Telefonrådgivning0485 - 375 75

Demensfondens styrdokument

Demensfondens Placeringspolicy och Etiska regler

I Demensfondens placeringspolicy, punkt 5, finns reglerat vad förbundet ska beakta för att förhindra oegentligheter:

Tillsättning av styrelsen

Stiftelsen Demensfonden förvaltas av Demensförbundets styrelse som även utgör dess styrelse. Styrelsen ger 5 lokala demensföreningar i uppdrag att minst sex månader före förbundskongressen till styrelsen inkomma med uppgift om personer som skall in gå i valberedningen. Minst hälften av styrelsens ledamöter och suppleanter skall vara anhöriga eller andra närstående. Beslut om tillsättning av ledamöter, ordförande, suppleanter samt två revisorer och två revisorssuppleanter till styrelsen tas på Demensförbundets kongress som hålls vart tredje år. Nästa förbundskongress hålls 2021. Demensfondens styrelseledamöter och dess ordförande uppbär inga arvoden utan enbart ersättning för utlägg i samband med resor.

Valberedning

Valberedningen inför 2021 års kongress består av Peter Almroth Norrköpings demensförening (sammankallande), Carl-Gustav Lundström, Skaraborgs demensförening, Birgitta Fernström, Kiruna demensförening, Margareta Kassfeldt-Öberg, Piteå demensförening samt Gun Gustafsson, Stockholms demensförening.

Finansiering

Demensfonden finansieras genom enskilda gåvor, testamenten och donationer, så länge de är i enlighet med våra etiska regler.

Svensk Insamlingskontroll

Demensfondens räkenskaper kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll, som har tilldelat Demensfonden ett så kallat 90-konto.

Syften är:

  • att insamlingar bland allmänheten för humanitära, välgörande och kulturella ändamål, miljövård och naturskydd sker under betryggande kontroll. 
  • att insamlingar inte belastas med oskäliga kostnader. 
  • att sunda marknadsföringsmetoder används på insamlingsområdet, samt att ändamålsenliga metoder för insamlingskontroll utvecklas. 

Svensk Insamlingskontroll, www.insamlingskontroll.se

Bli medlem Ge en gåva Upp
Telefonrådgivning 0485 - 375 75