Inkomna populärvetenskapliga sammanfattningar av beviljade projekt 2012

2,5 miljoner kronor delades ut, fördelat på 59 projekt.  111 forskningsansökningar kom in.

Sökande: Nr 5. Erika Olsson

Projekt: Kostmönster och risk förutveckling av demenssjukdom - en 15 års uppföljning
Institution: Folkhälso-ochVårdvetenskap/klinisk nutrition och metabolism, Uppsala Science Park 
Sammanfattning

Sökande: Nr 10.Erik Westman
Projekt: Towards Automated MRIAnalysis as a Diagnostic Aid for Prodromal Alzheimer Disease
Institution: KI Klinisk Geriatrik,NVS, Novum plan 5, 141 86 Stockholm
Sammanfattning

Sökande: Nr 12. Cecilia Boreström
Projekt: Patientspecifika stamceller som ett modellsystem för Alzheimers sjukdom
Institution: Avd. klinisk kemi och transfusionsmedicin, bruna stråket 16, 413 45 Göteborg
Sammanfattning

Sökande: Nr 16. Johanna Wanngren
Projekt: Utveckling av ny screeningsmetod för läkemedel mot Alzheimers sjukdom
Institution: KI- Alzheimers Disease research Center, NVS, Novum plan 5, 141 86 Stockholm
Sammanfattning

Sökande nr: 19. Martin Hallbeck
Projekt: Hur sprider sig Alzheimers sjukdom i hjärnan
Institution: Klinisk patologi, Universitetssjukhuset i Linköping, 581 85 Linköping
Sammanfattning

Sökandenr: 20. Huei-Hsin Chiang
Projekt: Mutation frekvens i C9orf72 genen hos patienter med frontotemporal demens i Sverige
Institution: KI inst. NVS, KIAlzheimer disease research center, Novum plan 5, 141 86 Stockholm
Sammanfattning

Sökande: Nr 22. Annika Öhrfelt
Projekt: Identifiering av koncentrationsbestämning av synapsproteiner i likvor (ryggvätska). Framtida diagnostiska och progressmarkörer för neurodegenerativa sjukdomar
Institution: Neurovetenskap och fysiologi, sekt. Psykiatri och neurokemi, SU/Mölndal; V-huset, 431 80 Mölndal
Sammanfattning

Sökande: Nr 23.Anna Brorsson
Projekt: Äldre personer med demens som fotgängare i vanliga trafiksituationer
Institution: NVS, sekt.Arbetsterapi, Fack 23200, 141 83 Huddinge 
Sammanfattning

Sökande: Nr 26. Annika Rönnbäck
Projekt: Autophagy in Alzheimer disease - mechanistic studies in atransgenic model
Institution: KI Alzheimer Disease Research Center, Novum plan 5, 141 86Stockholm
Sammanfattning

Sökande:Nr 31. Lars-Olof Wahlund
Projekt: Biologiska markörer vid Alzheimers sjukdom, användning av modern magnetisk Resonans teknik
Institution: Neurovetenskap och fysiologi, sekt. Psykiatri och neurokemi, SU/Mölndal
Sammanfattning

Sökande: Nr 37.Gustaf Boström
Projekt: Ett högintensivt fysisktträningsprogram för att förbättra depressioner hos äldre människor meddemenssjukdom
Institution: Samhällsmedicinoch rehabilitering, enheten för Geriatrik, Umeå universitet, 901 87 Umeå
Sammanfattning

Sökande: Nr 38. Lillemor Lundin Olsson
Projekt: Fysisk träning för personer med demens - från expert till novis
Institution: Samhällsmedicin och rehabilitering, enheten försjukgymnastik, Umeå universitet
Sammanfattning

Sökande: Nr 39. Erik Rosendahl
Projekt: Leder fysisk träning till minskat hjälpberoende i aktiviteter idet dagliga livet (ADL) för äldre personer med demenssjukdom?
Institution: Samhällsmedicin och rehabilitering, sjukgymnastik, Umeå universitet
Sammanfattning

Sökande: Nr 41. Weili Xu
Projekt: Hur påverkar kroppsfett hjärnan?
Institution: Aging Research Center, NVS, Karolinska Institutet, Gävlegatan 16, 113 30 Stockholm
Sammanfattning

Sökande: Nr 45. Nina Lindelöf
Projekt: Upplevelser av fysisk träning bland äldre personer med demenssjukdom
Institution: Samhällsmedicin och rehabilitering, geriatrik, Umeå universitet
Sammanfattning

Sökande: Nr 46. Annika Toots
Projekt: Fysisk träning för att förbättra balans och gångfunktion bland äldre personer med demenssjukdom
Institution: Samhällsmedicin och rehabilitering, enheten för geriatrik,  Umeå universitet, 90187 Umeå
Sammanfattning

Sökande:Nr 48. Anna-Greta Mamhidir
Projekt: Systematisk bedömning av smärta bland äldre i särskilt boende en interventionsstudie medfokus på den äldre, samt vårdarens och närståendes perspektiv
Institution: Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa arbetsliv,avd. hälso-och vårdvetenskap, 801 76 Gävle
Sammanfattning

Sökande:  Nr 50. Astrid Norberg
Projekt: Uttryck för identitet hos personer med demenssjukdom samt deras partners uttryck för sin uppfattning om dessa personer
Institution: Ersta Sköndals högskola, BOX 111 89, 100 61 Stockholm
Sammanfattning

Sökande: Nr 51. Ylva Cedervall
Projekt: Fysisk aktivitet vid Alzheimers sjukdom - kapacitet, aktivitesgrad och subjektiva aspekter
Institution: Uppsala universitet, Institutionen för folkhälso-och vårdvetenskap geriatrik
Sammanfattning

Sökande: Nr 53 A. Peter Nordström
Projekt A: Påverkar vitamin D-nivåer effekten av fysisk träning hos äldre personer med demenssjukdom?
Institution: Umeå universitet, samhällsmedicin och rehabilitering, geriatrik, 901 87 Umeå
Sammanfattning

Sökande: Nr 53 B. Peter Nordström
Projekt A: Riskfaktorer för tidig demens hos män
Institution: Umeå universitet, samhällsmedicin och rehabilitering, geriatrik, 901 87 Umeå
Sammanfattning

Sökande: Nr 57.Victor Bloniecki
Projekt: Agitation - relation till klinik och demensbiomarkörer icerebrospinalvätskan
Institution: KI, inst. NVS, sekt. Klinisk geriatrik, Novumplan 5, 141 86 Stockholm
Sammanfattning

Sökande: Nr 58. Mattias Göthlin
Projekt: Effekter av fysisk aktivitet på kognition hos patienter med lindrig kognitiv störning
Institution: Inst. Neurovetenskap och fysiologi, sekt psykiatri och neurokemi, Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet 
Sammanfattning

Sökandenr: 61.Susanne Frykman
Projekt: Synaptisk AB-produktion som måltavla för nya läkemedel mot Alzheimerssjukdom
Institution: KI, inst NVS, KI Alzheimer´s disease ResearchCenter, Novum plan 5, 141 86 Stockholm
Sammanfattning

Sökande: Nr: 62. Christina Unger Lither
Projekt: Epigenetiska förändringar i hjärnan vid Alzheimers sjukdom
Institution: KI, NVS, S. Alzheimer Neurobiologi Center, Novum  plan 4, 141 86 Stockholm
Sammanfattning

Sökande: Nr 63A. Nina Smulter, 63 B. Helena Claesson, 63 C. Birgitta Olofsson, 63 D. Karl Gunnar Engström
Projekt: Depression i samband med hjärtkirurgi: hjärtoperationens påverkan på depression och demensutvecklingen 1 år och 3 år efter operation.
Institution: Thoraxkliniken, hjärtcentrum, 901 85 Norrlands universitetssjukhus
Sammanfattning

Sökandenr: 64.Sofia Söllvander
Projekt: AB-oligomerersom diagnostiska markörer i Alzheimers diagnostik
Institution: Rudbeckslaboratoriet, Uppsala Universitet, Dag Hammarskjöldsväg 20, 751 85 Uppsala
Sammanfattning

Sökande:Nr 65.Ulf Isaksson
Projekt: Effekter av en strukturerad vårdmodell med fokus på aggressivt beteende hos personer med demenssjukdom
Institution: Omvårdnad, Vårdvetarhuset, 901 87 Umeå
Sammanfattning

Sökande: Nr 67. Maria Bjerke
Projekt: Koagulationsrelaterade och vävnadsmodulerade proteaser vid vaskulär demens och Alzheimers sjukdom
Institution: Inst. Neurovetenskap och fysiologi, sekt. Psykiatri och neurokemi, Sahlgrenska Akademin, Göteborgs universitet
Sammanfattning

Sökande: Nr 71. Hedvig Welander
Projekt: Utveckling av nya biomarkörer för Parkinsons sjukdom och andra sjukdomar med Lewy body patologi
Institution: Rudbeckslaboratoriet, Uppsala Universitet
Sammanfattning

Sökande: Nr 77. Therese Fagerqvist
Projekt: Detektion av alfa-syuklein oligomerer i hjärnan från patienter med Parkinsons sjukdom och Lewykroppsdemens
Institution: Molekulär geriatrik, inst. Folkhälso- ochvårdvetenskap, Uppsala universitet
Sammanfattning

Sökande: Nr 80.Monir Mazaheri
Projekt: Att leva med demens; en explorativ studie utifrån svenska och iranska perskpektiv
Institution: NVS, sekt. Omvårdnad, Alfred Nobels allé 23, 141 83 Huddinge
Sammanfattning

Sökande: Nr 83. Håkan Littbrand
Projekt: Har fysisk träning en positiv effekt på kognitiv funktion  hos äldre personer med demenssjukdom som bor på särskilt boende?
Institution: Samhällsmedicin och rehabilitering,sjukgymnastik; Umeå universitet,  901 87 Umeå
Sammanfattning

Sökande:Nr 84. Johan Mathillas
Projekt: Depression som riskfaktorer för demensutveckling hos mycket gamla människor
Institution: Umeå universitet, samhällsmedicin och rehabilitering, geriatrik, 901 87 Umeå
Sammanfattning

Sökande: Nr 92. Maria Gustafsson
Projekt: Farmaceutisk randomiseradinterventionsstudie för att minska läkemedelsrelaterade problem ochåterinläggning på sjukhus bland äldre patienter med demenssjukdom
Institution: Läkemedelscentrum, avd. klinisk farmakologi, Umeå universitet
Sammanfattning

Sökande: Nr 93. Carina Wattmo
Projekt: Vilka faktorer styr utnyttjandet av kommunal hemtjänst hos patienter med Alzheimerssjukdom
Institution: enh. Klinisk minnesforskning, inst. Kliniska vetenskaper, neuropsykiatriska kliniken, Skånes universitetssjukhus, 205 02 Malmö
Sammanfattning

Sökande nr: 94. Arto Nordlund
Projekt: Långtidsuppföljning av lindrig kognitiv störning
Institution: inst.neurovetenskap och fysiologi, Wallinsgatan 6, 431 41 Mölndal
Sammanfattning

Sökande: Nr 95. Behnaz Shakersain
Projekt: Medelhavsliknande kost och risk för demens och Alzheimers sjukdom - flavonoidernas betydelse
Institution: Aging Research Center, Karolinska Institutet, Gävlegatan 16, 113 30 Stockholm
Sammanfattning

Sökande: Nr 100. A Birgitta Olofsson, 100. B Nina Smulter, 100. C Helena Claesson- Lingehall
Projekt: Delirium och demensutveckling efter hjärtkirurgi
Institution: Kirurgi och perioperativa vetenskap,hjärtcentrum, Inst. Omvårdnad, Inst. Samhällsmedicin och rehabilitering, enhet geriatrik, Umeå universitet, 901 87 Umeå
Sammanfattning

Sökande: Nr 103. Mette Bergman
Projekt: Att leva med risk för att drabbas av Alzheimers sjukdom
Institution: NVS, KI Alzheimer Disease Research Center,Novum plan 5, 181 86 Stockholm
Sammanfattning

Sökande nr: 105. Anna Swall
Projekt: Äldre personer med Alzheimers sjukdom -  att använda vårdhund
Institution: Sophiahemmet högskola, Box 5605, 114 86 Stockholm
Sammanfattning

Demensfondens stipendiater 2011

2, 5 miljoner kronor delades ut, fördelat på 36 projekt.  60 forskningsansökningar inkom. 

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår