Telefonrådgivning:
010-175 50 56

Demensförbundet svarar på remissen Nästa steg – Ökad kvalitet och jämlikhet i vård och omsorg för äldre personer

Demensförbundet är remissinstans för betänkandet SOU 2022:41 ”Nästa steg – Ökad kvalitet och jämlikhet i vård och omsorg för äldre personer”.

Utredningen har tagit fram förslag till en äldreomsorgslag som ska stödja en äldreomsorg med likvärdigt god kvalitet och en äldreomsorg som utgår från individens förutsättningar, behov och delaktighet.

Demensförbundet lyfter bland annat fram betydelsen av att den nya äldreomsorgen ska ha ett förebyggande och personcentrerat perspektiv och ska inriktas på att vara hälsofrämjande.

Sjukvården och omsorgen står idag inför stora utmaningar vad gäller bemanning, kompetens och personalens arbetsmiljö vilket också beskrivs i betänkandet. Här redogörs för att det behövs ett tydligare ramverk för styrning och uppföljning av äldreomsorgen och att gällande författningsreglering kring äldreomsorgen behöver förtydligas. Demensförbundet ser positivt på detta förtydligande då vi anser att det finns alltför stora skillnader mellan kommunerna, vilket innebär bristande likvärdighet i vård- och omsorg för personer med demenssjukdom och äldre.

Demensförbundet välkomnar kompletteringen av den nya lagen men är samtidigt oroad över på vilket sätt en ny äldreomsorgslag trots satsningar som beskrivs i betänkandet ska garantera det som tidigare lagstiftning och tillsynsverksamhet inte lyckats med.


Demensförbundet har närmare 9 000 medlemmar i cirka 110 lokala föreningar som jobbar för att utveckla vården och omsorgen i hela landet. Vår organisation är öppen för alla – demenssjuka, närstående eller vem som helst som vill vara med och bidra till ett demensvänligt samhälle – välkommen du också!
Läs mer >>

Bli medlem Ge en gåva Upp
Telefonrådgivning: 010-175 50 56
E-post: radgivning@demensforbundet.se