universitet

Hedvig Welander
Projekt: Utveckling av nya biomarkörer för Parkinsons sjukdom och andra sjukdomar med Lewy body patologi
Institution: Rudbeckslaboratoriet, Uppsala Universitet

Therese Fagerqvist
Projekt: Detektion av alfa-syuklein oligomerer i hjärnan från patienter med Parkinsons sjukdom och Lewykroppsdemens
Institution: Molekulär geriatrik, inst. Folkhälso- ochvårdvetenskap, Uppsala universitet

Monir Mazaheri
Projekt: Att leva med demens; en explorativ studie utifrån svenska och iranska perskpektiv
Institution: NVS, sekt. Omvårdnad, Alfred Nobels allé 23, 141 83 Huddinge

Håkan Littbrand
Projekt: Har fysisk träning en positiv effekt på kognitiv funktion  hos äldre personer med demenssjukdom som bor på särskilt boende?
Institution: Samhällsmedicin och rehabilitering,sjukgymnastik; Umeå universitet,  901 87 Umeå

Johan Mathillas
Projekt: Depression som riskfaktorer för demensutveckling hos mycket gamla människor
Institution: Umeå universitet, samhällsmedicin och rehabilitering, geriatrik, 901 87 Umeå

Maria Gustafsson
Projekt: Farmaceutisk randomiseradinterventionsstudie för att minska läkemedelsrelaterade problem ochåterinläggning på sjukhus bland äldre patienter med demenssjukdom
Institution: Läkemedelscentrum, avd. klinisk farmakologi, Umeå universitet

Carina Wattmo
Projekt: Vilka faktorer styr utnyttjandet av kommunal hemtjänst hos patienter med Alzheimerssjukdom
Institution: enh. Klinisk minnesforskning, inst. Kliniska vetenskaper, neuropsykiatriska kliniken, Skånes universitetssjukhus, 205 02 Malmö

Arto Nordlund
Projekt: Långtidsuppföljning av lindrig kognitiv störning
Institution: inst.neurovetenskap och fysiologi, Wallinsgatan 6, 431 41 Mölndal

Behnaz Shakersain
Projekt: Medelhavsliknande kost och risk för demens och Alzheimers sjukdom – flavonoidernas betydelse
Institution: Aging Research Center, Karolinska Institutet, Gävlegatan 16, 113 30 Stockholm

Birgitta Olofsson, Nina Smulter, Helena Claesson- Lingehall
Projekt: Delirium och demensutveckling efter hjärtkirurgi
Institution: Kirurgi och perioperativa vetenskap,hjärtcentrum, Inst. Omvårdnad, Inst. Samhällsmedicin och rehabilitering, enhet geriatrik, Umeå universitet, 901 87 Umeå

Mette Bergman
Projekt: Att leva med risk för att drabbas av Alzheimers sjukdom
Institution: NVS, KI Alzheimer Disease Research Center,Novum plan 5, 181 86 Stockholm

Anna Swall
Projekt: Äldre personer med Alzheimers sjukdom –  att använda vårdhund
Institution: Sophiahemmet högskola, Box 5605, 114 86 Stockholm

Demensfondens stipendiater 2011

2, 5 miljoner kronor delades ut, fördelat på 36 projekt.  60 forskningsansökningar inkom. 

Bli medlem Ge en gåva Upp
Telefonrådgivning: 010-175 50 56
Mail: radgivning@demensforbundet.se