Telefonrådgivning:
010-175 50 56

Beviljade projekt 2015

År 2015 har 2,5 miljoner kronor fördelats på 62 projekt. Totalt inkom 100 ansökningar.

Stipendiater diplom

Förteckning över 2015 års stipendiater

Alexander Frizell Santillo
Projekt: ”Inte en ö”-insulas roll vid frontotemporal demens
Institution: Skånes Universitetssjukhus. Enheten för klinisk forskning

Sara Shams
Projekt: Cerebrala mikroblödningar och demenssjukdom – ett magnetkamerabaserat projekt
Institution: Karolinska Institutet, Huddinge sjukhus, Avdelningen för radiologi

Pavla Cermáková
Projekt: Broken heart – broken memory: Cardiovascular disease in dementia
Institution: Karolinska Institutet. Center for Alheimer research. Dept of Neurobiology

Elisabet Londos
Projekt: Var finns Levy body-patienterna?
Institution: Lunds Universitet, Inst för kliniska vetenskaper, Enheten för klinisk minnesforskning

Malin Wennström
Projekt: Amylin, a new trail in Alzheimer´s desease?
Institution: Lunds Universitet, Inst för kliniska vetenskaper

Maria Gustafsson
Projekt: Farmaceutisk randomiserad interventionsstudie för att minska läkemedelsrelaterade problem och återinläggning på sjukhus bland äldre patienter med demenssjukdom
Institution: Umeå Universitet, Klinisk farmakologi

Michael Stenvall
Projekt: Ortpedgeriatrisk hemrehabilitering för patienter med höftfraktur vid Norrlands Universitetssjukhus – en randomiserad kontrollerad studie 
Institution: Umeå Universitet, Inst för samhällsmedicin och rehabenheten för geriatrik

Camilla Nilsberth 
Projekt:  Neuroinflammation vid Alzheimers sjukdom – en del i framtida behandlingsprinciper mot Alzheimers sjukdom?
Institution: Lindköpings Universitet, IKE, Cellbiologi

Robert Wiklund
Projekt: Leder högintensiv funktionell träning till färre fallolyckor bland äldre personer med demenssjukdom?
Institution: Umeå Universitet, Inst för samhällsmedicin och rehabilitering, sjukgymnastik

Homira Behbahani
Projekt: Does Omi/HtrA2 cleaves full-lenght tau in vivo and develops subsequent AD pathology?
Institution: Karolinska Institutet, NVS, Center of Alzheimer Research

Helena Karlström
Projekt: Towards a novel vaccine-based therapeutic approach and diagnosis för CADASIL – a familiar form of stroke and vascualar dementia
Institution: Karolinska Institutet, NVS, Section för Neurogeriatrics, Dept of Neurobiology

Hugo Lövheim
Projekt: Betydelsen av herpesinfektion för utvecklandet av Alzheimers sjukdom
Institution: Umeå Universitet, Enheten för geriatrik

Anna Sondell
Projekt: Motivation till intensiv funktionell träning bland äldre personer med demenssjukdom boende på särskilt boende
Institution: Umeå Universitet, Inst för samhällsmedicin och rehabilitering, fysioterapi

Silke Kern
Projekt: Assosciationen mellan riskfaktorer, mental hälsa och likvormarkörer vid Alzheimers sjukdom och vid normalt åldrande
Institution: Göteborgs Universitet, Inst för neurovetenskap och fysiologi, sekt för psykiatri och neruokemi

Behnaz Shakersain
Projekt: A comparison between protective effects of mediterranean style diet and Nordic diet against cognitive decline and dementia
Institution: Karolinska Institutet, Aging reserach center

Kina Höglund
Projekt: Soluble aggregates of B-amyloid as a biomarker for Alzheimer´s disease
Institution: Sahlgrenska sjukhuset, Inst of Neuroscience and Physiology, Dept of Psychiatry and Neurochemistry

Konstantinos Chiotis
Projekt: PET imaging in multi-tracer cohort 
Institution: Karolinska Institutet, NVS, Center of Alzheimer, Translational Neurobiology

Katrin Mani
Projekt: Undersökning av skyddande effekter av C-vitamin och glypikan-1 vid Alzheimers sjukdom
Institution: Lunds Universitet, Medicinska Fakulteten, Dept of Experimental medical science, Sect of Neuroscience

Erik Portelius
Projekt: Nerugranin – En ny markör för att monitorera synapspatologi vid Alzheimers sjukdom
Institution: Mölndals sjukhus, Inst för neurovetenskap och fysiologi. Sekt för psykiatri och neurokemi

Erica Lana
Projekt: Study of B-amyloid uptake and intracellular localisation in neuronal cell models
Institution: Karolinska Institutet, NVS, Div of translational Alzhemimer Neurobiology

Nina Lindelöf
Projekt: Hur upplever personal på särskilda boenden intensiv träning för äldre personer med fysiska eller kognitiva nedsättningar?
Institution: Umeå Universitet, Inst för samhällsmedicin

Swetha Vijayaraghavan
Projekt: Apolipoprotein E and cholineric enzymes in human serum for differential diagnosis of AD and DLB
Institution: Karolinska Institutet, NVS, Div of Translational Alzheimer Neruobiology, Dept of Neurobiology Care Sciences and Society

Erik Hjort
Projekt: Hjärnans läkande i Alzheimers sjukdom: produktion och signalering av neurtrofa tillväxtfaktorer i samband med resolution av inflammation
Institution: Karolinska Institutet, Inst för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, sekt för neurodegeneration

Carl-Henrik Andersson, Petronella Kettunen, Kaj Blennow, Henrik Zetterberg
Projekt: Studier av gener för neuroinflammation i AD-patentmaterial
Institution: Sahlgrenska Adademin, Göteborgs Universitet, klinisk kemi

Taher Darreh-Shori
Projekt: Astroglia funktion vid Alzheimers sjukdom: Betydelsen av extrasyaptisk klinerg signalering.
Institution: Karolinska Institutet, Centrum för Alzheimerforskning, Inst för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Sekt för translationell Alzheimer neurobiologi

Christina Unger Lithner
Projekt: Tidiga mekanismer vid Alzheimers sjukdom – nya måltavlor för behandling
Institution: Karolinska Institutet, NVS, Alzheimer Neurobiologi Center

Hlin Johansson
Projekt: GAP43 som ny biomarkör för synapspatologi vid AD
Institution: Sahlgrenska Akademin, Göteborgs Universitet, Inst för neurovetenskap och fysiologi

Sophia Schedin Weiss
Projekt: Nya glykanbiomarkörer för Alzheimers sjukdom
Institution: Karolinska Institutet, Inst för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle

Raul Loera-Valencia
Projekt: Type 2 diabetes and dementia: Network analysis for common pathophysiological mecanisms across clinical boundaries
Institution: Karolinska  Institutet, NVS, Center for Alzheimers Research, Div for Neurogeriatrics

Gustaf Boström
Projekt: Förändrar antidepressiva läkemedel sambandet mellan depression och mortalitet hos väldigt gamla människor med och utan demenssjukdom?
Institution: Umeå Universitet, Inst för samhällsmedicin och rehabilitering. Enheten för geriatrik.

Fredrik Elgh
Projekt: Alzheimers-typiska effekter av Herpes simplex-infektion i cellkultur
Institution: Umeå Universitet, Inst för klinisk mikrobiologi, Laboratoriemedicin

Mia Condradsson
Projekt: Depression hos personer med hög ålder och demenssjukdom – associerade faktorer och mätmetoder
Instutition: Umeå Universitet, Inst för samhällsmedicin och rehabilitering, geriatrik

Yngve Gustafson
Projekt: Socioeknomiska och cardiovaskulära riskfaktorer och förändringar i riskfaktorer från medelåldern och utvecklingen av depression och demenssjukdomar i hög ålder (SILVER-MONICA-projektet)
Institution: Umeå Universitet, Enheten för geriatrik

Håkan Littbrand
Projekt: A person-centred multidimentional interdisciplinary rehabilitation program for community dwelling older people with demetia and their informal primary caregivers: a randomised controlled trial
Instutition: Umeå Universitet, Inst för samhällsmedicin och rehabilitering, Enheten för geriatrik

Caroline Graff
Projekt: Hel-genom sekvensering för att identifiera nya sjukdomsorsakande mutationer vid ärftlig demenssjukdom.
Institution: Karolinska Institutet, Inst NVS

Bodil Weidung
Projekt: Kognitionens betydelse för sambandet mellan blodtryck och mortalitet hos äldre människor
Institution: Umeå Universitet, Inst för samhällsmedicin och rehabilitering, Enheten för geriatrik

Susanne Frykman
Projekt: Synaptotoxiska mekanismer i Alzheimers sjukdom
Institution: Karolinska Institutet, NVS, Centrum för Alzheimerforskning

Huei-Hsin Chiang
Projekt: Genetisk screening av sjukdomsframkallande förändringar i arvsmassan vid deurodegenerativa demenssjukdomar
Institution: Karolinska Institutet, NVS, Centrum för Alzheimerforskning

Stefan Gaunitz
Projekt: a glycomics study of regional differences in Alzheimer disease brain
Institution: Karolinska Institutet, NVS, Centrum för Alzheimerforskning

Christa Maynard
Projekt: Autophagic protein clearance in aging and neurodegenerative disease. Development of an autophagic-flux reporter assay
Institution: Karolinska Institutet, Centrum för Alzheimerforskning, Sekt för Neurogeriatrik

Laura Mateos
Projekt: Identifying molecular relationsships between cholesterol metabolism, hypertension and Alzheimer´s disease
Institution: Karolinska Institutet, Centrum för Alzheimerforskning

Maria Lodeiro Pose
Projekt: Characterizing of Alzheimer´s disease subtypes to improve diagnosis and treamtnet efficiency
Institution: Karolinska Institutet, Centrum för Alzheimerforskning, Avd för Neurogeriatrik

Annica Rönnbäck
Projekt: Investigating the correlation between neuropathological changes and clinical features in Alzhemier disease and frontotemporal dementia
Institution: Karolinska Institutet, Centrum för Alzheimerforskning

Arto Nordlund
Projekt: Identifikation av preklinisk demens med en kombination av neuropsykologiska test och biomarkörer i ryggmärgsvätskan 
Institution: Mölndals Sjukhus, Inst för neurovetenskap och fysiologi

Josef Pannee
Projekt: Masspektrometrisk kvantifiering av biomarkörer för Alzheimers sjukdom i cerebrospinalvätska
Institution: Göteborgs Universitet, Sahlgrenska Akademin, Inst för neurovetenskap och fysiologi, sekt för psykiatri och neurokemi

Jon Brännström
Projekt: Leder behandling med psykofarmaka till ökad mortalitet hos gamla människor med demenssjukdom?
Instutition: Umeå Universitet, Inst för samhällsmedicin och rehabilitering, Enheten för geriatrik

Annika Toots
Projekt: Effekter av fysisk träning på kognitiv funktion bland personer med demenssjukdom
Instutition: Umeå Universitet, Inst för samhällsmedicin och rehabilitering, Enheten för sjukgymnastik

Laetitia Lemoine
Projekt: Characterization of THK5117 binding in AD brain tissue: Implication for development of PET tau imaging
Instutition: Karolinska Institutet, NVS, Alzheimer research center, Dept Translational Alzheimer Neurobiology

Simon Sjödin
Projekt: Riktad proteomik för att identifiera enod-lysosomal proteiner som nya kandidatmarkörer i ryggmärgsvätskan vid Alzheimers sjukdom och neurodegenerativa sjukdomar
Instutition: Mölndals Sjukhus, Inst för neurovetenskap och fysiologi, Sekt för psykiatri och neurokemi

Birgitta Olofsson, Anna Unneby, Olle Svensson
Projekt: Kan femoralisblockad minska incidensen av delirium hos patienter som drabbats av höftfraktur och speciellt de med demenssjukdom?
Instutition: Umeå Universitet, Inst för omvårdnad

Anna-Karin Edberg
Projekt: Yngre personer med demens – närståendes situation och erfarenheter av vård och omsorg
Instutition: Högskolan Kristianstad, Sekt för hälsa och samhälle

Barbara Caracciolo
Projekt: The role of anziety and depression in the development of subjective cognitive impairment around retirement
Intutition: Karolinska Institutet, NVS, Aging research center

Katarina Kågedal
Projekt: Behandling av Alzheimers sjukdom via lysozyme
Instutition: Linköpings Universitet, Inst för klinisk och experimentell medicin, Experimentell patologi

Erika Bereczki
Projekt: Common mechanisms in dementias. A mass spectrometry based approach
Instutition: Karolinska Institutet, Dept of Neurobiology, Care science and society, Div of Neurogeriatrics

Jörg Hanrieder
Projekt: Advanced molecular imaging prbing plaque biochemestry in Alzheimer´s disease
Instutition: Göteborgs Universitet, Sahlgrenska Akademin, Dept of Psychiatry and Neruochemistry

Annika Öhrfelt
Projekt: Syanpsproteiner i likvor (ryggvätska)
Instutition: Göteborgs Universitet, Inst för neurovetenskap och fysiologi, Sekt för psykiatri och neurokemi, Mölndal

Daniel Ferreira
Projekt: Subjective cognitive impairment: characterization of multimensional disease markers and development of a diagnostic index
Instutition: Karolinska Institutet, Div of Clinical Geriatrics

Elena Rodriques-Vietez
Projekt: In vivo PET imaging biomarkers in Alzheimer´s disease: A translational approach to tracing early neruoinflammatory changes and understanding disease evolution
Instutition: Karolinska Institutet, NVS, Div of translational Alzheimer Neurobiology, Center för Alzheimer Research

Linda Högsnes
Projekt: Den existensiella livssituationen för anhöriga till personer med demenssjukdom samt vårdpersonalens uppfattningar och bedömningar av vårdbehov
Instutition: Mittuniversitetet, Avd fr omvårdnad

Mingqin Zhu
Projekt: Stimulate resolution of inflammation as a treatment för Alzheimer´s disease
Instutition: Karolinska Universitetet, Div of Neurodegeneration, Dept of Neurobiology, Care Sciences and Socitey

Magnus Schoultz
Projekt:  Den bakteriella tarmflorans betydelse för oro vid demenstillstånd
Instutition: Örebro Universitet, IHM/Ädres hälsa och livsvillkor

Thomas Näsström
Projekt: Experimentella och mekaniska studier för aggregering av alfasynuklein vid nervceller
Instutition: Linnéuniversitetet, Inst för kemi och biomedicin, fakulteten för hälso- och livsvetenskap

Bli medlem Ge en gåva Upp
Telefonrådgivning: 010-175 50 56
E-post: radgivning@demensforbundet.se