Socialtjänstlagen (SoL)

1 kap. Socialtjänstens mål

Verksamheten ska bygga på respekt för människornas självbestäm-manderätt och integritet. (§1 sista stycket).

2 kap. Kommunens ansvar

Varje kommun svarar för socialtjänsten inom sitt område. Kommu¬nen har det yttersta ansvaret för att de som vistas i kommunen får det stöd och den hjälp som de behöver. (§§ 1-2).

§ 3
En person som önskar flytta till en annan kommun, men till följd av ålderdom, funktionshinder eller allvarlig sjukdom har ett varaktigt behov av omfattande vård- och omsorgsinsatser och därför inte kan bosätta sig där utan att inflyttningskommunen erbjuder behövliga insatser, får hos den kommunen ansöka om sådana insatser. En så¬dan ansökan ska behandlas som om den enskilde vore bosatt i inflyttningskommunen.

Det förhållandet att sökandens behov är tillgodosedda i hemkommunen får inte beaktas vid prövning av en sådan ansökan.
Hemkommunen är skyldig att på begäran bistå med den utredning som inflyttningskommunen kan behöva för att kunna pröva ansökan.

 Enligt § 4 fullgörs kommunens uppgifter inom socialtjänsten av den eller de nämnder som kommunfullmäktige bestämmer.
Det som sägs i denna lag eller annan författning om socialnämnd gäller i förekommande fall den eller de nämnder som utses, ganska ofta en kommundelsnämnd.

Vårdplanering
Enligt § 7  ska kommunen  tillsammans med landstinget upprätta en individuell plan när den enskilde har behov av insatser både från socialtjänsten och hälso- och sjukvården. Planen ska när det är möjligt upprättas tillsammans med den enskilde. Närstående ska ges möjlighet att delta i arbetet med planen, om det är lämpligt och den enskilde inte motsätter sig det. Av planen ska framgå vilka insatser som behövs, vilka insatser respektive huvudman ska svara för, vilka åtgärder som vidtas av någon annan än kommunen eller landstinget och vem av huvudmännen som ska ha det övergripande ansvaret för planen.

Kommentar: Det kan vara lämpligt att patienten och närstående utnyttjar möjligheten att ta med en stödperson vid planeringen. Det finns inget hinder för detta. Viktigt är att det förs protokoll vid planeringen och att patienten och närstående kan få del av detta. 

3 kap. Vissa uppgifter inom socialtjänsten, m.m.

§ 1

Till socialnämndens uppgifter hör att
- göra sig väl förtrogen med levnadsförhållandena i kommunen,- medverka i samhällsplaneringen och i samarbete med andra sam¬-    hällsorgan, organisationer, föreningar och enskilda främja goda miljöer i kommunen,
- informera om socialtjänsten i kommunen,
- genom uppsökande verksamhet och på annat sätt främja förutsätt-ningarna för goda levnadsförhållanden,
- svara för omsorg och service, upplysningar, råd, stöd och vård, ekonomisk hjälp och annat bistånd till familjer och enskilda som behöver det.
§ 3
Insatser inom socialtjänsten ska vara av god kvalitet.
För utförande av uppgifter inom socialtjänsten ska det finnas personal med lämplig utbildning och erfarenhet.
Kvaliteten i verksamheten ska systematiskt och fortlöpande utveck¬las och säkras.
§ 4
Socialnämnden ska i den uppsökande verksamheten upplysa om socialtjänsten och erbjuda grupper och enskilda sin hjälp. När det är lämpligt ska nämnden härvid samverka med andra samhällsorgan och med organisationer och andra föreningar.
§ 5
Socialnämndens insatser för den enskilde ska utformas och genom¬föras tillsammans med honom eller henne och vid behov i samverkan med andra samhällsorgan och med organisationer och andra före¬ningar.
§ 6 (tre första styckena)
Socialnämnden bör genom hemtjänst, dagverksamheter eller annan liknande social tjänst underlätta för den enskilde att bo hemma och att ha kontakt med andra.
 Nämnden bör även i övrigt tillhandahålla sociala tjänster genom    rådgivningsbyråer, socialcentraler och liknande, social jour eller annan därmed jämförlig verksamhet.
Nämnden kan utse en särskild person (kontaktperson) eller en familj med uppgift att hjälpa den enskilde och hans eller hennes närmaste i personliga angelägenheter, om den enskilde begär eller samtycker till det. 
 

4 kap. Rätten till bistånd

§ 1
Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgo¬dosedda på annat sätt har rätt till bistånd av socialnämnden för sin försörjning (försörjningsstöd) och för sin livsföring i övrigt.

Vid prövningen av behovet av bistånd för livsföringen i övrigt får hänsyn inte tas till den enskildes ekonomiska förhållanden om rätten att ta ut avgifter för biståndet regleras i 8 kap (om avgifter).
Den enskilde ska genom biståndet tillförsäkras en skälig levnads¬nivå. Biståndet ska utformas så att det stärker hans eller hennes möjligheter att leva ett självständigt liv.
§ 2
Socialnämnden får ge bistånd utöver vad som följer av 1 § om det finns skäl för det.
§ 3
Försörjningsstöd lämnas för skäliga kostnader för
1. livsmedel, kläder och skor, lek och fritid, förbrukningsvaror, hälsa och hygien samt dagstidning, telefon och radio- och TV-avgift,
2. boende, hushållsel, arbetsresor, hemförsäkring samt medlemskap i fackförening och arbetslöshetskassa.
Skäliga kostnader enligt första stycket 1 ska i enlighet med vad regeringen närmare föreskriver beräknas enligt en för hela riket gällande norm (riksnorm) på grundval av officiella prisundersök¬ningar av olika hushållstypers baskonsumtion. Om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl, ska socialnämnden dock beräkna dessa kostnader till en högre nivå. Nämnden får också i ett enskilt fall be¬räkna kostnaderna till en lägre nivå, om det finns särskilda skäl för detta.
 

5 kap. Särskilda bestämmelser för olika grupper

Äldre människor
Kommentar: Paragraferna 4 och 5 innehåller den lagtext som gäller från och med  1 jan. 2011. Innehållet är detsamma som tidigare med två tillägg: § 4, 1 stycket och § 5, 3 stycket.
§ 4
Socialtjänstens omsorg om äldre ska inriktas på att äldre personer får leva ett värdigt liv och känna välbefinnande (värdegrund).
Socialnämnden ska verka för att äldre människor får möjlighet att leva och bo självständigt under trygga förhållanden och ha en aktiv och meningsfull tillvaro i gemenskap med andra.
§ 5
Socialnämnden ska verka för att äldre människor får goda bostäder och ska ge dem som behöver det stöd och hjälp i hemmet och annan lättåtkomlig service.
Kommunen ska inrätta särskilda boendeformer för service och om¬vårdnad för äldre människor som behöver särskilt stöd.
Den äldre personen ska, så långt det är möjligt, kunna välja när och hur stöd och hjälp i boendet och annan lättåtkomlig service ska ges.
§ 6
Socialnämnden ska göra sig väl förtrogen med levnadsförhållan¬dena i kommunen för äldre människor samt i sin uppsökande verk¬samhet upplysa om socialtjänstens verksamhet på detta område.
Kommunen ska planera sina insatser för äldre. I planeringen ska kommunen samverka med landstinget samt andra samhällsorgan och organisationer.
Kommunen ska verka för att det finns tillgång till personer med kunskaper i finska, meänkieli eller samiska där detta behövs i  omvårdnaden om äldre människor.

Människor med funktionshinder

§ 7
Socialnämnden ska verka för att människor som av fysiska, psy-kiska eller andra skäl möter betydande svårigheter i sin livsföring får möjlighet att delta i samhällets gemenskap och att leva som andra.

Socialnämnden ska medverka till att den enskilde får en menings¬full sysselsättning och får bo på ett sätt som är anpassat efter hans eller hennes behov av särskilt stöd.
Kommunen ska inrätta bostäder med särskild service för dem som till följd av sådana svårigheter som avses i första stycket behöver ett sådant boende.
§ 8
Socialnämnden ska göra sig väl förtrogen med levnadsförhållan¬dena i kommunen för människor med fysiska och psykiska funktions¬hinder samt i sin uppsökande verksamhet upplysa om socialtjänstens verksamhet på dessa områden.
Kommunen ska planera sina insatser för människor med fysiska och psykiska funktionshinder. I planeringen ska kommunen samverka med landstinget samt andra samhällsorgan och organisationer
§ 8 a
Kommunen ska ingå en överenskommelse med landstinget om ett samarbete i fråga om personer med psykisk funktionsnedsättning. Om det är möjligt bör organisationer som företräder dessa personer eller deras närstående ges möjlighet att lämna synpunkter på innehållet i överenskommelsen.
Personer som vårdar eller stödjer närstående
§ 10
Socialnämnden ska erbjuda stöd för att underlätta för de personer som vårdar en närstående som är långvarigt sjuk eller äldre eller som stödjer  en  närstående som har funktionshinder.

 Socialstyrelsen ger vägledning om tillämpningen av lagen.

Kommentar:
Skillnaden mellan statens och kommunernas insatser för anhöriga och anhörigas egna insatser är enorm. Demensförbundets anhörigenkät från år 2003 visar att anhörigas insatser motsvarar flera miljarder kr. Viktigt är det statliga stödet till Demensförbundets telefonrådgivning.

7 kap. Föreskrifter om enskild verksamhet och anmälnings-plikt
Enskilda vårdgivare (bolag, föreningar, samfälligheter stiftelser eller enskilda individer) får inte utan tillstånd av Socialstyrelsen yrkesmässigt  bedriva verksamhet  såsom  särskilda boendeformer för service och omvårdnad för äldre och personer med funktionshinder. Tillstånd behövs även för öppen verksamhet för vård under en begränsad del av dygnet.
Tillstånd behövs inte för sådan verksamhet som kommunen genom avtal överlämnat till en enskild att utföra. Men anmälan ska ske till Socialstyrelsen innan verksamheten påbörjas
De enskilda vårdgivarna står under Social¬styrelsens tillsyn.

Kommentar:
Där kommunerna genom entreprenad lämnar över uppgifter inom vården, måste en förutsättning vara att avtalen innehåller regler som ger möjligheter till god vård och insyn i denna vård.

8 kap. Avgifter

För hemtjänst, dagverksamhet och bostad i särskilt boende får kom¬munen ta ut skäliga avgifter enligt grunder som kommunen bestäm¬mer. Avgifterna får dock inte överstiga kommunens självkostnader(§ 2).

Med prisbasbelopp avses i detta kapitel det prisbasbelopp som fast¬ställs enligt lagen om allmän försäkring (§ 3).
Enligt § 4 avses med avgiftsunderlag den inkomst som den enskilde kan antas komma att få under de närmaste tolv månaderna, fördelad med lika belopp per månad.

Inkomsten ska beräknas med tillämpning av lagen om bostadstil-lägg till pensionärer m fl. Som inkomst skall även räknas särskilt bostadstillägg enligt samma lag och bostadsbidrag enligt lagen om bostadsbidrag. En kommun kan i sitt taxebeslut bestämma att inkom¬sten ska beräknas på ett sätt som är mer fördelaktigt för den en¬skilde. I fråga om makar ska den enskildes inkomst anses utgöra hälften av makarnas sammanlagda inkomster.

§ 5
Den enskildes avgifter får
1. för hemtjänst och dagverksamhet, tillsammans med avgifter som avses i 26 § sjätte stycket hälso- och sjukvårdslagen, per månad uppgå till högst en tolftedel av 0,48 gånger prisbasbeloppet,
2. för bostad i särskilt boende per månad uppgå till högst en tolfte¬del av 0,50 gånger prisbasbeloppet.

§ 6
Avgifterna enligt 5 § får inte uppgå till ett så stort belopp att den enskilde inte förbehålls tillräckliga medel av sitt avgiftsunderlag för sina personliga behov och andra normala levnadskostnader (förbe¬hållsbelopp). När avgifterna fastställs ska kommunen dessutom för¬säkra sig om att omsorgstagarens make eller sambo inte drabbas av en oskäligt försämrad ekonomisk situation. Om avgifterna baseras på den enskildes betalningsförmåga ska avgiftsunderlaget beräknas enligt 4 §.
§ 7
Kommunen ska bestämma den enskildes förbehållsbelopp genom att beräkna den enskildes levnadskostnader, utom boendekostnaden, med ledning av ett minimibelopp. Boendekostnaden ska beräknas för sig och läggas till minimibeloppet. För sådan boendekostnad som anges i 5 § ska dock inget förbehåll göras.
Minimibeloppet ska, om inte annat följer av 8 §, alltid per månad utgöra lägst en tolftedel av
1. 1,3546  gånger prisbasbeloppet för ensamstående, eller
2. 1,446  gånger prisbasbeloppet för var och en av sammanlevande makar och sambor.
Minimibeloppet enligt första stycket ska täcka normalkostnader för livsmedel, kläder, skor, fritid, hygien, dagstidning, telefon, radio- och TV-av¬gift, hemförsäkring, öppen hälso-och sjukvård, tandvård, hushållsel, förbrukningsvaror, resor, möbler, husgeråd och läkemedel.

§ 8 första och andra styckena
Kommunen ska höja minimibeloppet i skälig omfattning om den enskilde på grund av särskilda omständigheter varaktigt har behov av ett inte oväsentligt högre belopp än det som anges i 7 § andra stycket. Kommunen får minska minimibeloppet i skälig omfattning om den enskilde inte har en kostnad för en sådan post som anges i 7 § tredje stycket.

 Kommentar:
För år 2011är prisbasbeloppet 42.800 kr. I Socialstyrelsens informationsfolder ”Din rätt till vård och omsorg – en vägvisare för äldre” lämnas en lättfattlig beskrivning av avgiftssystemet.
11 kap. Handläggning av ärenden

§ 1 första stycket
Socialnämnden ska utan dröjsmål inleda utredning av vad som ge¬nom ansökan eller på annat sätt har kommit till nämndens kännedom och som kan föranleda någon åtgärd av nämnden.

Kommentar:
Viktigt att känna till är att Förvaltningslagen även gäller kommuner. Denna lag innehåller bl.a. bestämmelser om myndigheters service¬skyldigheter

13 kap. Tillsyn m.m.

Socialstyrelsen har tillsyn över socialtjänsten i landet.

Enligt § 3 ska Socialstyrelsen inom ramen för sin tillsyn lämna råd och ge vägledning, kontrollera att brister och missförhållanden avhjälps, förmedla kunskap och erfarenheter som erhålls genom tillsynen samt informera och ge råd till allmänheten.                                                                                                                                                      
Om Socialstyrelsen finner att det i verksamhet som står under tillsyn enligt denna lag förekommer ett missförhållande som har betydelse för enskildas möjligheter att kunna få de insatser de har rätt till, får Socialstyrelsen förelägga den som  svarar för verksamheten att avhjälpa missförhållandet. Föreläggandet får förenas med vite.(§ 8).
Om ett missförhållande enligt § 8 är allvarligt och Socialstyrelsens föreläggande inte följts, får Socialstyrelsen helt eller delvis återkalla tillståndet för verksamheten. Om verksamheten inte är tillståndspliktig får Socialstyrelsen i stället helt eller delvis förbjuda fortsatt verksamhet (§ 9). 

14 kap. Anmälan om och avhjälpande av missförhållanden m.m. – Lex Sarah

§ 3
Var och en som är verksam inom omsorger om äldre personer eller personer med funktionshinder ska vaka över att dessa får god omvårdnad och lever under trygga förhållanden. Den som uppmärk-sammar eller får kännedom om ett allvarligt missförhållande i om¬sorgerna om någon enskild ska genast anmäla detta till socialnämn¬den. Om inte missförhållandet avhjälps utan dröjsmål, ska nämnden anmäla förhållandet till tillsynsmyndigheten. Anmälningsskyldigheten gäller också den som handlägger ärenden enligt denna lag.

Första stycket gäller även inom motsvarande yrkesmässigt bedriven enskild verksamhet. Anmälan ska göras till den som är ansvarig för verksamheten. Den ansvarige är skyldig att utan dröjsmål avhjälpa missförhållandet eller anmäla detta till tillsynsmyndigheten.
Rapporteringsskyldigheten kommer att omfatta alla anställda inom socialtjänsten från och med 1 juli 2011.

 Kommentar:
Lex Sarah fungerar dåligt i praktiken eftersom risken finns att anmä¬laren blir obekväm på sin arbetsplats. Något hinder att göra anmälan anonymt föreligger ej.

15 kap. Tystnadsplikt

§ 1
Den som är eller har varit verksam inom yrkesmässigt bedriven en¬skild verksamhet som avser insatser enligt denna lag får inte obehö¬rigen röja vad han eller hon därvid har fått veta om enskildas per¬sonliga förhållanden

§  3
I det allmännas verksamhet gäller offentlighets- och sekretesslagen.

16 kap. Övriga bestämmelser

Överklagande av beslut

Enligt § 3 får socialnämndens beslut överklagas hos allmän förvalt¬ningsdomstol (förvaltningsrätten).
Det kan gälla biståndsbeslut, såsom hemtjänst och särskilt boende, rätt att flytta, avgifter. När ett beslut är negativt skall kommunens handläggare informera om hur beslutet kan överklagas.

Särskild avgift §§ 6a-6c
En kommun som inte inom skälig tid tillhandahåller bistånd enligt 4 kap. 1 § som någon är berättigad till enligt beslut av socialnämnden eller en domstol ska åläggas att betala en särskild avgift. Avgiften tillfal¬ler staten. Frågor om särskild avgift prövas efter ansökan av Socialstyrelsen av den förvaltningsrätt inom vars domkrets kommunen är belägen-.

Lagen om vissa kommunala befogenheter

Kompensation till enskilda inom socialtjänsten
Enligt denna lag gäller från och med 1 jan. 2011 enligt 2 kap. 10 § den bestämmelsen att en kommun får lämna kompensation till en person när han  eller hon inte fått bistånd enligt 4 kap.1 §. eller 2 § socialtjänstlagen inom  skälig tid eller i enlighet med ett beslut av socialnämnden eller ett avgörande av en domstol.

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår