Lag om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område (LYHS)

(Ersätts från den 1 januari 2011 av en ny lag, Patientsäkerhetslagen.)

Enligt 1 kap. § 1 ges  i  denna lag  bestämmelser om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område i fråga om bl. a. skyldigheter för hälso- och sjukvårdspersonal, behörighets- och legitimationsregler, disciplinpåföljd och återkallelse av legitimation, Socialstyrelsens tillsyn, Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd.

2 kap. Skyldigheter för hälso- och sjukvårdspersonal
Enligt  § 1 ska vården så långt som möjligt utformas och genomföras i samråd med patienten. Patienten ska visas omtanke och respekt. (Samma lydelse i Patientsäkerhetslagen).

§ 2 (samma lydelse i Patientsäkerhetslagen)
Den som har ansvaret för hälso- och sjukvården av en patient ska se till att patienten ges individuellt anpassad information om

1. sitt hälsotillstånd,
2. de metoder för undersökning, vård och behandling som finns,
3. sina möjligheter att välja vårdgivare och utförare inom den offentligt  finansierade hälso- och sjukvården, samt
4. vårdgarantin.

Om informationen inte kan lämnas till patienten ska den i stället lämnas till en närstående till patienten. Informationen får dock inte lämnas till patienten eller någon närstående om det finns hinder för detta.

När det finns flera behandlingsalternativ som står i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet ska den som har ansvaret för hälso- och sjukvården av en patient medverka till att patienten ges möjlighet att välja det alternativ som han eller hon föredrar (§ 2 a). (Samma lydelse i Patientsäkerhetslagen).

6 kap.  Socialstyrelsens tillsyn 
Hälso- och sjukvården och dess personal står under tillsyn av Socialstyrelsen (§ 1). (Överensstämmer med Patientsäkerhetslagen,).
Lex Maria: Om en patient i samband med hälso- och sjukvård drabbats av eller utsatts för risk att drabbas av allvarlig skada eller sjukdom ska vårdgivaren snarast anmäla detta till Socialstyrelsen (§ 4). (Motsvarande  anmälningsskyldighet finns även i Patientsäkerhetslagen)

Om Socialstyrelsen finner att en vårdgivare inte uppfyller kraven på god vård eller god säkerhet, får styrelsen förelägga vårdgivaren att avhjälpa missförhållandena. I föreläggandet får vite sättas ut. Om ett föreläggande inte följs och om missförhållandena är allvarliga får Socialstyrelsen helt eller delvis förbjuda verksamheten (§§ 13 och 15). ( I huvudsak samma innehåll i Patientsäkerhetslagen.) Socialstyrelsens tillsyn utövas främst genom sex regionala kontor i Göteborg, Jönköping, Malmö, Stockholm, Umeå och Örebro.

Frågor om disciplinpåföljd enligt LYHS (7 kap.)
Frågor om disciplinpåföljd enligt denna lag prövas av Hälso- och sjuk¬vårdens ansvarsnämnd. Anmälan görs av Socialstyrelsen eller av den patient som saken gäller eller, om patienten inte själv kan anmäla saken, av en närstående till patienten. Anmälaren kan företrädas av ombud. (ändrat i den nya Patientsäkerhetslagen, se sid 7.)

Samordnad tillsyn från den 1 januari 2010 har länsstyrelsernas tillsynsverksamhet enligt Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) förts över till Socialstyrelsen och samordnats med Socialstyrelsens tillsyn av hälso- och sjukvården.

Patientsäkerhetslagen

Den nya Patientsäkerhetslagen, som träder i kraft 1 januari  2011 innehåller bl.a. bestämmelser om att vårdgivaren ska bedriva ett systematiskt patientsäkerhetsarbete (3 kap). Enligt § 4 i detta kapitel ska vårdgivaren ge patienterna och deras närstående  möjlighet att delta i patientsäkerhetsarbetet.

När det gälle klagomålshantering har i Patientsäkerhetslagen möjligheten tagits bort för patienter och deras anhöriga att göra anmälningar till Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd. I stället ska anmälningar göras till Socialstyrelsen. I fortsättningen är det endast Socialstyrelsen, JO och Justitiekanslern som kan göra anmälningar hos Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd.

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår