Förteckning över 2013-års stipendiater

2,6 miljoner kronor delades ut fördelat på 64 projekt. 110 ansökningar inkom.

Sökande nr: 1. Patrizia Vannini

Projekt: Studie av prekliniska förändringar av hjärnfunktion vid demens med PET och MRT
Institution: Karolinska institutet, inst. NVS, sekt. Klinisk geriatrik, Karolinska universitetssjukhuset Huddinge
Sammanfattning

Sökande nr: 2. Lars-Olof Wahlund
Projekt: Biologiska markörer vid Alzheimers sjukdom, användning av modern magnetisk resonans teknik. Fortsatta studier.
Institution: KI, NVS Stockholm
Sammanfattning

Sökande nr: 3.  Azadeh Karami
Projekt: Kolinerga markörer i likvor och plasma i AD patienter och kontroller
Institution: KI -NVS, Alzheimer neurobiologi center
Sammanfattning

Sökande nr: 5. Carina Wattmo
Projekt: Ensamboende i Alzheimers sjukdom - en djupanalys av kognitiv och funktionell förmåga samt faktorer som styr behovet av hemtjänst
Institution: Lunds universitet, enh. Klinisk minnesforskning, inst. Kliniska vetenskaper
Sammanfattning

Sökande nr: 6. Steinunn Thordardottir
Projekt: Biomarkörer i preklinisk familjär Alzheimer sjukdom
Institution: KI -NVS, Alzheimer disease research center
Sammanfattning

Sökande nr: 8. Marie Eckerström
Projekt: Självupplevda minnesbesvär hos äldre- samband med framtida demenssjukdom eller ett friskt åldrande?
Institution: Minnesmottagningen, Mölndal
Sammanfattning 

Sökande nr: 10. Michael Stenvall
Projekt: Ortopedgeriatrisk hemrehabilitering för patienter med höftfrakturer vid Norrlands universitetssjukhus - en randomiserad kontrollerad studie
Institution: Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering, enheten för geriatrik, Umeå universitet
Sammanfattning 

Sökande nr: 11. Nina Lindelöf
Projekt: Upplevelser av fysisk träning bland äldre personer med demenssjukdom
Institution: Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering, enheten för geriatrik, Umeå universitet
Sammanfattning

Sökande nr: 12. Erik Rosendahl
Projekt: Fysisk träning för att minska hjälpberoende i aktiviteter i det dagliga livet (ADL) för äldre personer med demenssjukdom
Institution: Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering, enheten för sjukgymnastik, Umeå universitet
Sammanfattning 

Sökande nr: 13. Annica Rönnbäck
Projekt: Investigating the role of AB oligomers on autophagy in a transgenic mouse model of Alzheimer disease
Institution: KI - NVS, enhet ADRC
Sammanfattning

Sökande nr: 15. Olga Voevodskaya
Projekt: Investigating metabolic dysfunction in dementia using magnetic resonance spectroscopy
Institution: KI - NVS, klinisk geriatric
Sammanfattning 

Sökande nr: 16. Huei-Hsin Chang
Projekt: Kan mutationer i C9orf72 genen hos svenska FTD patienter härledas från en gemensam ursprungsmutation?
Institution: KI -NVS, Alzheimer disease research center
Sammanfattning

Sökande nr: 17. Johan Gobom
Projekt: Identifiering av nya biomarkörer för Alzheimers sjukdom genom klinisk CSF-peptidomik
Institution: Inst. Neurovetenskap och fysiologi, Sahlgrenska Akademin, Göteborgs universitet
Sammanfattning

Sökande nr: 20. Malin Wennström
Projekt: Matrix metalloproteases (MMP) - potential actors underlying NG2 shedding in Alzheimers`s disease?
Institution: Lunds universitet, Molecular Memory Research, Wallenberg lab., Malmö
Sammanfattning

Sökande nr: 21. Martin Hallbeck
Projekt: Stoppa spridningen av Alzheimers sjukdom
Institution: Universitetssjukhuset i Lindköping, klinisk patologi
Sammanfattning

Sökande nr: 22. Maria Landqvist Waldö
Projekt: Undersökning av ärftlighet och miljöfaktorer vid frontaltemporal demenssjukdom
Institution: Skånes universitetssjukhus, Minnesmottagningen, avd. geriatrisk psykiatri
Sammanfattning

Sökande nr: 23. Annika Öhrfelt
Projekt: Synapsproteiner i likvor. Framtida diagnostiska och progressmarkörer för neurodegenerativa sjukdomar?
Institution: Göteborgs universitet, Sahlgrenska universitetssjukhuset, inst neurovetenskap och fysiologi, sekt. psykiatri, neurokemi
Sammanfattning

Sökande nr: 24. Håkan Littbrand
Projekt: Har fysisk träning en positiv effekt på kognitiv funktion hos äldre personer med demenssjukdom som bor på särskilt boende
Institution: Umeå universitet, inst. samhällmedicin
Sammanfattning

Sökande nr: 26. Robert Wiklund
Projekt: Leder högintensiv funktionell träning till färre fallolyckor bland äldre personer med demenssjukdom?
Institution: Umeå universitet, inst. Samhällsmedicin och rehabilitering, sjukgymnastik
Sammanfattning

Sökande nr: 27. Gustaf Boström
Projekt: Ett högintensivt fysiskt träningsprogram för att förbättra depressioner hos äldre människor med demenssjukdom
Institution: Umeå universitet, inst. Samhällsmedicin och rehabilitering, enheten för geriatrik
Sammanfattning

Sökande nr: 28 A. Peter Nordström
Projekt: The use of cholinesterase inhibitors and the risk of myocardial infarction and death
Institution: Umeå universitet, inst. Samhällsmedicin och rehabilitering, enheten för geriatrik
Sammanfattning

Sökande nr: 28 B. Peter Nordström
Projekt: Traumatic brain injuries and dementia early in life
Institution: Umeå universitet, inst. Samhällsmedicin och rehabilitering, enheten för geriatrik
Sammanfattning

Sökande nr: 29. Annika Toots
Projekt: Fysisk träning för att förbättra balans och gångfunktion bland äldre personer med demenssjukdom
Institution: Umeå universitet, inst. Samhällsmedicin och rehabilitering, enh. sjukgymnastik och geriatrik
Sammanfattning

Sökande nr: 30. Karin Sjögren
Projekt: Enkätutveckling, personcentrerad vård ur närståendes perspektiv
Institution: Umeå universitet, inst. Omvårdnad
Sammanfattning 

Sökande nr: 31. Mia Conradsson
Projekt: Depression hos personer med hög ålder och med demenssjukdom - associerade faktorer och mätmetoder
Institution: Umeå universitet, inst. Samhällsmedicin och rehabilitering, enheten för geriatrik
Sammanfattning

Sökande nr: 32 A. Birgitta Olofsson, 32 B. Anna Unneby, 32 C. Olle Svensson
Projekt: Kan femoralisblockad minska incidensen av delirium hos patienter som drabbas av höftfraktur och speciellt de med demenssjukdom?
Institution: Umeå universitet, inst. Omvårdnad
Sammanfattning

Sökande nr: 33. Anna-Karin Edberg
Projekt: Personalens upplevelse tillfredställelse inom vården av personer med demens
Institution: Högskolan Kristianstad och Vårdalinstitutet, Lunds universitet
Sammanfattning

Sökande nr: 36. Joel Jakobsson
Projekt: Betydelsen av neurodegenerativa processer vid bipolär sjukdom
Institution: Göteborgs universitet, Sahlgrenska akademin, inst. Neurovetenskap och fysiologi, sekt. Psykiatri och neurokemi, affektiva sjukdomar.
Sammanfattning

Sökande nr: 38. Karin Wallin
Projekt: Inflammation och associerade riskfaktorer för utveckling av kognitiv svikt, demens och Alzheimers sjukdom
Institution: NVS, Aging Research Center, Stockholm
Sammanfattning 

Sökande nr: 39. Josef Pannee
Projekt: Absolut kvantifiering av biomarkörer i cerebrospinalvätska för läkemedelsutvärdering och diagnosticering av Alzheimers sjukdom med masspektrometri
Institution: Göteborgs universitet, Sahlgrenska akademin, inst. Neurovetenskap och fysiologi, sekt. Psykiatri och neurokemi
Sammanfattning 

Sökande nr: 42 A, Helena Claesson Lingehall, 42 B Nina Smulter
Projekt: Depression i samband med hjärtkirurgi; hjärtoperationens påverkan på depression och demensutvecklingen 1 år och 3 år efter operation
Institution: Thoraxkliniken, Hjärtcentrum, Norrlands universitetssjukhus
Sammanfattning

Sökande nr: 43. Anna Swall
Projekt: Hur betydelsen av vårdhund i demensvården upplevs av de äldre med Alzheimers sjukdom
Institution: Sophiahemmet högskola/Ersta Sköndal högskola, Stockholm
Sammanfattning 

Sökande nr: 46. Christoffer Rosén
Projekt: Karakterisering av Alzheimer-relaterade biomarkörer i cerebrospinalvätska från patienter med extrem hypoxi på grund av hjärtstopp
Institution: Laboratoriet för klinisk neurokemi, inst. neurovetenskap och fysiolog, sekt. Psykiatri och neurokem, Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet
Sammanfattning

Sökande nr: 47. Maria Lodeiro Pose
Projekt: Characterization of Alzheimer´s disease to improve diagnosis and tretment efficiency
Institution: KI -NVS, Alzheimer disease research center

Sökande nr: 50. Henrik Zetterberg
Projekt: Uppföljning av patienter med Alzheimer-biomarkörprofil i likvor
Institution: Neurokemiska laboratoriet, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Mölndal
Sammanfattning 

Sökande nr: 54. Silke Kern
Projekt: Kan Acetylsalicylsyra (ASA, magnecyl, Trombyl) bromsa åldrandet av hjärnan och demens hos kvinnor och män?
Institution: Inst. Neurovetenskap och fysiologi, Sahlgrenska Akademin, Göteborgs universitet, Mölndal
Sammanfattning

Sökande nr: 56. Magdalena Nutu
Projekt: Proteasprodukter som biomarkörer för diagnostik av Alzheimers sjukdom i tidigt skede
Institution: Göteborgs universitet, Sahlgrenska akademin, inst. Neurovetenskap och fysiologi, avd. psykiatri och neurokemi

Sökande nr: 60. Olof Lindberg
Projekt: The neuroanatomical correlates of empathy and social cognition in neurodegenerative diseases
Institution: KI, NVS, Klinisk geriatric
Sammanfattning

Sökande nr: 65. Camilla Nilsberth
Projekt: Hur påverkar inflammatoriska mediatorer progressen vid Alzheimers sjukdom?
Institution: Linköpings universitet; IKE, cellbiologi
Sammanfattning

Sökande nr: 68. Helena Karlström
Projekt: Y-Secretase modulators` and FAD mutations`impact on y-secretase substrates
Institution: KI-ADRC; inst. NVS
Sammanfattning 

Sökande nr: 69. Mårten Carlsson
Projekt: Volymbestämning av amygdala vid demenssjukdom samt lindring och subjektiv kognitiv störning
Institution: Göteborgs universitet, Sahlgrenska Akademin, sekt. psykiatri och neurokemi
Sammanfattning 

Sökande nr: 70. Elena Rodriguez-Vieitez
Projekt: PET imaging of neuroinflammation towards the early diagnosis of Alzheimer´s disease
Institution: KI, Alzheimer Research Center, NVS
Sammanfattning 

Sökande nr: 72. Amelia Marutle
Projekt: Stimulering av gliacellers-medierade neuroprotektiva mekanismer vid Alzheimers sjukdom
Institution: KI, NVS, Alzheimer neurobiologi center
Sammanfattning

Sökande nr: 75. Susanne Frykman
Projekt: Synaptisk APP-processning som måltavla för nya läkemedel mot Alzheimers sjukdom
Institution: KI, NVS, Alzheimer´s disease research Center
Sammanfattning

Sökande nr: 78. Jonas Nilsson
Projekt: Altered glycosylation of APP as diagnostic tests for Alzheimer´s disease
Institution: Göteborgs universitet, sekt. klinisk kemi
Sammanfattning

Sökande nr: 79. Erica Lana
Projekt: Epigenetic changes related to beta-amyloid exposure in Alzheime`s disease
Institution: KI, NVS, Alzheimer neurobiologi center
Sammanfattning 

Sökande nr: 80. Arto Nordlund (se även nr 107)
Projekt: Långtidsuppföljning av lindrig kognitiv störning
Institution: Göteborgs universitet, Sahlgrenska Akademin, inst. neurovetenskap och fysiologi, Mölndal
Sammanfattning

Sökande nr: 81. Maria Gustafson
Projekt: Farmaceutisk randomiserad interventionsstudie för att minska läkemedelsrelaterade problem och återinläggning på sjukhus bland äldre patienter med demenssjukdom
Institution: Umeå universitet, klinisk farmakologi
Sammanfattning

Sökande nr: 84. Christer Nilsson
Projekt: Diagnostik och sjukdomsförlopp vid frontotemporala demenssjukdomar
Institution: Skånes universitetssjukhus, Minneskliniken
Sammanfattning

Sökande nr: 85. Lena Johansson
Projekt: Är stress en riskfaktor för demens?
Institution: Göteborgs universitet, inst. Neurovetenskap och fysiologi, sekt. psykiatri
Sammanfattning

Sökande nr: 87. Mingqin Zhu
Projekt: Resolution i Alzheimer´s disease - role of glial cells
Institution: KI, NVS, sekt. Neurodegeneration
Sammanfattning

Sökande nr: 89. Xiuzhe Wang
Projekt: Molecular pathways to resolution of chronic inflammation in Alzheimer`s disease
Institution: KI, NVS, sekt. Neurodegeneration
Sammanfattning

Sökande nr: 90. Erik Hjorth
Projekt: A cell-based assay for the diagnosis and study of Alzheimer´s disease
Institution: KI, NVS, sekt. Neurodegeneration
Sammanfattning

Sökande nr: 92. Christina Unger Lither
Projekt: Hur påverkar former av B-amyloid minne och inlärning
Institution: KI, NVS, Alzheimer neurobiologi center
Sammanfattning

Sökande nr: 94. Li Xiaozen
Projekt: Investigate relationship of CSF biomarkers, brain structure change and abnormal functional connectivity in Alzheimer disease
Institution: KI, NVS, sekt. Klinisk geriatric
Sammanfattning

Sökande nr: 96. Malin Björnsdotter (Åberg)
Projekt: Methods for multimodal longitudinal diagnostic and predictive  modeling of dementia
Institution: Göteborgs universitet, Neurovetenskap, fysiologi, neurovetenskap och rehab
Sammanfattning 

Sökande nr: 97. Maria Bjerke
Projekt: Koagulationsrelaterade och vävnadsmodulerande proteaser vid vaskulär demens och Alzheimers sjukdom
Institution: Göteborgs universitet, Sahlgrenska Akademin, sekt. psykiatri och neurokemi
Sammanfattning

Sökande nr: 100. Veronica Lindström
Projekt: Cell-to-cell transfer of alpha-synuclein oligomers in a novel in vitro cell model
Institution: Rudbeckslaboratoriet, folkhälso-och vårdvetenskap, molekylär geriatrik, Uppsala
Sammanfattning

Sökande nr: 101. Katarina Kågedal
Projekt: New treatment strategy for Alzheimer disease
Institution: Linköpings universitet, Hälsouniversitetet, experimentell patologi
Sammanfattning

Sökande nr: 102. Yvonne Johansson
Projekt: Patienter med kognitiv dysfunktion på sjukhus - om och hur det påverkar vården och vårdandet
Institution: Skaraborgs sjukhus/Hälsa och välfärd Hälsoskolan Jönköping, omvårdnad
Sammanfattning

Sökande nr: 103. Yngve Gustafson
Projekt: Hjärtkärlsjukdom, blodtryck, livsstil, nutritionsstatus, depression och infektioner som riskfaktorer för demensutveckling hos mycket gamla människor
Institution: Umeå universitet, geriatrik
Sammanfattning

Sökande nr: 106. Lillemor Lundin-Olsson
Projekt: Sjukgymnast från novis till expert: fysisk träning för personer med demens
Institution: Umeå universitet, inst. samhällsmedicin och rehabilitering, enh. sjukgymnastik
Sammanfattning

Sökande nr: 107. Arto Nordlund (se även nr 80)
Projekt: Utveckling av ett elektroniskt testbatteri, eKSB - för säkrare screening av kognitiv sjukdom
Institution: Göteborgs universitet, Sahlgrenska Akademin, inst. neurovetenskap och fysiologi, Mölndal
Sammanfattning 

Sökande nr: 109. Daniela Enache
Projekt: Markers of neurodegeneration in geriatric depression
Institution: KI, NVS, Alzheimer´s disease research Center
Sammanfattning

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår