Välkommen till Ljusdals demensförenings lokala hemsida 


Föreningen grundades 1987 och bevakar de demensdrabbades situation lokalt.

Föreningen har idag 101 medlemmar och vi är glada att allt fler fortsätter att fortsätter att stödja vår förening. Tack vare Demensförbundets och de lokala demensföreningarnas arbete kan vi tillsammans påverka våra politiker och beslutsfattare för ökad förståelse av demenssjuka och anhörigas livssituation så att mer resurser tillförs demensvården.

******************************************************************************************************************************************************
Kallelse till årsmötet 2016
Härmed kallas/inbjuds du till Årsmötet i Ljusdals Demensförening 2016
Plats: Slottesalen HSB, Hotellgatan 58
Årsmöteshandlingar med val av styrelse mm.
Programmet i övrigt: Kommunens nyanställda Anhörigkonsulent Jessica Pålsson besöker oss och berättar om anhörigstödet i kommunen, hur det fungerar idag och vad som är planerat framöver.
Underhållning
Information från förbundet och föreningen
Föreningen bjuder på kaffe
VÄLKOMMEN
*******************************************************************************************************************************************************
Årsmötet för år 2014 och valet av styrelsen för 2015 har genomförts och den aktuella styrelsen ser ut så här:

Ordförande:

Elin Jonsson Tel: 0651-20947
Mobil: 070-5726478
Mail: elin.p.jonsson@gmail.com 

Ledamöter:

Karin Fransson  sekreterare tel: 0651 - 32231
Birgitta Persson Melin kassör Tel: 070-510 94 68

Agneta Karlsson Ord ledamot Tel: 0651-45066

Brita Gustafsson Ord ledamot Tel: 0651 - 408 88
Göta Karlsson suppleant tel: 0657 - 10016
Marianne Jonsson-Hall suppleant tel: 060 - 513170
 
Verksamhetsberättelse för år 2014
 
Medlemmar
Antalet medlemmar var den 31/12 101 st
Styrelse
Styrelsen har bestått av följande medlemmar:
Ordförande                   Elin Jonsson
Sekreterare                   Karin Fransson
Kassör                           Birgitta Melin-Persson
Ord ledamöter              Brita Gustavsson och Agneta Karlsson
Styrelse suppl.             Göta Karlsson och Marianne Jonsson-Hall
Revisor                          Anita Båth
Revisor suppl.             Roger Norin
Valberedning               Elin Hall och Birgith Persson
Styrelsen har under året haft 7 st protokollförda styrelsemöten
Verksamhet
Utskick har gjorts av 4 nummer av tidningen Demensforum.
Föreningen hade en medlemsträff under året, förutom årsmötet. Alla medlemmar inbjöds till lunch med efterföljande föreläsning av Demenssjuksköterskan Anna-Lena Blixt om kommunens demensvård, om ett nytt register med namnet "BPS" och används som ett verktyg för att ge en god demensvård. Anna-Lena poängterar vikten av utbildad personal i demensvården och utbildar kontinuerligt kommunens personal.
Anhörigkonsulent Jenny Magnusson föreläste om anhörigstödet i kommunen och vilken hjälp det finns att tillgå. Anhörigstödjarna Åsa och Helen var med och informerade om avlösning.
Ett fyrtiotal medlemmar deltog, dagen avslutades med frågestund.
Lokal verksamhet
Uppmärksammade dagverksamheten Slottegruppen i samband med att de fick Ingrid Graner priset för en bra arbete med sin verksamhet.
Föreningen har deltagit i utåtriktad verksamhet för att visa att vi finns som "En dag med frivilligorganisationer" som hölls på Förvaltningshuset där vi berättade om vår förening, deltagit i lokal utbildning, samtal och möten med medlemmar.
Föreningen har en representant i Råd för Funkttionshindrade, som hade fyra möten under året.
Föreningens ekonomi
Medlemsavgiften är 150 kr för enskild och 200 kr för familj.
Endast resebidrag har utbetalats till styrelsen.
Föreningsbidrag har erhållits med 3150 kronor av kommunen.
Föreningen vill tacka alla er medlemmar, som genom att betala medlemsavgift, lämna gåvor och på andra sätt stödjer vår förening. Detta gör det möjligt för oss att synliggöra de demenssjuka och anhörigas behov, öka allmänhetens kunskap om demenssjukdomar genom att tex anordna föreläsningar.

AKTUELLT

 

2015-06-01
VÄLKOMMEN TILL HEMBYGDSGÅRDEN I LJUSDAL DEN 9 JUNI KL. 13.30 PÅ LUNCH OCH FÖRELÄSNING.

Föreningen bjuder sina medlemmar på lunch. Övriga intresserade är också välkomna, kostnad 70 kr.

Vad händer i hjärnan vid en demenssjukdom?

Vilka fler demenssjukdomar är Alzheimers sjukdom finns det?

Hur skiljer sig de olika sjukdomarna åt?

Finns någon medicin?

Kan vi själva göra något för att inte få en demenssjukdom?

Irene Swing,demenssjuksköterska från Minnesmottagningen i Ljusdal hjälper oss att reda ut begreppen.

Varmt välkommen hälsar

Ljusdals Demensförening

Anmälan senast 5 juni till:
Elin Jonsson 0651/20947  mobil. 0705726478
Agneta Carlsson 0651/45066  mobil. 0702170541

 
2015-03-30
På årsmötet medverkade Anna-Lena Blixt, demenssjuksköterska i Ljusdals kommun och personal från Tallnorets Demensboende. Antalet demenssjuka ökar. I dag finns omkring 160000 demenssjuka i landet. Varje år nyinsjuknar 25000 personer i någon demenssjukdom. Vanligast är Alzheimer. Tallnorets demensboende i Ljusdal har uppmärksammats för god demensvård. Kvalitetsregistret BPSD (beteendemässiga och psykiska symtom vid demens) lyfter goda exempel. Några av framgångsfaktorerna på Tallnorets demensboende är engagerad och intresserad ledning, schemalagd tid för BPSD- administratörer och schemalagd tid för beröringspedagoger. Registret syftar till att kvalitetssäkra vården av personer med demenssjukdom. BPSD-registret stöds av Sveriges Kommuner och Landsting, SKL och har varit ett nationellt kvalitetsregister sedan den 1 november 2010. Nedanstående länkar berättar mer om det framgångsrika arbetet.
 
 
 
2014-09-17
Föreningens planering inför hösten är att 14 okt kl 13.00 bjuder vi in på Informationsträff och lunch på hembygdsgården , för medlemmar och deras närstående Demenssjuksköterskan Anna-Lena Blixt och Anhörigkonsulent Jenny Magnusson kommer och berättar om sina verksamheter och vad som är dagsaktuellt, efter det blir det tid för frågor.  Anhörigstöd finns på plats för närstående. 
Den 16 okt 13.00-16.30 finns vi på förvaltningshuset och deltar i "En dag med frivilligorganisationer" Vi visar att vi finns och berättar om föreningen,svarar på frågor och förhoppningsvis värvar nya medlemmar
 
2014-04-15
Årsmötet 2014 är nu avverkat, aktuella styrelsen finns presenterad här ovan och verksamhetsberättelsen finns under Aktiviteter.
Två bilder på avgående ordförande Brita Gustafsson som uppvaktas med blommor av Gunhild Solhäll.
 
............................................................................................................................................................

Information
 

Demens är sjukliga förändringar i hjärnan som påverkar minnes- och tankeförmågor. Demens orsakas alltid av sjukdom och är inte en normal åldersförändring. Vid demens påverkas flera av hjärnans funktioner och enbart minnesförlust räcker inte för att kunna ställa diagnosen. Andra funktioner som brukar drabbas är: förmåga att tänka, att planera och skapa överblick, att hitta i miljön, att tala och förstå språket, att ta egna initiativ, att uppleva känslor som förut och att kontrollera sina känslor.

Anhörigstöd
Anhörigstöd är till för dig i alla åldrar som vårdar en närstående som är långvarigt sjuk, äldre eller som stödjer en närstående som har fysisk eller psykisk funktionsnedsättning. 
Målsättningen med anhörigstödet är att underlätta för dig som anhörig och minska den fysiska och psykiska belastningen. Det kan förebygga ohälsa och skapa en förbättrad livssituation. 
Anhörigstödet ska underlätta för dem som frivilligt vill hjälpa sin närstående och anpassas efter den anhöriges behov i den mån det går, och kan stödja genom individuella samtal eller samtal i grupp. 
Anhörigcenter finns på följande platser: 

Ljusdal 
Källbacka 
Doktorsgatan 10 
827 33 Ljusdal 
0651-186 92 
Öppettider: onsdag, kl.10.00 - 15.00 

Färila 
Föreningarnas hus 
Prästvägen 3 
820 41 Färila 
0651-202 35 
Öppettider: tisdag & fredag, kl. 11.00 - 15.00 

Järvsö 
Öjegården 
Terapilokalen 
820 40 Järvsö 
0651-187 65 
Öppettider: måndagar, kl. 10.00 - 15.00 

Los 
Fururgården 
820 50 Los 
0651-185 90 
073-275 26 10 
Öppettider: tisdagar, kl. 11.00 - 14.00 

Ramsjö 
Nyhem 
820 46 Ramsjö 
0651-188 75 
 
Gapet är anhörigas mötesplats på nätet.
Utöver erfarenhetsutbyte med andra i liknande situation får du som anhörig information, råd och stöd via kontaktpersoner från kommun och landsting på en tid och plats som passar dig. 
 
Hjälpmedel inom demesvården
Abilia utvecklar, tillverkar och säljer moderna hjälpmedel för personer med funktionsnedsättningar inom områdena Kommunikation, Kognition och Omgivningskontroll & Larm. Enligt företaget är deras produkter lätta att använda och att anpassa. Abilia är en sammanslagning av de tre företagen Gewa AB, Falck Igel och Handitek. De är etablerade i Sverige, Norge och Danmark, och med hjälp av distributörer exporteras produkter till över 20 olika länder.
 
Nybygden Produkt AB
Ett företag, till- och för hjälp inom demens och äldrevård. Har en serie produkter som kan berika områden som terapi och sysselsättning.
http://www.nexe.se/
............................................................................................................................................................
 

Aktiviteter

 
 

Aktiviteter 2014

 
VERSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2013
Medlemsantalet var den 31 dec 2013 90 st. Styrelsen har under året haft fyra protokollförda styrelsemöten. Det har varit fyra utskick av tidningen "Demensforum". Det har varit två medlemsträffar under året. På ett möte var representanter för bank och kommun inbjudna, information från banken om fullmakter mm och från kommunen om avgifter för hemtjänst, dagverksamhet, särskilt boende mm.
Föreläsningar av Jenny Magnusson, vars pappa drabbades av en demenssjukdom endast 47 år gammal, de två föreläsningarna samlade 150 deltagare.
Lokal verksamhet: Föreningen agerade kraftfullt för de anhörigas stöd vid nedläggningen av demensboendet Slottebo, dock utan resultat då 9 platser lades ned.
Den 21 september deltog föreningen i Demensförbundets kampanj, vilket resulterade i 20 nya medlemmar. Förbundsverksamhet: Två medlemmar deltog i Förbundets nätverksträff i Leksand. Två medlemmar deltog på en konferens i Stockholm.   Föreningen har en representant i "Rådet för funktionshindrade".
 

Aktiviteter 2013

 
Nyhetsbrev sommaren 2013

Äntligen är den sköna sommaren här. Nu kommer litet information om vår föreningsverksamhet framöver.
Vi har en representant i kommunens Råd för funktionshinderfrågor (fd Handikapprådet). Där försöker vi visa att Demensföreningen finns. Vi har bl.a yttrat oss angående eventuella förändringar av demensboendet Slottebo och avlastningsplatser i Los. 

Den 21 september, på Ahlzeimerdagen, kommer Demensförbundet att ha en riksomfattande kampanj. Vår förening kommer att delta. 

Under hösten kommer en föreläsning att anordnas, om hur det är att drabbas av en demenssjukdom före 65 års ålder. 

Önskemål om information angående ekonomiska frågor vid flytt av dementa till särskilt boende har framförts. vi får se hur det går att ordna. 

Styrelsen önska alla en skön sommar. 
 
............................................................................................................................................................

Årsmötet 2013


Den 16 mars hölls årsmötet i Ljusdal och 17 medlemmar slöt upp och en delvis ny styrelse valdes.
Efter årsmötet informerade personal från Ljusdals Anhörigstöd om sin verksamhet, mer information om detta finns under INFORMATION.

Olika aktiviteter under 2013 diskuterades också. Föreläsningar kommer under året. 

Några bilder från dagen.


............................................................................................................................................................
God mat, underhållning och umgänge med gamla vänner stod på agendan när Ljusdals demensförening 25-årsjubilerade. Ett trettiotal medlemmar firade detta i Lill-Babs Caffär den 27 oktober 2012. Minst tre av de trettio föreningsmedlemmar som firade tilldragelsen har varit med från början.
- De var med och bildade demensföreningen tillsammans med en läkare i Ljusdal. Det är ganska häftigt att ha varit med från starten, säger Britta Gustavsson, ordförande för Ljusdals demensförening.
Ljusdals demensförening bildades 1984 för att stödja demenssjuka och deras anhöriga, bevaka deras rättigheter och sprida kunskap om demens. Föreningen har numera över sjuttio medlemmar.
I ett reportage i den lokala tidningen ”Ljusdalsposten” berättar Britta Gustavsson att en viktig funktion för föreningen har varit att sprida information om att demens är en sjukdom och inte ett naturligt förlopp bara för att man blir äldre. En annan uppgift som demensföreningen har är att informera och samverka med politiker och tjänstemän i kommunen.


Birgith Persson, Elin Jonsson och Thea Jonsson har varit med i Ljusdals demensförening sedan den bildades för 25 år sedan.

 
 ”Kåra-Henrik” stod för underhållningen under firandet

Nyhetsbrev juni 2012
Vår förening firar i år 25-årsjubileum. Kanske vi kan hitta på något med anledning av detta? Har någon något bra förslag?


Vid årsskiftet hade föreningen 70 medlemmar, vilket är mycket glädjande. Med tanke på alla rapporter om misshälligheter inom demensvården, är det synnerligen viktigt att vi har ett stort starkt demensförbund. Demensförbundet arbetar hårt med att bevaka och förbättra de demenssjukas och deras anhörigas villkor.Glädjande nog bedriver Ljusdals Kommun jämförelsevis en ganska bra demensvård. Men ingeting är så bra att det inte kan bli bättre. Det gäller för oss att fortsätta påverka. 


Demensförbundet stödjer också forskningen kring de olika demenssjukdomarna. Demensfondens forskning bedrivs helt fristående från läkemedlsföretag och myndigheter. 
Kanske något att tänka på i samband med minnesgåvor och uppvaktningar.


Så tillönskas alla en skön, härlig sommar 
ordf. Brita Gustafsson
 ............................................................................................................................................................

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2012 I LJUSDALS DEMENSFÖRENING

 

Ljusdals Demensförening får härmed lämna följande verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2012
Föreningens styrelse för 2012 har varit
Ordförande: Brita Gustafsson
Sekreterare: Karin Fransson
Kassör: Gunhild Solhäll
Ledamöter: Gunn Engh och Ingegerd Styf
Styrelsesuppleanter: Göta Karlsson och Mariann Jonsson-Hall
Revisor: Anita Båth
Revisorssuppleant: Roger Norin
Valberedning: Elin Hall och Birgit Persson
 
Medlemsantalet 2012 var 70 betalande medlemmar.
 
Medlemsavgiften var oförändrad 100 kr för enskild och 150 för makar/sambor.
 
Inget arvode betalades ut till styrelsen under 2012.
 
Föreningen har fått föreningsbidrag från kommunen.
 
2 styrelsemöten och många telefonkontakter mellan styrelsemedlemmar har hållits. 2 medlemsmöten med info om kommunens äldreomsorg.
 
Vid föreningens årsmöte medverkade en av kommunens biståndshandläggare.
 
Föreningen har en representant i Rådet För Funktionshindrade.
 
Kassören representerade föreningen vid förbundets kongress i Varberg.
 
2 medlemmar representerade föreningen vid Demensförbundets Nätverksträff i Leksand
 
Den 27 okt firade förerningen 25-års jubileum med förtäring och underhållning.
Bidrag på 2500kr erhölls från Demensförbundet och 500kr i kulturbidrag från Vuxenskolan.
 
I okt medverkade föreningen vid en Temadag anordnad av Rådet För Funktionshindrade.
 
Föreningen har aktivt och skriftligt yttrat sig angående Kommunens demensvård.
Styrelsen vill tacka sina medlemmar som genom att betala medlemsavgiften, lämna gåvor och på andra sätt stödjer vår förening

Järvsö 25 feb 2013
Ljusdals Demensförening
 
 

Ljusdals demensförening firade 25-årsjubileum i Lill-Babs Caffär.

 

Aktiviteter 2012

 
 

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår