Geriatriken

Sedan Ädelreformen 1992 har 2/3 av landstingens geriatriska platser försvunnit! Detta gör att de äldre som är medicinskt färdigbehandlade och inte längre behöver akutsjukvården inte kan får "hämta sig" utan snabbt skickas hem. Hem till en gammal skör anhörig i bästa fall eller till hemtjänsten som springer så fort de hinner. Många har inga anhöriga utan blir liggandes eller sittandes ensamma med sin ängslan och oro. De kan också som kund komma tillbaka till sitt boende som på många ställen är underbemannat och inte har sjukvårdsutbildad personal eftersom kunden ju inte är en patient!

Av sjukvården har dessa multisjuka äldre döpts till "Svarta Petter" de som ingen vill ha. Tidigare kunde dessa äldre få vård, rehabilitering och hjälp med hela sin situation på geriatriken och teamet där i nära samarbete med kommunen. Geriatriken tar gärna dessa äldre. Personal som valt att arbeta inom detta spännande område vet att mykcet går att göra så det blir bättre för de äldre multisjuka. Geriatriken, med forskning och utveckling, är en intressant och nödvändig specialitet som kraftigt måste byggas ut inte minst med tanke på Sveriges åldrande befolkning.

Stina-Clara Hjulström, fd ordförande i Demensförbundet

Mer satsning på geriatrisk kompetens behövs!

När jag föreläser på vårdhögskolan brukar jag fråga i en klass på ca 75 studenter hur många som har tänkt sig att arbeta med äldre efter utbildningen – och jag brukar kanske få kanske 5 bejakande svar. När jag sedan uppmärksammar på att nästan alla i klassen faktisk kommer att arbeta med äldre – för det är då vi blir sjuka – kan jag inte undvika att läsa av att en hel del inte har tänkt på detta.

För det är ju när vi blir gamla vi blir sjuka - och då drabbas långt de flesta av sjukdomar i flera organsystem och kommer så småning i kategorin "multisjuka äldre". Hos dessa patienter måste vi tänka om i vården och flytta fokus från ett organiserat arbetssätt (= hitta felet - fixa - skicka hem) till ett helhetsbaserat arbetssätt där patientens livssituation både fysiskt, psykiskt och socialt beaktas och där utredning och behandling mera har fokus på så hög självständighet och livskvalitet som möjligt, snarare än "hitta felet" och sedan hem.

Hur fungerar vården av multisjuka äldre?

Finns det anledning att utveckla området?  Ja - mera än 19 % av sjukhusvårdens resurser går till vården av gruppen multisjuka äldre – alltså äldre som senaste året har vårdats mera än tre gånger på sjukhus och fått tre eller flera olika diagnoser registrerade – fast dessa patienter utgör enbart ca 0,5 % av befolkningen. Dessa siffror visar tydligt på ett enormt behov av geriatrisk kompetens. Trots detta blir de geriatriska vårdplatser fortfarande bara färre och färre och i takt med detta färre och färre geriatriker – för var skall de kunna få sin utbildning? Merparten av de multisjuka äldre vårdas inom andra specialiteter där man varken har kompetens eller intresse av denna patientkategori.

Vi känner också alla till historier om äldre patienter som skickas mellan många olika specialister där varje specialistområde fixar "sin" sjukdom - men glömmer att se till helheten. Socialstyrelsen publicerade rapporten Var dör de äldre - på sjukhus, särskilt boende eller hemma? - en registerstudie. 2005.p.24., som visade att många döende patienter sista dygnen av sitt liv transporteras mellan olika vårdinrättningar (hemma - sjukhus - korttidsboende - sjukhus osv).

En färsk internationell studie (2011) som sammanför alla undersökningar av hög kvalitet där man jämför "vanlig" vård med geriatrisk vård för geriatriska patienter visar på 25% större överlevnad och betydligt större chans att klara sig hemma efter utskrivning om man vårdas på en geriatrisk klinik jämvört med "vanlig vård" - och en liknande studie gjordes redan 2000 i Sverige som visade på samma resultat.

Man kan då undra om bakgrunden till att den bristande satsningen på geriatriska kompetensen är vårt samhälles ålderism och ett förnekande av vår egen ålderdom och sjuklighet. För självklart behövs geriatrisk kompetens med vad detta innebär av specialkunskap om vanliga sjukdomstillstånd hos äldre, hur just äldre presenterar olika sjukdomar och kombinationen av dessa och vilka utredningar och behandlingar som kan komma hela patientens livssituation till större nytta.

För att bedriva en bra vård för den äldre patienten krävs ökad tillgång på specialistläkare i geriatrik med sin kunskap om vanliga sjukdomstillstånd hos äldre och om hur just äldre presenterar olika sjukdomar samt en kombination av dessa och vilka utredningar och behandlingar som kan komma hela patientens livssituation till störst nytta - inte bara fokus på ett organ eller en sjukdom. 

Vi måste sluta slösa samhällets resurser och förbättra vården för de äldre genom att satsa på geriatrisk kompetens. Skall det bli fler geriatriker, mer utbildning i geriatrik och mer geriatrisk forskning måste det finnas flera geriatriska kliniker överallt i landet. Pengarna i samhället blir inte fler utan sannolikt måste en omfördelning av resurser från övrig sjukvård till geriatriken göras. 

Jag är geriatriker sedan mer än 20 år. Och jag tycker jag har den mest utmanande, spännande och rolika patientgruppen av alla. Jag gläds över att mina insatser bidrar till livskvalitet och nytta - ibland med fokus på ett värdigt slut - och jag skulle önska att många fler kommer att upptäcka denna glädje.

Att INTE satsa på geriatrisk kompetens är både ett humanitärt och ekonomiskt slöseri.

Anne Ekdahl, geriatriker och överläkare vid Geriatriska Enheten vid Vrinnevisjukhuset, Norrköping. Ordförande i Svensk Geriatrisk Förening 2005-2010. Vetenskapligt råd för Socialstyrelsen i geriatrik och palliation. 

Stina-Clara Hjulström,
fd ordförande i Demensförbundet 

 

 

Anne Ekdahl, geriatriker och överläkare vid Geriatriska Enheten vid Vrinnevisjukhuset, Norrköping.
Ordförande i Svensk Geriatrik Förening 2005-2010.
Vetenskapligt råd för Socialstyrelsen i geriatrik och palliation
 

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår