VAL 2018

Demensförbundets analys och bedömning av riksdagspartierna enkätsvar

I förra numret av Demensforum presenterade vi vår enkätundersökning ”Vad vill våra riksdagspartier göra för att förbättra vården och livet för demenssjuka och anhöriga? Svaren har analyserats för att se hur långt ambitionerna sträcker sig samt vilka konkreta åtgärder som föreslås av respektive parti. Syftet, då som nu, är att skapa ett underlag i debatten och föra en löpande dialog med politiker och beslutsfattare.

- Frågeställningarna baserades bland annat på Socialstyrelsens Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom och utredningen En nationell strategi för demenssjukdom år 2022 samt partiernas tidigare valmanifest vid förra valet 2014, berättar Jannis Avramidis, ledamot i Demensförbundets styrelse, och ansvarig för undersökningen.

Socialstyrelsen utredning pekar ut sju prioriterade problemområden när det gäller demens:

 1. Samverkan mellan sjukvård och socialtjänst
 2. Personal
 3. Kunskap och kompetens
 4. Uppföljning och utvärdering
 5. Anhöriga och närstående
 6. Samhälle
 7. Digitalisering och välfärdsteknik

Utifrån dessa områden sammanställde Demensförbundet ett antal frågor och påståenden som grupperats i olika kategorier och undergrupper, se tabell 1 nedan.

Hur väl respektive partis svar verkar för, eller kommer att verka, för "Ett demensvänligt samhälle"
Kategori 1
Lagstiftning - Styrning
Kategori 2
Vård och Omsorg
Kategori 3
Forskning - Sjukvård
Lagar, föreskrifter, riktlinjer Uppföljning och utvärdering Samverkan personal, bemanning Kunskap och kompetens, personal/ledarskap Samälle, anhöriga och närstående, boendeformer Forskning, geriatrik Välfärdsteknik Sjukvård och medicinering

Tabell 1: Kategorier och undergrupper

Indelningen i kategorier och undergrupper har gjorts mestadels i syfte att så långt möjligt på ett strukturerat sätt kunna analysera och bedöma de olika partiernas svar och dessas förväntade effekt och påverkan på respektive kategori och undergrupp.

Fokus har lagts på att prioritera:

 • Kategori 1; Lagstiftning och styrmedel för vård och omsorg och sjukvård för demenssjuka personer
 • Kategori 2; Samhällets samlade förmågor har nödvändig kompetens, samverkan och bemanning, behovsanpassat anhörigstöd och lämpliga boendeformer.
 • Kategori 3; Klinisk- och grundforskning samt geriatrikutbildning

Analys och bedömning av partiernas svar har baserats på hur väl respektive partis svar verkar för att främja utvecklingen av ett demensvänligt samhälle. Uttrycket ”ett demensvänligt samhälle” har etablerats av Demensförbundet som ett sammanhållande begrepp och bedömningskriterium för partiernas svar.

Demensförbundet definierar ett ”demensvänligt samhälle”, ett samhälle där

 • Det finns någon form av garanti för vård och omsorg för personer med funktionsnedsättning och demenssjukdom.
 • Kommunala tjänstemän och enhetschefer ges större ansvar och befogenheter med avseende på utförande och uppföljning av ett mer personcentrerat förhållningssätt och kvalitativ vård och omsorg av personer med funktionsnedsättning och demenssjukdom,
 • Det finns avsatta öronmärkta statsbidrag till demensvården och mer pengar till forskning, kontinuerlig fortbildning och handledning för personal i demensvården och hemtjänstpersonal, ökad kunskap hos beslutsfattare och vårdpersonal om anhörigas situation
 • Fler demensboenden byggs.
 • Det finns en utökad dagvårdsverksamheten, korttidsboende samt avlösning i hemmet.
 • Det finns geriatrisk kompetens med inriktning mot demensvård i varje kommun, och fler geriatriker, geriatriska kliniker och vårdplatser inom landstinget.
 • Det finns demensutbildning i samtliga utbildningar inom vård och omsorg, inklusive läkarprogrammet samt för biståndsbedömarna.
 • Alla med demenssymptom har rätt till utredning, diagnos och behandling.
 • Det finns en oberoende (fristående) tillsyningsmyndighet för demensvården.
 • Mminimibemanning i demensvården är lagstadgad.
 • De demenssjukas rätt till daglig aktivering och att utevistelse är lagstadgad och att demenssjuka inte vårdas tillsammans med icke demenssjuka.
 • Vårdplanering med anhöriga har förtydligats i Socialtjänstlagen.
 • Det finns kostnadsfria hjälpmedel och mer information om vilka hjälpmedel som finns.
 • Kunskap för ett gott vårdarbete, etik och en genomtänkt människosyn genomsyrar all vård och omsorg av demenssjuka personer.

Nedanstående tabell visar de bedömningskriterier och bedömningsnivåer som har använts:

Analys och bedömning - Bedömningskriterier Bedömning
 • Partiets svar indikerar att partiet verkar för, eller kommer att verka för, "ett demensvänligt samhälle", på ett grundläggande sätt, inga extraordinära satsningar görs eller avses att göras.
Låg bidragande faktor
 • Partiets svar indikerar att partiert verkar för, eller kommer att verka för, "ett demensvänligt samhälle", på ett trovärdigt och mycket bra sätt där satsningar inom kategori 1, och/eller 2 och/eller 3 görs eller avses att göras
Medel bidragande faktor
 • Partiet svar indikerar att partiet verkar för, eller kommer att verka för, "ett demensvänligt samhälle", på ett trovärdigt och excellent bra sätt där satsningar inom samtliga kategorier, 1, 2 och 3 görs eller avses att göras.
Hög bidragande faktor

 

Artikeln som publiceras i Demensforum nr 3/2018 (PDF)
Pressmeddelande om undersökningen, distribuerat 2018-08-27 (PDF)

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår