Förteckning över 2016 års stipendiater

 

Lotta Agholme
Projekt: Utveckling av en metod för detektion av oligomera former av proteinet AB
Institution: Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Klinisk kemi
Sammanfattning

Ulf Andreasson
Projekt: Biomarkörer för Alzheimers sjukdom med fokus på extracellulära proteiner
Institution: Sahlgrenska Akademin, Inst of Neuroscience and Physiology, Psychiatry and Neurochemistry
Sammanfattning

Erika Bereczki
Projekt: Whole proteome comparison of dementias. The questfor the Holy Grail of synaptic dysfunction
Institution: Karolinska Institutet, Dept of Neurobiology, Care Science and Society, Center of Alzheimer Research
Sammanfattning

Jon Brännström
Projekt: Leder behandling med psykofarmaka till ökad mortalitet, hos gamla människor med demenssjukdom
Institution: Umeå Universitet, Enheten för geriatrik
Sammanfattning

Mia Conradsson
Projekt: Kan ett personcentrerat multidimensionellt interdisciplinärt rehabiliteringsprogram för personer med demenssjukdom, inkluderat utbildning, stöd och rådgivning till närstående, minska belastningen och öka livskvalitén hos närstående till personer med demens?
Institution: Umeå Universitet, Inst. för samhällsmedicin och rehabilitering, Enheten för geriatrik.
Sammanfattning

Taher Darreh-Shori
Projekt: Astrglia funktion vid Alzheimers sjukdom: Betydelsen av extrasynpatisk kolinerg signalering
Institution: Karolinska Institutet, NVS, Centrum för Alzheimerforskning, sekt för translationell Alzheimer neurobiologi
Sammanfattning

Fredrik Elgh
Projekt: Samband mellan herpesvirus-DNA i hjärnvävnaden och tidiga Alzheimertypiska förändringar
Institution: Umeå Universitet, Inst. för klinisk mikrobiologi, Laboratoriemedicin
Sammanfattning

Anna Erlandsson
Projekt: Astrocyters roll vid Parkinsons sjukdom och Levy body demens
Institution: Uppsala Universitet, Inst. för folkhälso- och vårdvetenskap, Rudbeckslaboratoriet
Sammanfattning

Daniel Ferreira
Projekt: Subjective cognitive impairment: Charactarization of multidimensional disease markers and development of a diagnostic index
Institution: Karolinska Institutet, Dep.t of Neurobiology, Care Science and Society, Center of Alzheimer Research
Sammanfattning

Ingrid Fioretos
Projekt: Demenssjukvården påverkar framförallt personer med utländsk bakgrund negativt
Institution: Skånes Universitetssjukhus, Migrationsskolan, Kunskapscenter för demenssjukdomar, VE Minnessjukdomar
Sammanfattning

Susanne Frykman
Projekt: Synaptotoxiska mekanismer i Alzheimers sjukdom
Institution: Karolinska Institutet, Dept. of Neurobiology, Care Science and Society, Center of Alzheimer Research
Sammanfattning

Gorka Gereñu
Projekt: Resolution of inflammation in Alzheimer disease: Role of TREM family proteins
Institution: Karolinska Institutet, Dept. of Neurobiology, care sciences and society, Center of Alzheimer Research
Sammanfattning

Johan Gobom
Projekt: Förbättrad diagnostik av Alzheimers sjukdom - etablering av en klinisk masspektrometrisk metod för mätning av endogena Tau-peptider i cerebrospinalvätska
Institution: Göteborgs Universitet, Neurovetenskap och fysiologi, Sekt för psykiatri och neurokemi
Sammanfattning

Carolina Graff
Projekt: Hel-genom sekvensering för att identifiera nya sjukdomsorsakande mutationer vid ärftlig demenssjukdom
Institution: Karolinska Institutet, Dept. of Neurobiology, Care Sciences and Society, Center of Alzheimer Research
Sammanfattning

Ingela Grönbäck Lindén
Projekt: Utveckling av ett instrument för att bedöma förmåga att sköta munhygien - Oral Hygiene Ability Index (OHAI)
Institution: Folktandvården, Stenungssund
Sammanfattning

Yngve Gustafson
Projekt: Socioekonomiska och cardiovaskulära riskfaktorer och förändringar i riskfaktorer från medelåldern och utvecklingen av depression och demenssjukdomar i hög ålder (SILVER-MONICA-projektet
Institution: Umeå Universitet, Enheten för geriatrik
Sammanfattning

Martin Hallbeck
Projekt: Att förhindra fortskridandet av Alzheimer och andra demenssjukdomar
Institution: Universitetssjukhuset i Linköping, Klinisk Patologi
Sammanfattning

Jörg Hanrieder
Projekt: Hyperspectral molecular imaging for probing amyloid aggregation dynamics in Alzheimer´s disease
Institution: Göteborgs Universitet, Neurovetenskap och fysiologi, Sekt för psykiatri och neurokemi
Sammanfattning

Andreas Heuer
Projekt: A study that aims to investigate the overexpression of alpha-synuclein for a rodent model of dementia and the effect thereof on a series of complex behavioural tests.
Institution: Lunds Universitet, BMC A11
Sammanfattning

Simon Holmgren
Projekt: Hur ingriper kostens omega-3-fettsyror (w3FA) i processer för Alzheimers sjukdom så att minnessvikten bromsas upp?
Institution: Karolinska Institutet, NVS
Sammanfattning

Petter Järemo
Projekt: Nya biomarkörer för att bestämma om en person har Alzheimers sjukdom.
Institution: Karolinska Institutet, Alzheimer´s Disease Reasearch Center, Vrinnevisjukhuset, Norrköping

Åsa Karlsson
Projekt: Ortopedgeriatrisk hemrehabilitering för patienter med höftfraktur vid Norrlands universitetssjukhus - en randomiserad kontrollerad studie.
Institution: Umeå Universitet, Inst. för samhällsmedicin och rehabilitering, Enheten för geriatrik
Sammanfattning

Petronella Kettunen
Projekt: Identifiering av nya diagnostiska kandidatgener för Alzheimers sjukdom kopplade till inflammation, fortsättningsanslag
Institution: Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Klinisk kemi
Sammanfattning

Niklas Klasson
Projekt: Estimering av intrakraniell volym: optimering med hjälp av lärande system.
Institution: Göteborgs Universitet, Inst. för neurovetenskap och fysiologi, sekt för psykiatri och neurokemi

Hlin Kvartsberg
Projekt: GAP43 som ny biomarkör för synapspatologi vid AD
Institution: Göteborgs Universitet, Sahlgrenska Akademin, Inst. för Neurovetenskap och fysiologi
Sammanfattning

Laetitia Lemoine
Projekt: Visualization of regional tau deposits using 3H - THK 5117 in brain tissue from Alzheimer´s patients and comparisons with other taupathies as well as familial form of AD
Institution: Karolinska Institutet, Dept. of neurobiology, care science and society, Div. of translational Alzheimer neurobiology
Sammanfattning

Antoine Leuzy
Projekt: Early phase 18F-fluemetamol as a marker of synaptic dysfunction in Alzheimer´s disease
Institution: Karolinska Institutet, Dept. of neurobiology, care science and society, Div. of translational Alzheimer neurobiology
Sammanfattning

Nina Lindelöf
Projekt: Intervjuer med personer med demenssjukdom och deras närstående om upplevelser av att delta i personcentrerad multidimensionell interdisciplinär rehabilitering
Institution: Umeå Universitet, Inst. för samhällsmedicin och rehabilitering, Fysioterapi
Sammanfattning

Håkan Littbrand
Projekt: A person-centred multidimensional interdisciplinary rehabilitation program for community dwelling older people with dementia and their informal primary caregivers: a randomised controlled trial
Institution: Umeå Universitet, Enheten för geriatrik
Sammanfattning

Raúl Loera-Valencia
Projekt: eder behandling med psykofarmaka till ökad mortalitet, hos gamla människor med demenssjukdom
Institution: Karolinska Institutet, NVS Dept, Center of Alzheimer Research, Div of Neurogeriatrics
Sammanfattning

Tim Lyckenvik
Projekt: Synapsförstörande faktorer i cerebrospinalvätska vid neurodegenerativa sjukdomar
Institution: Göteborgs Universitet, Sahlgrenska Akademin, Inst. för neurovetenskap och fysiologi, sekt för fysiologi
Sammanfattning

Hugo Lövheim och Fredrik Elgh
Projekt: Betydelsen av herpesinfektion för utvecklandet av Alzheimers sjukdom - fortsatta epidemiologiska studier
Institution: Umeå Universitet, enheten för geriatrik
Sammanfattning

Henrietta Nielsen
Projekt: Molecular dissection of the interaction between a-synuclein and apolipoprotein E
Institution: Stockholms Universitet, Inst. för neurokemi
Sammanfattning

Ingeborg Nilsson
Projekt: Kan ett personcentrerat multidimensionellt interdisciplinärt rehabiliteringsprogram för hemmaboende med demenssjukdom öka graden av aktivitet och delaktighet i jämförelse med en kontrollgrupp?
Institution: Umeå Universitet, Inst. för samhällsmedicin och rehabilitering, Enheten för arbetsterapi
Sammanfattning

Lena Nordgren
Projekt: Hudassisterad intervention och livskvalitet vid demenssjukdom: en journalstudie
Institution: Landstinget Sörmland, FoU-centrum och Centrum för klinisk forskning
Sammanfattning

Anna Nordström
Projekt: Gait abnormalities as early signs of MCI
Institution: Umeå Universitet, Dept. of public health and clinical medicine
Sammanfattning

Peter Nordström
Projekt: Traumatic head injuries and the risk of dementia - a 40-year retrospective nationwide study
Institution: Umeå Universitet, Dept. of Community medicine and rehabilitation, Geriatrics
Sammanfattning

Paul O´Challagan
Projekt: Deconstructing the molecular machinery of microglial-mediated neuroinflammation in Alzheimer’s disease
Institution: Uppsala Universitet, Dept. Medical Cell Biology
Sammanfattning

Anders Olofsson
Projekt: Identification of novel therapeutic targets for Alzheimer´s disease
Institution: Umeå Universitet, Inst. för medicinsk kemi och biofysik
Sammanfattning

Erik Portelius
Projekt: Karaktärisering av ApoE - koppling till Alzheimers sjukdom
Institution: SU/Mölndal, V-huset, Inst. för neurovetenskap och fysiologi, sekt för psykiatri och neurokemi
Sammanfattning

Malgorzata Rozga
Projekt: Utvärdera peptiden humanin, som syntetiseras i mitokondrien, som en potentiell diagnostik och prognostisk biomarkör för Alzheimers sjukdom
Institution: Göteborgs Universitet, Sahlgrenska Akademin, Inst. för Neurovetenskap och fysiologi, psykiatri och neurokemi
Sammanfattning

Åsa Sandelius
Projekt: Activation of GAP-43 as a marker for early synaptic failure in Alzheimers disease
Institution: Göteborgs Universitet, Sahlgrenska Akademin, Inst. för Neurovetenskap och fysiologi
Sammanfattning

Sophia Schedin Weiss
Projekt: Nya glykanbiomarkörer för Alzheimers sjukdom
Institution: Karolinska Institutet, Centrum för Alzheimerforskning, Inst. för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle
Sammanställning

Helena Selander
Projekt: Utvärdering av körbeteende vid praktiska körbedömningar för demens-/kognitiv sviktpatienter
Institution: Mobilitetscenter, Västra Frölunda

Sara Shams
Projekt: Småkärlssjuka inom demenssjukdom - Vad är följderna? En fortsättningsstudie
Institution: Karolinska Institutet, Dept. of clinical science, intervention and technology, Dept. of radiology
Sammanställning

Simon Sjödin
Projekt: Riktad proteomik för att identifiera endo-lysosomal proteiner som nya kandidatbiomarkörer i ryggvätska vid Alzheimers sjukdom och neurodegenerativa sjukdomar
Institution: Göteborgs Universitet, Inst. för neurovetenskap och fysiologi, sekt för psykiatri och neurokemi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Mölndal
Sammanfattning

Anna Sondell
Projekt: Motivation till intensiv funktionell träning bland äldre personer med demenssjukdom boende på särskilt boende
Institution: Umeå Universitet, Inst. för samhällsmedicin och rehabilitering, fysioterapi

Michael Stenvall
Projekt: Ortopedgeriatrisk hemrehabilitering för patienter med höftfraktur vid Norrlands universitetssjukhus - en randomiserad kontrollerad studie.
Institution: Umeå Universitet, Inst. för samhällsmedicin och rehabilitering, enheten för geriatrik
Sammanfattning

Annika Toots
Projekt: Effekter av fysisk träning på kognitiv funktion bland personer med demenssjukdomar
Institution: Umeå Universitet, Enheten för geriatrik
Sammanfattning

Anna Unneby, Olle Svensson, Birgitta Olofsson och Ulrika Bergström
Projekt: Kan femoralisblockad minska incidensen av delirium hos patienter som drabbats av höftfraktur och speciellt de med demenssjukdom
Institution: Umeå Universitet, Inst. för omvårdnad
Sammanfattning

Danielle van Westen
Projekt: Småkärlssjukdomar och dess effekt på hjärnan i relation till kognition
Institution: Skåne Universitet, Sekt för neuroradiologi
Sammanfattning

Bodil Weidung
Projekt: Kartläggning av blodtrycksförändring i relation till demens och andra bidragande faktorer hos mycket gamla människor
Institution: Umeå Universitet, Inst. för samhällsmedicin och rehabilitering, enheten för geriatrik
Sammanfattning

Mia Wennerberg
Projekt: Unravelling the mystery of caregiverhood; how informal caregivers perceive their situation when salutogenically approached
Institution: Göteborgs Universitet, Inst. för vårdvetenskap och hälsa, Sahlgrenska Akademin
Sammanfattning

Malin Wennström
Projekt: Spelar amylin in vid den ökande risken för demens hos Typ 2 diabetespatienter?
Institution: Lunds Universitet, Inst. för kliniska vetenskaper, Wallenbergs lab
Sammanfattning

Weili Xu
Projekt: How can elderly people remain free from dementia?
Institution: Karolinska Institutet, Aging research center
Sammanfattning

Sven Ove Ögren
Projekt: Serotonin receptor subtyper och demenssjukdomar. Fokus på kognition och depression
Institution: Karolinska Institutet, Dept. of Neuroscience, Div of Behavioural Neuroscience
Sammanfattning

Annika Öhrfeldt
Projekt: Immunobaserade metoder för tt mäta presynaptiska biomarkörer i likvor (ryggvätska)
Institution: Göteborgs Universitet, Inst. för neurovetenskap och fysiologi, Sekt för psykiatri och neurokemi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Mölndal
Sammanfattning

Linn Öijerstedt
Projekt: Kliniska och experimentella studier vid ärftlig frontotemporallobsdemens (FTD)
Institution: Karolinska Institutet, Minnesmottagningen
Sammanfattning

År 2016 har 2,5 miljoner kronor har fördelats på 59 projekt. Totalt inkom 103 ansökningar

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår