LSS – lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade
LASS – lagen om assistansersättning

LSS är en rättighetslag och innebär ett särskilt stöd för personer med omfattande och varaktiga funktionshinder. LSS kompletterar andra lagar. Om du har rätt till insatser enligt LSS kan du samtidigt också ha rätt till bistånd enligt Socialtjänstlagen. Insatser enligt LSS utesluter alltså inte stöd enligt andra lagar. Kommunen har alltid det yttersta ansvaret för att människor med funktionshinder ska få det stöd och den service de behöver.

LSS personkrets är enligt 1 §:

1. Personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd,

2. Personer med betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom, eller

3. Personer med andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder som uppenbart inte beror på normalt åldrande, om de är stora och förorsakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och därmed ett omfattande behov av stöd och service.

Personer med demenssjukdom kan omfattas av personkretsarna 2 och 3. Att demenssjuka kan tillhöra personkrets 2 har ifrågasatts av många kommuner. Personkretstillhörighet har dock fastställts i flera länsrätts- och kammarrättsdomar, bland annat av Kammarrätten i Stockholm 2004-02-11, målnummer 6164-200.

Prövning i tre steg
För att få rätt till insatser enligt LSS görs en prövning i tre steg:

1) om personen omfattas av lagen
2) om personen har behov av stöd
3) om behoven inte redan är tillgodosedda

LSS-insatser enligt § 11
Det finns tio olika insatser enligt denna paragraf. Av dessa är insatserna 7 – 8 avsedda för barn och ungdomar. Nedanstående åtta insatser bör vara av intresse för personer med demenssjukdom och deras anhöriga:

1. Rådgivning och annat personligt stöd som ställer krav på särskild kunskap om problem och livsbetingelser för människor med stora och varaktiga funktionshinder. Ansökan görs hos landstinget om ingen särskild överenskommelse har gjorts med kommunen.

2. Biträde av personlig assistent eller ekonomiskt stöd till skäliga kostnader för sådan assistans. Behovet kan handla om hjälp att kommunicera, att klä sig, att klara sin hygien eller att äta. Man måste ansöka om personlig assistent innan man fyller 65 år. Insatser efter denna ålder kan ges endast om de beviljats före 65 års ålder. Dessa insatser kan dock ej utökas.

3. Ledsagarservice. För den som behöver hjälp att komma ut på fritids- och kulturaktiviteter m m.

4.  Biträde av kontaktperson.

5.  Avlösarservice i hemmet. För den som vårdar en funktionshindrad familjemedlem.

6.  Korttidsvistelse utanför det egna hemmet. För att ge anhöriga avlastning och personer med funktionshinder rekreation och miljöombyte.
 
9.  Bostad med särskild service för vuxna eller annan särskilt anpassad bostad för vuxna.

10. Daglig verksamhet för personer i yrkesverksam ålder som saknar förvärvsarbete och inte utbildar sig.  Gäller för personer som bedömts tillhöra personkrets 1 eller 2. Obs begränsningen till yrkesverksam ålder.

Avgifter
Insatser enligt LSS är i princip avgiftsfria, men vissa ersättningar får tas ut, t ex för mat och hyra i bostad med särskild service.

Att ansöka
Det är kommunernas LSS-handläggare eller i vissa fall biståndshandläggare som skall informera om, utreda och fatta beslut om LSS-insatser. Kommunen ansvarar för att fatta beslut om personlig assistans om behovet inte överstiger 20 timmar i veckan. Om behovet av personlig assistans är större än 20 timmar/vecka ansöker man om assistansersättning hos Försäkringskassan.

Att överklaga
Den som får avslag på sin ansökan eller av andra skäl är missnöjd med beslutet kan överklaga det hos Länsrätten. Om man får ett avslag skall man också få information om hur man överklagar.

Länsstyrelsens tillsyn
Länsstyrelsen i varje län har tillsyn över de olika insatserna enligt LSS. Om man genom ett beslut eller en dom fått rätt till stöd enligt LSS och kommunen inte följer den, kan man också vända sig till Länsstyrelsen, som kan kräva att domen följs. Om inte, kan kommunen bli tvungen att betala en sanktionsavgift till staten.

Länsstyrelsen kan också undersöka sådant som inte går att överklaga. Det kan t ex vara:
* hur en kommun handlagt ett ärende,
* hur man blivit bemött,
* hur verksamheten fungerar.

Kommentar:
Inom Demensförbundets ”Nätverk för anhöriga till personer under 65 år med demenssjukdom” finns mycket erfarenhet och kunskap om LSS. Kontakta gärna Nätverket vid behov.

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår