Telefonrådgivning:
010-175 50 56
(mån-fre 10-20, lör 10-12)

Beviljade projekt 2015

År 2015 har 2,5 miljoner kronor fördelats på 62 projekt. Totalt inkom 100 ansökningar.

Stipendiater diplom

Förteckning över 2015 års stipendiater

Alexander Frizell Santillo
Projekt: ”Inte en ö”-insulas roll vid frontotemporal demens
Institution: Skånes Universitetssjukhus. Enheten för klinisk forskning

Sara Shams
Projekt: Cerebrala mikroblödningar och demenssjukdom – ett magnetkamerabaserat projekt
Institution: Karolinska Institutet, Huddinge sjukhus, Avdelningen för radiologi

Pavla Cermáková
Projekt: Broken heart – broken memory: Cardiovascular disease in dementia
Institution: Karolinska Institutet. Center for Alheimer research. Dept of Neurobiology

Elisabet Londos
Projekt: Var finns Levy body-patienterna?
Institution: Lunds Universitet, Inst för kliniska vetenskaper, Enheten för klinisk minnesforskning

Malin Wennström
Projekt: Amylin, a new trail in Alzheimer´s desease?
Institution: Lunds Universitet, Inst för kliniska vetenskaper

Maria Gustafsson
Projekt: Farmaceutisk randomiserad interventionsstudie för att minska läkemedelsrelaterade problem och återinläggning på sjukhus bland äldre patienter med demenssjukdom
Institution: Umeå Universitet, Klinisk farmakologi

Michael Stenvall
Projekt: Ortpedgeriatrisk hemrehabilitering för patienter med höftfraktur vid Norrlands Universitetssjukhus – en randomiserad kontrollerad studie 
Institution: Umeå Universitet, Inst för samhällsmedicin och rehabenheten för geriatrik

Camilla Nilsberth 
Projekt:  Neuroinflammation vid Alzheimers sjukdom – en del i framtida behandlingsprinciper mot Alzheimers sjukdom?
Institution: Lindköpings Universitet, IKE, Cellbiologi

Robert Wiklund
Projekt: Leder högintensiv funktionell träning till färre fallolyckor bland äldre personer med demenssjukdom?
Institution: Umeå Universitet, Inst för samhällsmedicin och rehabilitering, sjukgymnastik

Homira Behbahani
Projekt: Does Omi/HtrA2 cleaves full-lenght tau in vivo and develops subsequent AD pathology?
Institution: Karolinska Institutet, NVS, Center of Alzheimer Research

Helena Karlström
Projekt: Towards a novel vaccine-based therapeutic approach and diagnosis för CADASIL – a familiar form of stroke and vascualar dementia
Institution: Karolinska Institutet, NVS, Section för Neurogeriatrics, Dept of Neurobiology

Hugo Lövheim
Projekt: Betydelsen av herpesinfektion för utvecklandet av Alzheimers sjukdom
Institution: Umeå Universitet, Enheten för geriatrik

Anna Sondell
Projekt: Motivation till intensiv funktionell träning bland äldre personer med demenssjukdom boende på särskilt boende
Institution: Umeå Universitet, Inst för samhällsmedicin och rehabilitering, fysioterapi

Silke Kern
Projekt: Assosciationen mellan riskfaktorer, mental hälsa och likvormarkörer vid Alzheimers sjukdom och vid normalt åldrande
Institution: Göteborgs Universitet, Inst för neurovetenskap och fysiologi, sekt för psykiatri och neruokemi

Behnaz Shakersain
Projekt: A comparison between protective effects of mediterranean style diet and Nordic diet against cognitive decline and dementia
Institution: Karolinska Institutet, Aging reserach center

Kina Höglund
Projekt: Soluble aggregates of B-amyloid as a biomarker for Alzheimer´s disease
Institution: Sahlgrenska sjukhuset, Inst of Neuroscience and Physiology, Dept of Psychiatry and Neurochemistry

Konstantinos Chiotis
Projekt: PET imaging in multi-tracer cohort 
Institution: Karolinska Institutet, NVS, Center of Alzheimer, Translational Neurobiology

Katrin Mani
Projekt: Undersökning av skyddande effekter av C-vitamin och glypikan-1 vid Alzheimers sjukdom
Institution: Lunds Universitet, Medicinska Fakulteten, Dept of Experimental medical science, Sect of Neuroscience

Erik Portelius
Projekt: Nerugranin – En ny markör för att monitorera synapspatologi vid Alzheimers sjukdom
Institution: Mölndals sjukhus, Inst för neurovetenskap och fysiologi. Sekt för psykiatri och neurokemi

Erica Lana
Projekt: Study of B-amyloid uptake and intracellular localisation in neuronal cell models
Institution: Karolinska Institutet, NVS, Div of translational Alzhemimer Neurobiology

Nina Lindelöf
Projekt: Hur upplever personal på särskilda boenden intensiv träning för äldre personer med fysiska eller kognitiva nedsättningar?
Institution: Umeå Universitet, Inst för samhällsmedicin

Swetha Vijayaraghavan
Projekt: Apolipoprotein E and cholineric enzymes in human serum for differential diagnosis of AD and DLB
Institution: Karolinska Institutet, NVS, Div of Translational Alzheimer Neruobiology, Dept of Neurobiology Care Sciences and Society

Erik Hjort
Projekt: Hjärnans läkande i Alzheimers sjukdom: produktion och signalering av neurtrofa tillväxtfaktorer i samband med resolution av inflammation
Institution: Karolinska Institutet, Inst för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, sekt för neurodegeneration

Carl-Henrik Andersson, Petronella Kettunen, Kaj Blennow, Henrik Zetterberg
Projekt: Studier av gener för neuroinflammation i AD-patentmaterial
Institution: Sahlgrenska Adademin, Göteborgs Universitet, klinisk kemi

Taher Darreh-Shori
Projekt: Astroglia funktion vid Alzheimers sjukdom: Betydelsen av extrasyaptisk klinerg signalering.
Institution: Karolinska Institutet, Centrum för Alzheimerforskning, Inst för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Sekt för translationell Alzheimer neurobiologi

Christina Unger Lithner
Projekt: Tidiga mekanismer vid Alzheimers sjukdom – nya måltavlor för behandling
Institution: Karolinska Institutet, NVS, Alzheimer Neurobiologi Center

Hlin Johansson
Projekt: GAP43 som ny biomarkör för synapspatologi vid AD
Institution: Sahlgrenska Akademin, Göteborgs Universitet, Inst för neurovetenskap och fysiologi

Sophia Schedin Weiss
Projekt: Nya glykanbiomarkörer för Alzheimers sjukdom
Institution: Karolinska Institutet, Inst för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle

Raul Loera-Valencia
Projekt: Type 2 diabetes and dementia: Network analysis for common pathophysiological mecanisms across clinical boundaries
Institution: Karolinska  Institutet, NVS, Center for Alzheimers Research, Div for Neurogeriatrics

Gustaf Boström
Projekt: Förändrar antidepressiva läkemedel sambandet mellan depression och mortalitet hos väldigt gamla människor med och utan demenssjukdom?
Institution: Umeå Universitet, Inst för samhällsmedicin och rehabilitering. Enheten för geriatrik.

Fredrik Elgh
Projekt: Alzheimers-typiska effekter av Herpes simplex-infektion i cellkultur
Institution: Umeå Universitet, Inst för klinisk mikrobiologi, Laboratoriemedicin

Mia Condradsson
Projekt: Depression hos personer med hög ålder och demenssjukdom – associerade faktorer och mätmetoder
Instutition: Umeå Universitet, Inst för samhällsmedicin och rehabilitering, geriatrik

Yngve Gustafson
Projekt: Socioeknomiska och cardiovaskulära riskfaktorer och förändringar i riskfaktorer från medelåldern och utvecklingen av depression och demenssjukdomar i hög ålder (SILVER-MONICA-projektet)
Institution: Umeå Universitet, Enheten för geriatrik

Håkan Littbrand
Projekt: A person-centred multidimentional interdisciplinary rehabilitation program for community dwelling older people with demetia and their informal primary caregivers: a randomised controlled trial
Instutition: Umeå Universitet, Inst för samhällsmedicin och rehabilitering, Enheten för geriatrik

Caroline Graff
Projekt: Hel-genom sekvensering för att identifiera nya sjukdomsorsakande mutationer vid ärftlig demenssjukdom.
Institution: Karolinska Institutet, Inst NVS

Bodil Weidung
Projekt: Kognitionens betydelse för sambandet mellan blodtryck och mortalitet hos äldre människor
Institution: Umeå Universitet, Inst för samhällsmedicin och rehabilitering, Enheten för geriatrik

Susanne Frykman
Projekt: Synaptotoxiska mekanismer i Alzheimers sjukdom
Institution: Karolinska Institutet, NVS, Centrum för Alzheimerforskning

Huei-Hsin Chiang
Projekt: Genetisk screening av sjukdomsframkallande förändringar i arvsmassan vid deurodegenerativa demenssjukdomar
Institution: Karolinska Institutet, NVS, Centrum för Alzheimerforskning

Stefan Gaunitz
Projekt: a glycomics study of regional differences in Alzheimer disease brain
Institution: Karolinska Institutet, NVS, Centrum för Alzheimerforskning

Christa Maynard
Projekt: Autophagic protein clearance in aging and neurodegenerative disease. Development of an autophagic-flux reporter assay
Institution: Karolinska Institutet, Centrum för Alzheimerforskning, Sekt för Neurogeriatrik

Laura Mateos
Projekt: Identifying molecular relationsships between cholesterol metabolism, hypertension and Alzheimer´s disease
Institution: Karolinska Institutet, Centrum för Alzheimerforskning

Maria Lodeiro Pose
Projekt: Characterizing of Alzheimer´s disease subtypes to improve diagnosis and treamtnet efficiency
Institution: Karolinska Institutet, Centrum för Alzheimerforskning, Avd för Neurogeriatrik

Annica Rönnbäck
Projekt: Investigating the correlation between neuropathological changes and clinical features in Alzhemier disease and frontotemporal dementia
Institution: Karolinska Institutet, Centrum för Alzheimerforskning

Arto Nordlund
Projekt: Identifikation av preklinisk demens med en kombination av neuropsykologiska test och biomarkörer i ryggmärgsvätskan 
Institution: Mölndals Sjukhus, Inst för neurovetenskap och fysiologi

Josef Pannee
Projekt: Masspektrometrisk kvantifiering av biomarkörer för Alzheimers sjukdom i cerebrospinalvätska
Institution: Göteborgs Universitet, Sahlgrenska Akademin, Inst för neurovetenskap och fysiologi, sekt för psykiatri och neurokemi

Jon Brännström
Projekt: Leder behandling med psykofarmaka till ökad mortalitet hos gamla människor med demenssjukdom?
Instutition: Umeå Universitet, Inst för samhällsmedicin och rehabilitering, Enheten för geriatrik

Annika Toots
Projekt: Effekter av fysisk träning på kognitiv funktion bland personer med demenssjukdom
Instutition: Umeå Universitet, Inst för samhällsmedicin och rehabilitering, Enheten för sjukgymnastik

Laetitia Lemoine
Projekt: Characterization of THK5117 binding in AD brain tissue: Implication for development of PET tau imaging
Instutition: Karolinska Institutet, NVS, Alzheimer research center, Dept Translational Alzheimer Neurobiology

Simon Sjödin
Projekt: Riktad proteomik för att identifiera enod-lysosomal proteiner som nya kandidatmarkörer i ryggmärgsvätskan vid Alzheimers sjukdom och neurodegenerativa sjukdomar
Instutition: Mölndals Sjukhus, Inst för neurovetenskap och fysiologi, Sekt för psykiatri och neurokemi

Birgitta Olofsson, Anna Unneby, Olle Svensson
Projekt: Kan femoralisblockad minska incidensen av delirium hos patienter som drabbats av höftfraktur och speciellt de med demenssjukdom?
Instutition: Umeå Universitet, Inst för omvårdnad

Anna-Karin Edberg
Projekt: Yngre personer med demens – närståendes situation och erfarenheter av vård och omsorg
Instutition: Högskolan Kristianstad, Sekt för hälsa och samhälle

Barbara Caracciolo
Projekt: The role of anziety and depression in the development of subjective cognitive impairment around retirement
Intutition: Karolinska Institutet, NVS, Aging research center

Katarina Kågedal
Projekt: Behandling av Alzheimers sjukdom via lysozyme
Instutition: Linköpings Universitet, Inst för klinisk och experimentell medicin, Experimentell patologi

Erika Bereczki
Projekt: Common mechanisms in dementias. A mass spectrometry based approach
Instutition: Karolinska Institutet, Dept of Neurobiology, Care science and society, Div of Neurogeriatrics

Jörg Hanrieder
Projekt: Advanced molecular imaging prbing plaque biochemestry in Alzheimer´s disease
Instutition: Göteborgs Universitet, Sahlgrenska Akademin, Dept of Psychiatry and Neruochemistry

Annika Öhrfelt
Projekt: Syanpsproteiner i likvor (ryggvätska)
Instutition: Göteborgs Universitet, Inst för neurovetenskap och fysiologi, Sekt för psykiatri och neurokemi, Mölndal

Daniel Ferreira
Projekt: Subjective cognitive impairment: characterization of multimensional disease markers and development of a diagnostic index
Instutition: Karolinska Institutet, Div of Clinical Geriatrics

Elena Rodriques-Vietez
Projekt: In vivo PET imaging biomarkers in Alzheimer´s disease: A translational approach to tracing early neruoinflammatory changes and understanding disease evolution
Instutition: Karolinska Institutet, NVS, Div of translational Alzheimer Neurobiology, Center för Alzheimer Research

Linda Högsnes
Projekt: Den existensiella livssituationen för anhöriga till personer med demenssjukdom samt vårdpersonalens uppfattningar och bedömningar av vårdbehov
Instutition: Mittuniversitetet, Avd fr omvårdnad

Mingqin Zhu
Projekt: Stimulate resolution of inflammation as a treatment för Alzheimer´s disease
Instutition: Karolinska Universitetet, Div of Neurodegeneration, Dept of Neurobiology, Care Sciences and Socitey

Magnus Schoultz
Projekt:  Den bakteriella tarmflorans betydelse för oro vid demenstillstånd
Instutition: Örebro Universitet, IHM/Ädres hälsa och livsvillkor

Thomas Näsström
Projekt: Experimentella och mekaniska studier för aggregering av alfasynuklein vid nervceller
Instutition: Linnéuniversitetet, Inst för kemi och biomedicin, fakulteten för hälso- och livsvetenskap

Bli medlem Ge en gåva Upp
Telefonrådgivning: 010-175 50 56
E-post: radgivning@demensforbundet.se