Hälso- och sjukvårdslagen (HSL)

I hälso- och sjukvården ingår åtgärder för att medicinskt förebygga, utreda och behandla sjukdomar och skador (§ 1).

 Mål för hälso- och sjukvården (§ 2)
Målet för hälso- och sjukvården är en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen.
Vården ska ges med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans värdighet. Den som har det största behovet av hälso- och sjukvård ska ges företräde till vården.

§ 2 a
Krav på hälso- och sjukvården Hälso- och sjukvården ska bedrivas så att den uppfyller kraven på en god vård. Detta innebär att den ska  särskilt:
1. vara av god kvalitet med en god hygienisk standard och tillgodose patientens behov av trygghet i vården och behandlingen,
2. vara lätt tillgänglig,
3. bygga på respekt för patientens självbestämmande och integritet,
4. främja goda kontakter mellan patienten och hälso- och sjukvårds-personalen,
5. tillgodose patientens behov av kontinuitet och säkerhet i vården.
Vården och behandlingen ska så långt det är möjligt utformas och genomföras i samråd med patienten Olika insatser för patienten ska samordnas på ett ändamålsenligt sätt. Varje patient som vänder sig till hälso- och sjukvården ska, om det inte är uppenbart obehövligt, snarast ges en medicinsk bedömning av sitt hälsotillstånd.

§ 2b
Patienten ska ges individuellt anpassad information om
1. sitt  hälsotillstånd,
2. de metoder för undersökning, vård och be¬handling som finns,
3.sina möjligheter att välja vårdgivare och utförare inom den  offentligt finansierade hälso- och sjukvården (från 2011-01) samt
4. vårdgarantin (från 2011-01).
Om informationen inte kan lämnas till patienten ska den i stället lämnas till en närstående till patienten, Informationen får dock inte lämnas till patienten eller någon närstående,  om det  finns hinder för detta.

§ 2 e
Där det bedrivs hälso- och sjukvård ska det finnas den personal, de lokaler och den utrustning som behövs för att god vård ska kunna ges.

Landstingets ansvar

§ 3 a första stycket
När det finns flera behandlingsalternativ som står i överensstämmel¬se med vetenskap och beprövad erfarenhet ska landstinget ge pa¬tienten möjlighet att välja det alternativ som han eller hon föredrar. Landstinget ska ge patienten den valda behandlingen om det med hänsyn till den aktuella sjukdomen eller skadan och till kostnaderna för behandlingen framstår som befogat.

§ 8
I planeringen och utvecklingen av hälso- och sjukvården ska lands¬tinget samverka med samhällsorgan, organisationer och privata vård-givare.

Vårdplanering
Enligt § 3 f ska landstinget tillsammans med kommunen upprätta en individuell plan när den enskilde har behov av insatser både från hälso- och sjukvården och socialtjänsten. Planen ska när det är möjligt upprättas tillsammans med den enskilde. Närstående ska ges möjlighet att delta i arbetet med planen, om det är lämpligt och den enskilde inte motsätter sig det.

Av planen ska framgå vilka insatser som behövs, vilka insatser respektive huvudman ska svara för, vilka åtgärder som vidtas av någon annan än landstingen och kommunen och vem av huvudmännen som har det övergripande ansvaret för planen.

Kommentar: Det kan vara lämpligt att patienten och närstäende utnyttjar möjligheten att ta med en stödperson vid planeringen. Det finns inget hinder för detta. Viktigt är att det förs protokoll vid planeringen och att patienten och närstående kan få del av detta.

Kommunens ansvar

Enligt § 18 ska varje kommun erbjuda en god hälso- och sjukvård åt dem som bor i särskilda boendeformer för service och omvårdnad. Kommu¬nen ska även erbjuda en god hälso- och sjukvård åt dem som vistas på dagverksamhet. Kommunens ansvar omfattar inte sådan hälso- ¬och sjukvård som meddelas av läkare.

§ 18 a första stycket
När det finns flera behandlingsalternativ som står i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet ska kommunen ge den som omfattas av sådan hälso- och sjukvård som avses i 18 § första - tredje styckena möjlighet att välja det alternativ som han eller hon föredrar. Kommunen ska erbjuda den valda behandlingen om det med hänsyn till den aktuella sjukdomen eller skadan och till kostnaderna för be¬handlingen framstår som befogat.

Enligt § 24 ska inom det verksamhetsområde som kommunen be-stämmer finnas en medicinskt ansvarig sjuksköterska MAS som bl. a. svarar för att det finns sådana rutiner att kontakt tas med läkare eller annan hälso- och sjukvårdspersonal när en patients tillstånd fordrar det. Vidare svarar sjuksköterskan för att beslut om att delegera ansvar för vårduppgifter är förenliga med säkerheten för patienterna. Sjuksköterskan svarar för att anmälan görs till den nämnd som leder hälso- och sjukvårdsverksamheten, om en patient i sam¬band med vård eller behandling drabbats av eller utsatts för risk att drabbas av allvarlig skada eller sjukdom.

Samverkan

Liksom landstingen ska kommunerna samverka med samhällsor-gan, organisationer och privata vårdgivare när det gäller planeringen och utvecklingen av hälso- och sjukvården (§ 21).

Enligt § 26  skall landstinget med kommunerna  inom landstinget sluta avtal om omfattningen av och formerna för läkarmedverkan.

 

2018-11-12

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår