Telefonrådgivning0485 - 375 75

Framtidsfullmakt

Lagen om framtidsfullmakt trädde i kraft den 1 juli 2017. Tanken med en framtidsfullmakt är att det ska vara möjligt att själv bestämma vem som ska fatta beslut åt dig i framtiden, om och när du själv inte längre är beslutskapabel. Behovet av någon form av framtidsfullmakt har diskuterats i Sverige till och från under ett antal år. Framtidsfullmakten är i första hand tänkt att vara ett alternativ till god man och förvaltare. Här får du information om det som är viktigast att tänka på, till exempel vem som kan och inte kan upprätta en framtidsfullmakt och vem som kan/inte kan bevittna fullmakten. Länken här nedan är ett exempel som hjälper dig att skriva en framtidsfullmakt.

Viktigt att tänka på

Det är viktigt att ha i åtanke att en framtidsfullmakt och en generalfullmakt kompletterar varandra. Ofta kan det därför vara bra att skriva de båda. Detta beror på att en generalfullmakt gäller när fullmaktsgivaren visserligen har rättshandlingsförmåga, men av olika skäl vill ha hjälp med vissa saker av fullmaktstagaren. Generalfullmakten slutar gälla omedelbart om fullmaktsgivaren skulle förlora förmågan att fatta beslut. Framtidsfullmakten träder i kraft först därefter, alltså när fullmaktsgivaren inte längre kan sköta sina personliga och ekonomiska angelägenheter på egen hand. Sammantaget kan det alltså vara en trygghet att underteckna både en generalfullmakt och en framtidsfullmakt.

Banken och apoteket

Eftersom till exempel en del banker och vissa apotek inte accepterar andra framtidsfullmakter än deras egen, är det viktigt att du kontrollerar hur din bank/apotek ställer sig till andra framtidsfullmakter. Gör detta i samband med att du upprättar framtidsfullmakten för att undvika framtida problem när fullmakten behöver tas i bruk. Tills vidare rekommenderar vi att, när ni skriver framtidsfullmakten, skriv också bankfullmakten (finns att ladda hem här nedan). Har ni redan skrivit en framtidsfullmakt, om det är möjligt, komplettera med en bankfullmakt. Detta för att kunna sköta ärenden i bank.

(Vi har dessvärre ingen möjlighet att skriva ut och posta framtidsfullmakten. Ett tips är att besöka ett bibliotek. De kan ofta hjälpa till med utskrifter.)

Vem kan upprätta en framtidsfullmakt?

En framtidsfullmakt kan upprättas av den som fyllt 18 år och är beslutskapabel. OBS! Framtidsfullmakten ska i likhet med ett testamente bevittnas av två samtidigt närvarande personer, vilka ska känna till att det är en framtidsfullmakt de bevittnar.

Vem får inte bevittna en framtidsfullmakt?

Den som är under 15 år eller på grund av psykisk störning saknar insikt om betydelsen får inte bevittna en framtidsfullmakt. Ingen får heller bevittna ett förordnande till honom/henne själv, en make eller sambo eller någon som står i rätt upp- eller nedstigande släktskap eller svågerlag till honom/henne.

Inte heller fullmaktsgivarens make, sambo eller den som står i rätt upp- eller nedstigande släktskap eller svågerlag till fullmaktsgivaren eller hans/hennes syskon får vara vittne. En fullmaktsgivare, förmyndare, god man eller förvaltare för någon får inte bevittna ett förordnande till den juridiska person som han eller hon företräder. Inte heller ledamot av styrelsen för ett bolag, en förening, ett trossamfund eller en stiftelse får bevittna ett förordnande till den juridiska person som han eller hon företräder.

Vad omfattar framtidsfullmakten och vad omfattar den inte?

Fullmakten kan omfatta både ekonomiska och personliga angelägenheter, som att ansöka om särskilt boende eller att kunna bistå fullmaktsgivaren vid vårdkontakter. Den kan även omfatta försäljning av fast egendom och bostadsrätt men detta ska då framgå av fullmakten. Fullmakten omfattar inte vård eller tandvård. Familje- och arvsrättsliga ärenden, såsom till exempel äktenskapsskillnad och upprättade av testamente, omfattas inte heller.

Det är fullmaktshavaren själv som avgör när framtidsfullmakten träder i kraft med möjlighet att få frågan prövad av domstol. Återfår fullmaktsgivaren beslutsförmågan får framtidsfullmakten anses ha förlorat sin verkan. En framtidsfullmakt kan återkallas av fullmaktsgivaren så länge denne är beslutskapabel. En framtidsfullmakt ska kunna lämnas till fler än en person. Överförmyndaren ska vid missbruk av framtidsfullmakten kunna förbjuda fullmäktigen att använda densamma.

Aktuella lagar som det är bra att veta mer om

Bli medlem Ge en gåva Upp
Telefonrådgivning 0485 - 375 75