Förteckning över 2018 års stipendiater

Lotta Agholme
Projekt: The occurrence of oligomeric AB in human brain from Alzheimer’s disease patients compared with cognitively normal individuals with AD pathology.
Institution: Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Klinisk kemi.
Sammanfattning

Homira Behbahani
Projekt: Translational studies of pathways linking the mitochondrial function, OMI/HTRA2, apoptosis and intracellular cholinergic signaling.
Institution: Karolinska Institutet, NVS, Center for Alzheimer Research.
Sammanfattning

Tomas Deierborg
Projekt: Modulation of microglial inflammation in Alzheimer’s disease
Institution: Lunds Universitet, Inst. for experimentell medicinsk vetenskap.
Sammanfattning

Anna Erlandsson
Projekt: Astrocyters roll vid Parkinsons sjukdom och Lewy body demens.
Institution: Uppsala Universitet, Inst. för folkhälso- och vårdvetenskap, Rudbecklaboratoriet.
Sammanfattning

Anncristine Fjellman-Wiklund
Projekt: Hälso- och sjukvårdspersonalens erfarenheter av Personcentrerad multidimensionell. interdisciplinär rehabilitering av äldre personer med demenssjukdom och deras närstående Umeå
Institution: Universitet, Inst. för samhällsmedicin och rehabilitering, 901 87 Umeå.
Sammanfattning

Eleni Gkanatsiuo
Projekt: New amyloid beta biomarkers in Alzheimer’s disease.
Institution: Sahlgrenska Akademin, Inst. för neurovetenskap och fysiologi, Sekt för psykiatri och neurokemi.
Sammanfattning

Johan Gobom
Projekt: Endogena Tau-peptider i cerebrospinalvätska som biomarkörer för Alzheimers sjukdom.
Institution: Sahlgrenska Akademin, Inst. för neurovetenskap och fysiologi, Sekt för psykiatri och neurokemi.
Sammanfattning

Carolina Graff
Projekt: Hel-genom sekvensering för att identifiera nya sjukdomsorsakande mutationer vid ärtfig demenssjukdom.
Institution: Karolinska Institutet, Dept. NVS, Center för Alzheimer research, Div of neurogeriatrics.
Sammanfattning

Maria Gustafsson
Projekt: Olämplig läkemedelsbehandling hos äldre personer med demensdiagnos - en nationell registerstudie.
Institution: Umeå Universitet, Farmakologi och klinisk neurovetenskap, Enheten för farmakologi.
Sammanfattning

Ingela Grönbeck Lindén
Projekt: Utvärdering av ett instrument för att bedöma sköra äldre personers förmåga till egenvård avseende munhygien - ett Oral Hygiene Ability Index (OHAI).
Institution: Folktandvården
Sammanfattning

Martin Hallbeck
Projket: Att hindra fortskridandet av Alzheimers och andra demenssjukdomar.
Institution: Linköpings Universitet, Inst. för klinisk och experimentell medicin.
Sammanfattning

Erik Hjort
Projekt: Production and characterization of disease-specific microglial cells derived from monocytes isolated from the blood of patients with Alzheimer’s disease.
Institution: Karolinska Institutet, Dept. of Neurobiology, Care Science and Society, Center for Alzheimer Research.
Sammanfattning

Charlotte Johansson
Projekt: Concordance of clinical dementia diagnoses with neuropathological diagnoses in patients from the Stockholm area
Institution: Karolinska Institutet, Dept. NVS, Center för Alzheimer research, Div of neurogeriatrics.
Sammanfattning

Jonas Johansson
Projekt: To reduce the risk of dementia and cognitive decline in the elderly by prevention including riks factor evaluation - the healthy aging initiative.
Institution: Västerbottens läns landsting.
Sammanfattning

Azaddeh Karami
Projekt: Nivåer av plasma kolinacetyltransferas med kognitiv svikt och Alzheimers sjukdom.
Institut: Karolinska Institutet, Dept. of Neurobiology, Care Science and Society, Center for Alzheimer Research.
Sammanfattning

Åsa Karlsson
Projekt: Ortopedgeriatrisk hemrehabilitering för patienter med höftfraktur vid Norrlands universitetssjukhus - en randomiserad kontrollerad studie.
Institution: Umeå Universitet, Inst. för samhällsmedicin och rehabilitering, enheten för geriatrik.
Sammanfattning

Helena Karlström
Projekt: Understanding the role of Notch3 in familial vascular dementia and as a potential target in immunotherapies.
Institution: Karolinska Institutet, Department of Neurobiology, Care Sciences and Society Center for Alzheimer Research
Sammanfattning

Silke Kern
Projekt: Examining the trejectories of neuronal, synaptic degeneretion and vascular pathology in preclinical Alzheimers disease.
Institution: Göteborgs universitet, Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, Sektionen för psykiatri och neurokemi.
Sammanfattning

Petronella Kettunen
Projekt: Identifiering av nya diagnostiska kandidatgener för Alzheimers sjukdom kopplade till inflammation.
Institution: Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Klinisk kemi.
Sammanfattning

Juan Lantero Rodriguez
Projekt: Aggression and phosphorylation of tau: link to pathology in Alzheimer’s disease and other tauopathies.
Institution: Göteborgs Universitet, Sahlgrenska Akademin, Inst. för neurovetenskap, sekt för psykiatri och neurokemi.
Sammanfattning

Håkan Littbrand
Projekt: The effect on cognitive function, oral health and nutrional status of person-centred multidimensional interdisciplinary rehabilitation in people with dementia.
Institution: Umeå Universitet, Inst. för samhällsmedicin och rehabilitering, enheten för geriatrik.
Sammanfattning

Elisabeth Londos
Projekt: Undersöka validiteten av ett nytt mångkulturellt kognitivt screeningtest Skånes Institution.
Institution: Universitetssjukhus, Minnesmottagningen, Enheten för klinisk minnesforskning, Inst. för kliniska vetenskaper.
Sammanfattning

Karin Lopatko Lindman
Projekt: Genetiska faktorer av betydelse för utveckling av HSV1-associerad Alzheimers sjukdom.
Institution: Umeå Universitet, Inst. för samhällsmedicin och rehabilitering, enheten för geriatrik, 901 87 Umeå.
Sammanfattning

Hugo Lövheim
Projekt: VALZ-pilot - den första kliniska läkemedelsprövningen med medel mot herpesinfektion för att påverka grundläggande sjukdomsprocesser vid Alzheimers sjukdom.
Institution: Umeå Universitet, Enheten för geriatrik.
Sammanfattning

Katrin Mani
Projekt: Koppling mellan toxiner som produceras vid algblomning och Alzheimers sjukdom.
Institution: Lunds Universitet, Medicinska fakulteten, Dept. of experimental sciences, sect of neurosciences.
Sammanfattning

Niklas Marklund
Projekt: Demens efter hjärnskador.
Institution: Lunds Universitet, Dept. of clinical sciences. Faculty of Medicine.
Sammanfattning

Monir Mazaheri, Astrid Norberg
Projekt: Perception of conscience, stress of conscience, and burnout among Persian-speaking nursing staff in Swedish residential care for people with dementia.
Institution: Röda korsets högskola.
Sammanfattning

Wojeiech Michno
Projekt: Targeted molecule imaging mass spectrometry to probe plaque pathology in Alzheimer’s disease.
Institution: Göteborgs Universitet, Sahlgrenska Akademin, Mölndals Sjukhus, Institutionen för neurovetenskap och psykiatri.
Sammanfattning

Peter Nilsson, Anna, Månberg
Projekt: Neuromodelin as a potential indicator of early stages Alzheimers disease
Institution: KTH, Affinity Proteomics, SciLifeLag, Dept. Protein Science.
Sammanfattning

Lena Nordgren
Projekt: Fotounderstödda samtal om möten med vårdhund som stöd för minne och kommunikation vid demenssjukdom.
Institution: Uppsala Universitet, FoU-centrum/Centrum för klinisk forskning Sörmland.
Sammanfattning

Anna Nordström
Projekt: Gait abnormalities as early signs of dementia.
Institution: Umeå Universitet, Dept. of public health and clinical medicine.
Sammanfattning

Peter Nordström
Projekt: Traumatic injuries and the risk of dementia-A 40-year retrospective nationwide study.
Institution: Västerbottens läns landsting.
Sammanfattning

Thomas Näsström
Projekt: Är felveckning av NAC*71-82 kopplat till inkorporering av alfa-synuklein i cellmembran?
Institution: Linnéuniversitetet, Inst. för kemi och biomedicin, fakulteten för hälso- och livsvetenskap, 391 82 Kalmar.
Sammanfattning

Anders Olofsson
Projekt: Orsakar ApoE Alzheimers genom att fånga AB-aggregat i ett toxiskt stadium?
Institution: Umeå Universitet, Medicinsk biokemi och biofysik.
Sammanfattning

Birgitta Olofsson
Projekt: Impact of living conditions and health in middle age on development of dementia or cognitive impairment in very old age: The Silver MONICA study.
Institution: Umeå Universitet, Inst. för omvårdnad.
Sammanfattning

Erik Portelius
Projekt: Karaktärisering av TDP-43 och dess relation till neurodegeneration.
Institution: Sahlgrenska Akademin, Inst. för neurovetenskap och fysiologi, Sekt för psykiatri och neurokemi.
Sammanfattning

Elena Rodriguez-Vieitez
Projekt: Genotypberoende longitudinell PET-bildbehandling och kognition i familjära Alzheimersjukdomskohorter.
Institution: Karolinska Institutet, Dept. NVS, Center for Alzheimer Research, Div. of Clinical Geriatrics.
Sammanfattning

Patricia Rodriguez
Projekt: Understanding the mechanisms that lead to insulin resistance and Alzheimer’s disease in ApoE4 carriers.
Institution: Karolinska Institutet, Dept. of Neurobiology, Care Science and Society, Center of Alzheimer Research.
Sammanfattning

Laurent Roybon
Projekt: Farmakologiska och genterapier för Alzheimers Sjukdom.
Institution: Lunds Universitet, BMC A10, Department of Experimental Medical Science.
Sammanfattning

Lina Rydén
Projekt: Förmaksflimmer och risk för demensutveckling hos äldre
Institution: Göteborgs Universitet, Inst. för neurovetenskap och fysiologi, Sekt för psykiatri och neurokemi.
Sammanfattning

Åsa Sandelius
Projekt: GAP-43 concentration in CSF as a biomarker for Alzheimer’s disease.
Institution: Göteborgs Universitet, Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, Sektionen för psykiatri och neurokemi.
Sammanfattning

Tugce Munise Satir
Projekt: Subcellar co-localization of APP and APP-cleaving enzymes during cortical neuron differentiation.
Institution: Göteborgs universitet, Sahlgrenska Akademin, Institutionen för neurovetenskap och psykiatri.
Sammanfattning

Shireen Sindi
Projekt: Microbiome-Gut-Brain Axis in Prodromal Alzheimers disease.
Institution: Karolinska Institutet, Aging Research Center.
Sammanfattning

Ruben Smith
Projekt: Tau PET in Semantic variant Primary Progressive Aphasia and Frontotemporal dementia caused by C9Orf72 mutation.
Institution: Universitetssjukhuset i Lund.
Sammanfattning

Anna Sondell
Projekt: Påverkas effekten av ett högintensivt funktionellt träningsprogram bland personer med demenssjukdom av deltagarnas demenssymtom, motivation eller av hur träningen genomförs?
Institution: Umeå Universitet, Inst. för samhällsmedicin och rehabilitering.
Sammanfattning

Michael Stenvall
Projekt: Äldre patienters upplevelse av rehabilitering efter höftfraktur - en kvalitativ intervjustudie.
Institution: Umeå Universitet, Inst. för samhällsmedicin och rehabilitering, enheten för geriatrik, 901 87 Umeå.
Sammanfattning

Simone Tambaro
Projekt: Br2-BRICHOS domain and SPPL2b inhibitors: a combined strategy for treating Alzheimer.
Institution: Karolinska Institutet, Dept. of neurobiology, Care Science and Society, div of translational Alzheimers neurobiology.
Sammanfattning

Annika Toots
Projekt: Påverkar fysisk träning fall bland personer med demenssjukdom som bor i särskilt boende?
Institution: Umeå Universitet, Inst. för samhällsmedicin och rehabilitering, enheten för geriatrik.
Sammanfattning

Jessica Wahlgren
Projekt: Exosomes as biomarkers for early detection of Alzheimers disease.
Institution: Sahlgrenska Akademin, Inst. för neurovetenskap och fysiologi, Sekt för psykiatri och neurokemi.
Sammanfattning

Carina Wattmo
Projekt: Somatisk och psykiatrisk samsjuklighet i Alzheimers sjukdom - en långtidsstudie i klinisk rutin.
Institution: Skånes Universitetssjukhus, VE Minnessjukdomar
Sammanfattning

Bodil Weidung
Projekt: Herpesvirusens roll för grundläggande sjukdomsmekanismer vid Alzheimers sjukdom: epidemiologiska undersökningar
Institution: Uppsala Universitet, Inst. för folkhälso- och vårdvetenskap, Molekylär geriatrik, Rudbecklaboratoriet.
Sammanfattning

Weili Xu
Projekt: Alla äldre utvecklar inte demens: att utforska kompensationsmekanismer relaterade till ett hälsosamt åldrande för hjärnan.
Institution: Aging Research Center.
Sammanfattning

Jerry Öhlin
Projekt: Kan test av självvald gånghastighet predicera demensutveckling hos de allra äldsta? En prospektiv populationsbaserad kohortstudie
Institution: Umeå Universitet, Enheten för geriatrik, Inst. för samhällsmedicin och rehabilitering.
Sammanfattning

Linn Öijestedt
Projekt: Biomarkörer vid fronotemporallobsdemens (FTD).
Institution: Karolinska Institutet, Inst. för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Centrum för Alzheimerforskning, Sekt för neurogeriatrik.
Sammanfattning
År 2018 har 4.080.000 kronor fördelats på 54 projekt.
Totalt inkom 116 ansökningar.

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår