Välkommen till Ljusdals demensförenings lokala hemsida


Föreningen grundades 1987 och bevakar de demensdrabbades situation lokalt.

Föreningen har idag 101 medlemmar och vi är glada att allt fler fortsätter att fortsätter att stödja vår förening. Tack vare Demensförbundets och de lokala demensföreningarnas arbete kan vi tillsammans påverka våra politiker och beslutsfattare för ökad förståelse av demenssjuka och anhörigas livssituation så att mer resurser tillförs demensvården.

 

Ordförande:

Elin Jonsson Mobil: 070-5726478
Mail: elin.p.jonsson@gmail.com 

Ledamöter:

Karin Fransson  sekreterare Mobil: 070-639 10 85 Mail: k.fransson@telia.com
Birgitta Persson Melin kassör Mobil: 070-510 94 68 Mail: b.persson.melin@gmail.com
Agneta Karlsson Ord ledamot Mobil: 070-217 05 41 Mail: agneta.carlson@gmail.com
Gunnel Nilsson Ord ledamot Mobil: 073-082 31 87 Mail: gu.nils@hotmail.com
Leif Jonsson suppleant tel: 0651-209 47
Marianne Jonsson-Hall suppleant/webansvarig tel: 070-398 62 67 Mail: jarvsostigen@hotmail.com
**************************************************************************************************************************************************

AKTUELLT 2019

 

Välkommen till vårt medlemsmöte

Den 13 juni kl. 13:00 på Folkparken i Ljusdal

Vi bjuder på paj, sallad, dryck, kaffe och något gott till. Underhåller gör Torbjörn Martinsson och Kåra Henrik.

Anmäler gör du till Elin 070-5726478 senast 10 juni.

Nu när sommaren är på väg är det tid att bjuda in till vårt "vårliga" medlemsmöte.
Anette Svensson Norrlandskonsulent från Demensförbundet gästar oss och berättar om aktuella saker inom demensfrågor.

Vi ser fram emot att träffas

Styrelsen
Ljusdals Demensförening

 

 

Information
 

Demens är sjukliga förändringar i hjärnan som påverkar minnes- och tankeförmågor. Demens orsakas alltid av sjukdom och är inte en normal åldersförändring. Vid demens påverkas flera av hjärnans funktioner och enbart minnesförlust räcker inte för att kunna ställa diagnosen. Andra funktioner som brukar drabbas är: förmåga att tänka, att planera och skapa överblick, att hitta i miljön, att tala och förstå språket, att ta egna initiativ, att uppleva känslor som förut och att kontrollera sina känslor.


 
Gapet är anhörigas mötesplats på nätet.
Utöver erfarenhetsutbyte med andra i liknande situation får du som anhörig information, råd och stöd via kontaktpersoner från kommun och landsting på en tid och plats som passar dig. 
 
Hjälpmedel inom demesvården
Abilia utvecklar, tillverkar och säljer moderna hjälpmedel för personer med funktionsnedsättningar inom områdena Kommunikation, Kognition och Omgivningskontroll & Larm. Enligt företaget är deras produkter lätta att använda och att anpassa. Abilia är en sammanslagning av de tre företagen Gewa AB, Falck Igel och Handitek. De är etablerade i Sverige, Norge och Danmark, och med hjälp av distributörer exporteras produkter till över 20 olika länder.
 
Nybygden Produkt AB
Ett företag, till- och för hjälp inom demens och äldrevård. Har en serie produkter som kan berika områden som terapi och sysselsättning.
http://www.nexe.se/
*************************************************************************************************************************************************
Aktuella Länkar

**************************************************************************************************************************************************'

 

En återblick på våra tidigare aktiviteter

 
VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2016
Antalet medlemmar var den 31/12  88 st, varav 16 st familjemedlemmar.
Styrelsen har under året haft 8 st protokollförda sammanträden.
Verksamhet
 
Utskick har gjorts av 4 nummer av tidningen Demensforum.
Föreningen har haft en medlemsträff, förutom årsmötet. Alla medlemmar bjöds in till lunch som följdes av information om ett matprojekt på Tallnoret. Demenssköterskan Anna-Lena Blixth, Tallnorets chef, Anna Knapp och dietist Maria Almström Svensson berättade bla om vikten av en lugn och trivsam miljö vid måltiderna. Personalen sitter med vid måltiderna. De informerade även om BPSD, ett kvalitetsregister som handlar om att synliggöra svåra symptom och lindra dem med omvårdnad istället för mediciner. En frågestund följde.
Elin och Agneta har hållit kurser med 3 grupper av anhöriga till demenssjuka. Sammanlagt har 26 st deltagit i kurserna och varje grupp har träffats 5 gånger. Det har varit mycket uppskattat.
Föreningen har haft en representant i "Rådet för funktionshindrade" och i Arbetsutskottet. Rådet hade 4 träffar under året och Arbetsutskottet hade 4 träffar. Vi har haft samtal och möten med medlemmar.
Förbundsverksamhet
Förbundet har ordnat en nätverksträff i Leksand, där vi deltog med två styrelsemedlemmar. Vi deltog även i enträff i Sollentuna för norra Sverige föreningar.
 
Föreningens ekonomi
Medlemsavgiften är 150 kr för enskild medlem och 200 för familjer.
Endast resebidrag har utbetalats till styyrelsemedlemmarna.
Föreningsbidrag har erhållits med 3045 kr från kommunen.
Föreningen vill tacka alla medlemmar, som genom att betala medlemsavgift, lämna gåvor och på andra sätt stödja vår förening. Detta gör det möjligt för oss att synliggöra de demenssjuka och anhörigas behov, öka allmänhetens kunskap om demenssjukdomar genom att tex ordna föreläsningar och kurser.
Tack från styrelsen

 

 
VERSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2013
Medlemsantalet var den 31 dec 2013 90 st. Styrelsen har under året haft fyra protokollförda styrelsemöten. Det har varit fyra utskick av tidningen "Demensforum". Det har varit två medlemsträffar under året. På ett möte var representanter för bank och kommun inbjudna, information från banken om fullmakter mm och från kommunen om avgifter för hemtjänst, dagverksamhet, särskilt boende mm.
Föreläsningar av Jenny Magnusson, vars pappa drabbades av en demenssjukdom endast 47 år gammal, de två föreläsningarna samlade 150 deltagare.
Lokal verksamhet: Föreningen agerade kraftfullt för de anhörigas stöd vid nedläggningen av demensboendet Slottebo, dock utan resultat då 9 platser lades ned.
Den 21 september deltog föreningen i Demensförbundets kampanj, vilket resulterade i 20 nya medlemmar. Förbundsverksamhet: Två medlemmar deltog i Förbundets nätverksträff i Leksand. Två medlemmar deltog på en konferens i Stockholm.   Föreningen har en representant i "Rådet för funktionshindrade".
 

Aktiviteter 2013

 
Nyhetsbrev sommaren 2013

Äntligen är den sköna sommaren här. Nu kommer litet information om vår föreningsverksamhet framöver.
Vi har en representant i kommunens Råd för funktionshinderfrågor (fd Handikapprådet). Där försöker vi visa att Demensföreningen finns. Vi har bl.a yttrat oss angående eventuella förändringar av demensboendet Slottebo och avlastningsplatser i Los. 

Den 21 september, på Ahlzeimerdagen, kommer Demensförbundet att ha en riksomfattande kampanj. Vår förening kommer att delta. 

Under hösten kommer en föreläsning att anordnas, om hur det är att drabbas av en demenssjukdom före 65 års ålder. 

Önskemål om information angående ekonomiska frågor vid flytt av dementa till särskilt boende har framförts. vi får se hur det går att ordna. 

Styrelsen önska alla en skön sommar. 
 
............................................................................................................................................................

Årsmötet 2013


Den 16 mars hölls årsmötet i Ljusdal och 17 medlemmar slöt upp och en delvis ny styrelse valdes.
Efter årsmötet informerade personal från Ljusdals Anhörigstöd om sin verksamhet, mer information om detta finns under INFORMATION.

Olika aktiviteter under 2013 diskuterades också. Föreläsningar kommer under året. 

Några bilder från dagen.


............................................................................................................................................................
God mat, underhållning och umgänge med gamla vänner stod på agendan när Ljusdals demensförening 25-årsjubilerade. Ett trettiotal medlemmar firade detta i Lill-Babs Caffär den 27 oktober 2012. Minst tre av de trettio föreningsmedlemmar som firade tilldragelsen har varit med från början.
- De var med och bildade demensföreningen tillsammans med en läkare i Ljusdal. Det är ganska häftigt att ha varit med från starten, säger Britta Gustavsson, ordförande för Ljusdals demensförening.
Ljusdals demensförening bildades 1984 för att stödja demenssjuka och deras anhöriga, bevaka deras rättigheter och sprida kunskap om demens. Föreningen har numera över sjuttio medlemmar.
I ett reportage i den lokala tidningen ”Ljusdalsposten” berättar Britta Gustavsson att en viktig funktion för föreningen har varit att sprida information om att demens är en sjukdom och inte ett naturligt förlopp bara för att man blir äldre. En annan uppgift som demensföreningen har är att informera och samverka med politiker och tjänstemän i kommunen.


Birgith Persson, Elin Jonsson och Thea Jonsson har varit med i Ljusdals demensförening sedan den bildades för 25 år sedan.

 
 ”Kåra-Henrik” stod för underhållningen under firandet

Nyhetsbrev juni 2012
Vår förening firar i år 25-årsjubileum. Kanske vi kan hitta på något med anledning av detta? Har någon något bra förslag?


Vid årsskiftet hade föreningen 70 medlemmar, vilket är mycket glädjande. Med tanke på alla rapporter om misshälligheter inom demensvården, är det synnerligen viktigt att vi har ett stort starkt demensförbund. Demensförbundet arbetar hårt med att bevaka och förbättra de demenssjukas och deras anhörigas villkor.Glädjande nog bedriver Ljusdals Kommun jämförelsevis en ganska bra demensvård. Men ingeting är så bra att det inte kan bli bättre. Det gäller för oss att fortsätta påverka. 


Demensförbundet stödjer också forskningen kring de olika demenssjukdomarna. Demensfondens forskning bedrivs helt fristående från läkemedlsföretag och myndigheter. 
Kanske något att tänka på i samband med minnesgåvor och uppvaktningar.


Så tillönskas alla en skön, härlig sommar 
ordf. Brita Gustafsson
 ............................................................................................................................................................

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2012 I LJUSDALS DEMENSFÖRENING

 

Ljusdals Demensförening får härmed lämna följande verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2012
Föreningens styrelse för 2012 har varit
Ordförande: Brita Gustafsson
Sekreterare: Karin Fransson
Kassör: Gunhild Solhäll
Ledamöter: Gunn Engh och Ingegerd Styf
Styrelsesuppleanter: Göta Karlsson och Mariann Jonsson-Hall
Revisor: Anita Båth
Revisorssuppleant: Roger Norin
Valberedning: Elin Hall och Birgit Persson
 
Medlemsantalet 2012 var 70 betalande medlemmar.
 
Medlemsavgiften var oförändrad 100 kr för enskild och 150 för makar/sambor.
 
Inget arvode betalades ut till styrelsen under 2012.
 
Föreningen har fått föreningsbidrag från kommunen.
 
2 styrelsemöten och många telefonkontakter mellan styrelsemedlemmar har hållits. 2 medlemsmöten med info om kommunens äldreomsorg.
 
Vid föreningens årsmöte medverkade en av kommunens biståndshandläggare.
 
Föreningen har en representant i Rådet För Funktionshindrade.
 
Kassören representerade föreningen vid förbundets kongress i Varberg.
 
2 medlemmar representerade föreningen vid Demensförbundets Nätverksträff i Leksand
 
Den 27 okt firade förerningen 25-års jubileum med förtäring och underhållning.
Bidrag på 2500kr erhölls från Demensförbundet och 500kr i kulturbidrag från Vuxenskolan.
 
I okt medverkade föreningen vid en Temadag anordnad av Rådet För Funktionshindrade.
 
Föreningen har aktivt och skriftligt yttrat sig angående Kommunens demensvård.
Styrelsen vill tacka sina medlemmar som genom att betala medlemsavgiften, lämna gåvor och på andra sätt stödjer vår förening

Järvsö 25 feb 2013
Ljusdals Demensförening
 
 

Ljusdals demensförening firade 25-årsjubileum i Lill-Babs Caffär.

 

Aktiviteter 2012

 
 

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår