Telefonrådgivning:
010-175 50 56
(mån-fre 10-20, lör 10-12)

Person- och Integritetspolicy

Demensförbundet har ansvar att förklara hur vi samlar in och använder din personliga information. I den här person- och integritetspolicyn beskriver vi hur vi hanterar dina personuppgifter. Den beskriver också vilka rättigheter du har och hur du kan använda dem.

Allmänt

Demensförbundet samlar in personuppgifter för att behandla dem inom ramen för vår verksamhet och organisationen (org.nr 802011-2911) är personuppgiftsansvarig för de uppgifter som samlas in. Vi är måna om att du ska känna dig trygg i kontakten med oss. Behandlingen av personuppgifter följer därför gällande dataskyddslagstiftning (inklusive EU:s dataskyddsförordning GDPR). Vi är öppna med vilka data vi samlar in och varför.

I denna policy beskriver vi vilka uppgifter vi samlar in, på vilket sätt, i vilket syfte och hur vi använder dina personuppgifter. Policyn gäller oavsett om du kommer i kontakt med oss i egenskap av medlem, givare, förtroendevald, deltagare på en verksamhet eller bara som intresserad av vår verksamhet. Den gäller även för dig som kommer i kontakt med oss inom din yrkesroll eller som anställd hos oss i någon form.

Har du frågor eller synpunkter på hur personuppgifter behandlas inom vår organisation så är du alltid välkommen att kontakta oss på någon av kontaktvägarna nedan.

Policyn är fastställd av förbundsstyrelsen 2024-02-16 och gäller från och med 16 februari 2024.

Kontaktuppgifter till Demensförbundet

Postadress: Demensförbundet, Lundagatan 42A, 5tr, 117 27 Stockholm. Telefon: 08-658 99 20. E-post: rdr@demensforbundet.se

Hantering av personuppgifter

Uppgifter vi samlar in (vad, när, hur)

Demensförbundet samlar i första hand in personuppgifter direkt från dig. I andra hand kan personuppgifter komma till oss via någon anhörig eller någon av våra lokalföreningar eller nätverk. Anställda på riksförbundet sköter det centrala medlemsregistret. Varje lokalförening har tillgång till registret endast avseende sina egna medlemmar. Vi sprider normalt sett aldrig dina personuppgifter vidare till tredje part (utan ditt samtycke) och vi säljer aldrig uppgifter om dig vidare till någon annan. Vi kan däremot komma att använda dina personuppgifter i samarbete med någon av våra partners i syfte att kunna kommunicera med dig. Våra samarbetspartners har givetvis skrivit på avtal som binder dem till att följa våra regler för behandling av personuppgifter och de får endast använda uppgifterna på uppdrag av oss och i ett specifikt och avgränsat syfte, dessutom under en begränsad tidsperiod som också bör finnas inskrivet i avtalet.

Exempel på uppgifter vi samlar in är:

Person- och kontaktuppgifter såsom namn, personnummer, kön, postadress, e-post, telefonnummer/mobilnummer m.m.

Betalningsuppgifter som fakturainformation, bankkontonummer etc.

Här är några situationer då vi samlar in dina personuppgifter:

Du anmäler dig som medlem i vår organisation.

Du skänker en gåva till vår organisation.

Du vänder dig till oss för stöd eller rådgivning.

När du, eller din anhörig eller ditt barn, anmäler sig till eller deltar i ett event, föreläsning eller annan verksamhet i vår regi.

Du anmäler dig till ett av våra nyhetsbrev.

Du besöker någon av våra webbplatser eller på annat sätt kommunicerar med oss via webben och sociala medier.

Du kontaktar oss via telefon, e-post, brev eller på annat sätt.

Du får en anställning, praktik eller ett förtroendeuppdrag inom vår organisation.

Du deltar i en utbildning som vi arrangerar.

Du anmäler dig som Demensvän.

Om du skriver under en namninsamling eller annat liknande upprop.

Demensförbundet kan komma att uppdatera dina uppgifter i vårt register från annat offentligt register (t.ex. SPAR) om det är nödvändigt för att upprätthålla en god registervård. Likaså kan vi behöva komplettera dina uppgifter genom att söka fram namn utifrån ett mobiltelefonnummer eller på annat sätt komplettera uppgifterna om dig.

För att kunna tillgängliggöra en verksamhet kan vi komma behöva samla in så kallade känsliga personuppgifter, framför allt hälsodata som t.ex. vilka allergier, överkänsligheter eller andra anpassningsbehov en person har. I dessa fall ber vi om personens samtycke att behandla och förmedla uppgifterna vidare till tredje part för att kunna tillgänglighetsanpassa en viss verksamhet på bästa sätt, det kan t.ex. ske vid konferenser eller lägerverksamhet. Vi strävar alltid efter att behandla dessa uppgifter med yttersta respekt och att se till så att uppgifterna inte sprids till obehöriga, används felaktigt samt att de raderas när de inte längre behövs för ändamålet.

Hur vi använder dina personuppgifter (våra ändamål)

Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna göra följande:

Medlemservice:

För att kunna ta emot och registrera medlemskap.

För att kunna tillhandahålla medlemstidningen, nyhetsbrev, brev och annan relevant information till dig som medlem.

Vi lagrar uppgifter i syfte att ta fram statistik och analysera medlemskap över tid (t.ex. kön, ålder, bostadsort m.m.). Det sker på aggregerad nivå så att man inte ska kunna identifiera en enskild person.

Kommunikation och marknadsföring:

För att ta fram statistiska data och segmentera uppgifter i syfte att kunna utveckla riktade erbjudanden, tjänster och för mottagaren mer relevant information.

För att kunna skicka information och marknadsföring till dig via brev, e-post, SMS, appar, telefon m.m. om erbjudande, kampanjer eller tjänster som vi tror kan vara av intresse.

Genom analys av användarnas beteende på våra webbplatser och i våra övriga appar, program och webbtjänster kunna utveckla och förbättra användarupplevelsen av våra produkter och tjänster.

För att vid behov kunna genomföra marknadsundersökningar hos medlemmar eller andra intressenter.

Administration av vår verksamhet:

När du tar kontakt med någon av våra anställda eller förtroendevalda används dina uppgifter för att kunna upprätthålla kontakten med dig och ge dig bästa möjliga service.

När du deltar i vår verksamhet kan dina uppgifter användas för att kunna genomföra verksamheten, t.ex. för att göra beställningar, uppfylla redovisningskrav eller rapportera en verksamhet i efterhand.

Om du är förtroendevald, anställd eller deltar i en verksamhet som vi eller någon av våra föreningar arrangerar kan personuppgifter komma att lagras i mötesprotokoll, rapporter, redovisningar, minnesanteckningar, deltagarförteckningar och liknande.

Är du anställd används dina uppgifter för personal- och löneadministration, statistik och övrigt som behövs för att tillgodose främst din säkerhet, dina rättigheter och din arbetsmiljö.

I vår ekonomiska administration och uppföljning förekommer personuppgifter på fakturor, verifikat, kvitton, reseräkningar, avstämningsunderlag, rapporter m.m. Dessa behövs för att effektivisera administrationen och för att revisorer eller andra granskare vid behov ska kunna följa upp och granska vår verksamhet på ett transparent och öppet sätt.

Dina rättigheter och val

Rättslig grund

I och med att du lämnar uppgifter till oss ger du din tillåtelse att Demensförbundet registrerar och lagrar dina personuppgifter. För alla behandlingar ska det finnas en rättslig grund och de vi stödjer oss på kan variera beroende på vilken relation du har till oss. Men i korthet stödjer vi oss på dessa rättsliga grunder:

Uppfyllande av avtal – det som faktiskt krävs för att du ska kunna bli medlem, bli förtroendevald eller genomföra ett köp.

Rättslig förpliktelse – t.ex. för att kunna sköta vår bokföring och annan administration.

Berättigat intresse – Det kan handla om att kontakta före detta medlemmar, givare eller andra som varit i kontakt med oss tidigare eller om att analysera och förbättra våra webbplatser samt andra tjänster och förmåner som du besökt.

Samtycke – När du uttryckligen medgivit att vi får behandla dina uppgifter.

Gallring av personuppgifter

När du som medlem varit inaktiv i tre år i följd gallras eller anonymiseras personuppgifterna. Det innebär att vi avidentifierar personliga data så att det blir omöjligt att identifiera dig som person. Detsamma gäller när dina personuppgifter inte längre är relevanta för de ändamål som vi angett ovan. Vi lagrar inga personuppgifter längre än nödvändigt.

Dina rättigheter

Du har rättigheter när det gäller dina personuppgifter och du har möjlighet att påverka information och vad som sparas. Här är en lista på dina rättigheter:

Du har rätt att korrigera eller rätta felaktig eller ofullständig information om dig själv.

I de fall du lämnat ditt samtycke har du rätt att när som helst återkalla detta genom att kontakta oss.

Du har rätt att bli raderad eller att begränsa vilken information som finns lagrad om dig.

Du har rätt att avstå från direktmarknadsföring eller annan kommunikation från oss som inte är av berättigat intresse för att uppfylla våra skyldigheter, avtal eller legala skyldigheter.

Du har rätt att en gång per år erhålla information om vilka personuppgifter som finns registrerade hos oss, genom att skriftligt begära ett registerutdrag från oss. Se kontaktuppgifter under avsnittet Allmänt. Detta utdrag är kostnadsfritt.

Om du anser att Demensförbundet behandlar dina personuppgifter i strid med GDPR eller att dina rättigheter inte respekteras får du gärna kontakta oss i första hand. Du har även rätt att lämna in ett klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten (tidigare Datainspektionen) som är ansvarig tillsynsmyndighet, läs mer på: www.imy.se

Insamling och hantering av personuppgifter via webben

Cookies på våra webbplatser

När du använder vår webbplats och webbaserade appar/tjänster samlas uppgifter in via så kallade Cookies. Detta görs dock endast efter ett separat godkännande. Information som lagras är t.ex. vilka sidor som besökts eller annan teknisk information om din enhet. Syftet är att ge dig som besökare tillgång till olika funktioner och underlätta surfandet. Vi använder oss också av cookies för att lära oss mer om våra användare, förbättra vår webb, vår service, våra tjänster samt bygga en bättre relation till våra medlemmar, givare och andra intressenter.

Om Cookies inte godkänns kan det medföra att vissa tjänster påverkas negativt eller helt enkelt inte kan tillhandahållas.

Länkar till andra webbplatser

I händelse av att någon webbplats som Demensförbundet administrerar innehåller länkar till tredje parts hemsida, webbplats eller material publicerat hos tredje part, är dessa länkar endast för informationssyfte och vi publicerar endast länkar och material som vi tror kan ha ett värde för våra målgrupper. Eftersom vi saknar kontroll över innehållet på dessa webbplatser eller dess material ansvarar vi därför inte för dess innehåll. Vi ansvarar inte heller för skador eller förluster som skulle kunna uppstå vid användning av dessa länkar.

Bli medlem Ge en gåva Upp
Telefonrådgivning: 010-175 50 56
E-post: radgivning@demensforbundet.se