Telefonrådgivning:
010-175 50 56

Framtidsfullmakt

Vill du själv bestämma vem eller vilka som ska ta hand om dina angelägenheter den dag du inte längre klarar av det? Då kan du skriva en framtidsfullmakt.

Underskrift

En framtidsfullmakt kan inte börja gälla direkt när den undertecknas. I stället träder den i kraft från den tidpunkt om eller när du förlorar beslutsförmågan. Den eller de person(er) som du har utsett till fullmaktshavare kan då företräda dig i sådana ärenden som du har bestämt att framtidsfullmakten ska omfatta. Då många komplicerade juridiska spörsmål kan aktualiseras vid upprättandet och användandet av en framtidsfullmakt så rekommenderar Demensförbundet att ta hjälp av en jurist när ni upprättar en framtidsfullmakt.

Vad kan ingå i en framtidsfullmakt?

En framtidsfullmakt kan omfatta ekonomiska såväl som personliga angelägenheter. Du kan exempelvis bestämma att fullmaktshavaren/fullmaktshavarna ska kunna betala dina räkningar, förvalta din egendom och företräda dig i frågor om bostad och social omsorg. Vidare kan du skriva in särskilt att framtidsfullmakten ska omfatta försäljning av fast egendom och bostadsrätt. Enligt lag kan fullmaktshavaren dock inte företräda dig i en fråga där fullmaktshavaren själv eller dennes make/sambo/barn/någon som fullmaktshavaren företräder är motpart eller av någon annan anledning kan ha motstridiga intressen. Du har då rätt att få en god man som kan företräda dig just i den specifika jävssituationen. 


Not. Demensförbundet känner till att Lantmäteriet nyligen har ändrat sina riktlinjer vad gäller makor/makars möjlighet att sälja gemensamt ägda fastigheter genom framtidsfullmakter. I regel godtas inte längre detta på grund av risken för motstridiga intressen (jäv). Vi och andra berörda aktörer följer utvecklingen noggrant och väntar på tydliggörande av vad som gäller. I dagsläget är dock alternativet i sådana här situationer att ansöka om att få en god man som kan bistå i det aktuella ärendet, medan framtidsfullmakten fortsatt kan gälla i övriga delar. Observera också att jävsbestämmelsen för framtidsfullmakter även kan träffa andra typer av transaktioner där fullmaktsinnehavarens oberoende kan ifrågasättas. Om du planerar att använda framtidsfullmakten för att exempelvis fritt kunna förfoga över egendom som du äger gemensamt med din make/maka så kan det alltså finnas juridiska hinder för att använda fullmakten på det sätt du avsett.


Vad kan inte ingå i en framtidsfullmakt?

Vissa personliga angelägenheter kan inte ingå i en framtidsfullmakt. Fullmaktshavaren/fullmaktshavarna kan exempelvis inte å dina vägnar upprätta testamenten. Det är därför viktigt att ha upprättat testamente och ha bestämt i viktiga frågor om fördelning av särskild egendom när fullmaktsgivaren fortfarande har kvar beslutsförmågan. Oavsett om en framtidsfullmakt har börjat gälla kan en fullmaktsgivare aldrig helt omyndigförklaras och ingen annan har rätt att bestämma i frågor om exempelvis sjukvård och omsorg mot en persons vilja. I vissa frågor kan det alltså vara svårt att fatta beslut i fullmaktsgivarens ställe om det inte går att visa att besluten är i linje med fullmaktsgivarens vilja.

Vilka formkrav uppställs på framtidsfullmakter?

För att få utfärda en framtidsfullmakt måste du vara minst 18 år och själv kunna ta hand om dina angelägenheter. Framtidsfullmakten måste vara skriftlig, undertecknad och bevittnad av två personer. Därutöver ska det framgå att dokumentet är en framtidsfullmakt, vem eller vilka du har utsett till fullmaktshavare, vilka angelägenheter som framtidsfullmakten omfattar och eventuella övriga villkor.


Not. Demensförbundet känner till att vissa banker ibland ställer sig tveksamma till andra framtidsfullmakter än deras egna eller Svenska bankföreningens. Enligt bankernas egna policies får de dock inte neka framtidsfullmakter på denna grund. Om du skulle stöta på problem så är Demensförbundets råd att du vänder dig till bankens chef. Då brukar det lösa sig. Banken kan också vara tveksam till framtidsfullmakten andra anledningar. Det kan ha att göra med framtidsfullmaktens utformning, omständigheter kring fullmaktens upprättande, villkoren för de tjänster hos banken som fullmaktsgivaren använder m.m. För att vara säker på att fullmakten ska gå att använda på det sätt som ni har avsett kan det vara klokt att både läsa på och ta hjälp av en jurist vid fullmaktens upprättande.


Bör jag upprätta flera original?

Som en säkerhetsåtgärd rekommenderar Demensförbundet att du upprättar flera original. Var även noga med att du förvarar dokumenten på ett betryggande sätt. Banker, apotek och andra aktörer kräver i princip alltid att fullmaktshavaren/fullmaktshavarna visar upp originalhandlingen.

Hur gör jag om jag vill utse flera fullmaktshavare?

Du väljer själv om du vill utse en eller flera fullmaktshavare. Om du utser flera fullmaktshavare så är det dock viktigt att du beskriver hur deras behörigheter ska förhålla sig till varandra. Du kan exempelvis bestämma att de bara ska få företräda dig tillsammans, d.v.s. vara överens. Du kan även ge dem individuella behörigheter, så att de kan agera självständigt. Ett annat alternativ är att du ger dem olika uppdrag och ansvarsområden. Alternativt kan du “rangordna” fullmaktshavarna, så att exempelvis nummer 2 i listan kan ta över uppdraget om nummer 1 inte kan eller vill.

Vilka kan vara vittnen?

För att en framtidsfullmakt ska vara giltig måste den bevittnas av två personer. Dessa får inte stå som fullmaktshavare i den aktuella framtidsfullmakten. Därutöver måste vittnena vara minst 15 år, förstå betydelsen av vittnesbekräftelsen och inte vara make/maka eller sambo, syskon, barn, styvbarn eller svärföräldrar till dig som utfärdar fullmakten. Vittnena ska intyga att du är frisk och förstår att du upprättar en framtidsfullmakt och vad det betyder.

Vad är en ersättare?

En ersättare är en person som tillfälligt kan träda i fullmaktshavarens/fullmaktshavarnas ställe i händelse av exempelvis sjukdom eller resa. I dessa situationer kan fullmaktshavaren/fullmaktshavarna ge någon en skriftlig fullmakt att utföra uppdraget vad gäller ordinära rättshandlingar med anknytning till fullmaktsgivarens dagliga livsföring. Det handlar då i första hand om att se till att fullmaktsgivaren ska kunna upprätthålla sin levnadsnivå under denna tillfälliga period. Vad det innefattar kan variera från fall till fall. Men det kan t.ex. handla om vårdbesök, deklarera eller ansöka om sociala förmåner såsom bostadsbidrag.

Vad är en granskare?

En granskare är en person som du bestämmer ska kontrollera hur fullmaktshavaren/fullmaktshavarna sköter sitt uppdrag. Granskaren kan exempelvis begära att fullmaktshavaren/fullmaktshavarna årligen lämnar redovisningar. Du kan även ge granskaren rätt att återkalla framtidsfullmakten, eftersom det normalt sett inte är något du kan göra själv när framtidsfullmakten väl har trätt i kraft.

När börjar en framtidsfullmakt att gälla?

En framtidsfullmakt börjar gälla när du inte längre kan ta hand om de angelägenheter som framtidsfullmakten omfattar. Om du vill kan du skriva in i framtidsfullmakten att denna tidpunkt ska fastställas av domstol, som grundar sin bedömning på en medicinsk utredning. I annat fall är det fullmaktshavaren/fullmaktshavarna som avgör när framtidsfullmakten träder i kraft. Fullmaktshavaren/fullmaktshavarna ska då meddela dig, din eventuella make/maka eller sambo samt dina nära släktingar om att framtidsfullmakten har börjat gälla och om vad den innehåller.

När upphör en framtidsfullmakt att gälla?

En framtidsfullmakt upphör att gälla i följande situationer:

  • Om du återfår beslutsförmågan.
  • Om du får en god man eller förvaltare, vars uppdrag omfattar samma angelägenheter som framtidsfullmakten.
  • Om Överförmyndarnämnden beslutar att framtidsfullmakten inte får användas.
  • Om du försätts i konkurs.
  • Om framtidsfullmakten återkallas (efter ikraftträdandet så kan ett återkallande i regel bara göras av granskaren, för det fall du har utsett en sådan).
  • Om du avlider, ifall detta särskilt har skrivits in i fullmakten.

Läs mer om fullmakter och ladda ner en mall för framtidsfullmakt gällande bankärenden hos Svenska Bankföreningen

Vanliga frågor och svar

Uppdaterad: juni 2023

Aktuella lagar som det är bra att veta mer om

Bli medlem Ge en gåva Upp
Telefonrådgivning: 010-175 50 56
E-post: radgivning@demensforbundet.se